This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Role vedení laborato?e v zajišt?ní jakosti v cytologické laborato?i

Sm?rnice EU doporu?ují, že vedoucí laborato?e musí mít celkovou odpov?dnost za zajišt?ní jakosti v cytologické  laborato?i. Jeho/její povinnsoti zahrnují:

Monitorování lokálního cervikálního screeningového programu

  1. Spolupracujte s místním/ regionálním / národním koordinátorem p?i  monitorování cervikálního screeningového programu
  2. Sjedno?te hlášení a výro?ní zprávys koordinátorem
  3. Zave?te a  monitorujte p?ísný systém sledování  pacientek s abnormálními st?ry
  4. P?ipravte ro?ní p?ehled o po?tu laborato?í zpracovaných st?r? podle v?ku, zdroje, atd.
  5. P?ipravte ro?ní p?ehled o spektru nález? podle výsledkové zprávy ( nedostate?ný / negativní /ASCUS, LSIL , HSIL)
  6. P?ipravte ro?ní p?ehled o po?tu žen poslaných na kolposkopii a kolposkopických a bioptických nálezech.
  7. Porovnejte výkon laborato?e s p?ijatými standardy jakosti.
  8. Poskytn?te zp?tnou vazbu klinik?m provád?jícím st?ry (tj. po?et neodpovídajících st?r?)
  9. Uspo?ádejte panel o p?ípadech  invazivního karcinomu
  10. P?ipravte výro?ní zprávu