This content is also available in: English Italiano Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

  1. Biologiczne w?a?ciwo?ci zmiany nowotworowej
  2. B??d pobrania materia?u
  3. B??d oceny mikroskopowej

Biologiczne w?a?ciwo?ci zmiany nowotworowej:

Wykazano, ?e ma?e zmiany typu CIN (0,5cm ?rednicy) i zmiany umiejscowione wysoko w kanale szyjki macicy mog? zostac przeoczone. Regularne badanie cytologiczne co 3 lub 5 lat minimalizuja ryzyko przeoczenia takich zmian typu CIN w najwcze?niejszych okresach rozwoju.

B??d pobrania:
 

Mo?na przeoczyc zmian? nowotworow? je?eli materia? do badania nie jest pobrany z ca?ej strefy transformacji. Tak si? zdarza je?eli przyrz?d do pobrania materia?u nie jest dobrany odpowiednio do kszta?tu i wielko?ci szyjki lub je?eli pobrane komórki nie zostan? przeniesione na szkie?ko podstawowe. Pobieraj?cy wymaz powinien zwrócic szczególn? uwag? na przeniesienie na szkie?ko jak najwi?cej materia?u. Uwa?a si?, ?e LBC rozwi??e ten problem.

B??d oceny mikroskopowej:
 

Je?eli skriner pierwotny nie znajdzie nieprawid?owych komórek wynik badania cytologicznego mo?e by? fa?szywie ujemny. Mo?na zminimalizowac to ryzyko wprowadzaj?c odpowiednie zasady kontroli jako?ci (LINK do modu?u nt. Kontrola Jako?ci)

Ocena czy rozmaz jest odpowiedni do badania, dokonana przez skrinera jest uwa?ana przez wielu za pojedyncz? najwa?niejsz? procedur? kontroli jako?ci, któr? mo?na przeprowadzi? w laboratorium.

Jaki materia? jest adekwatny do oceny – Definicja

Rozmazy nieodpowiednie do oceny.

Rozmazy mog? by? nieodpowiednie do oceny z nast?puj?cych powodów:

Rozmaz nie nadaj?cy si? do oceny ze wzgl?du na obfity odczyn zapalny, który zaciera obraz komórek oraz podsuszenie, które zniekszta?ca komórki nab?onkowe.
Rozmaz nie nadaj?cy si? do oceny z powodu zbyt ma?ej liczby komórek i podsuszenia
Rozmaz nie nadaj?cy si? do oceny, pobrany w drugiej po?owie cyklu. Widoczna jest intensywna cytoliza spowodowana przez pa?eczki Doderleina.
Rozmaz nie nadaj?cy si? do oceny z powodu zatarcia obrazu komórek nab?onkowych przez krew, neutrofile i fragmenty rozpadaj?cych si? komórek.