This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Biologické vlastnosti nádoru

Studie prokázaly, že malé CIN léze ( < 0.5cm v pr?m?ru) a léze, které jsou vysoko v endocervikálním kanálu lze snáze minout.Toto riziko sníží pravidelné odb?ry každé 3-5 let. development.

Chyba odb?ru

Neoplastickou lézi lze minout, nebude-li odebrána celá transforma?ní zóna. To se p?ihodí, není-li zvolen odb?rový nástroj odpovídající tvaru a velikosti cervixu. Abnormální bu?ky rovn?ž nemusí být správn? p?eneseny z odb?rového nástroje na sklo.  Tomu je t?eba v?novat maximální pozornost. LBC tento problém ú?inn? ?eší.

Chyba screeningu

Falešn? negativní nález vznikne, pokud screener ¨neodhalí ve st?ru abnormální bu?ky.   Toto riziko minimalizují vhodné mechanismy vnit?ní kontroly v laborato?i. ( viz modul Kontrola kvality). 

Hodnocení adekvátnosti vzorku screenerem se považuje za nejd?ležit?jší krok v zajišt?ní kvality, který m?že laborato? provést.

Definice dostate?nosti st?ru

Nedostate?né st?ry

St?ry mohou být nedostate?né pro hodnocení z následujících d?vod?:

Nedostate?ný nát?r z d?vodu t?žké zán?tlivé reakce zastírající bu?ky a vysýchavé artefakty poškozující epitelové bu?ky
Nedostate?ný nát?r z d?vodu nízké bun??nosti a vysýchavých artefakt?
Nedostate?ný nát?r odebraný ve druhé polovin? cyklu. Pokro?ilá cytolýza  vlivem Döderleinových laktobacil?. 
Nedostate?ný nát?r z d?vodu p?ekrytí epitelových bun?k krví a neutrofily.