This content is also available in: English Italiano Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Zmiany zapalne opisane wy?ej s? wspólne niemal dla wszystkich przypadków zapalenia ostrego szyjki macicy. W pewnych przypadkach mo?na zidentyfikowac czynnik mikrobiologiczny w rozmazie, b?dz to przez ujawnienie jego obecno?ci, b?dz te? poprzez charakterystyczne zmiany cytopatologiczne, pozwalaj?ce na rozpoznanie specyficznej infekcji.

Lista specyficznych infekcji, które mo?na zidentyfikowac w badaniu cytologicznym jest nastepuj?ca:

Trichomonas vaginalis: Rz?sistek jest cyjanofilnym pierwotniakiem zaopatrzonym w witk?, kszta?tem przypominaj?cy gruszk?, o ?rednicy od 15 do 30 mikronów. J?dro p?cherzykowe, obwodowo u?o?one, cytoplazma zawiera niekiedy eozynoch?onne ziarnisto?ci. Leptothrix mo?e wspó?wyst?powa? z Trichomonas. Mimo ?e nie jest to cecha diagnostyczna, to mo?e sugerowa? obecno?? rz?sistka. W tle widoczne s? ziarenkowce. Rozmazy, w których stwierdza si? Trichomonas, cz?sto cechuj? si? wysokim odsetkiem dojrza?ych komórek nab?onka wielowarstwowego p?askiego o eozynoch?onnej cytoplazmie, a wokó? j?dra tych komórek czasami wyst?puje ma?e halo.
Trichomonas vaginalis: Trichomonads are cyanophilic flagellate protozoa, shape like a pear, varying in diameter from 15 to 30 microns. The nucleus is vesicular, pale, eccentrically located, and the cytoplasm. Sometimes contains eosinophilic granules. They are seen here in a coccal background. Note inflammatory backgroundof debris and polymorphs. Clinically infection is characterised by offensive copious yellow /green vaginal discharge.
Candida. S? to grzyby, które s? komensalem w pochwie, ale mog? sta? si? patogennymi, je?eli zmienia si? pH w pochwie, jak to si? dzieje w czasie ci??y i cz?sto u pacjentek z obni?on? odporno?ci?. Grzyby te maj? d?ugo?? od 3 do 7 mikronów. W barwieniu Papanicolaou maj? kolor szaro-br?zowy lub s? eozynoch?onne. Grzybni? tworz? wyd?u?one rozga??ziaj?ce si? nitki. W ró?nicowaniu rodzaju grzybów konieczna jest hodowla. Klinicznie, infekcja charakteryzuje si? obecno?ci? bia?ych plam na powierzchni szyjki i pochwy oraz bia?awymi sw?dz?cymi up?awami.
Obraz histologiczny ostrego opryszczkowego zapalenia szyjki macicy. W nab?onku wida? komórki olbrzymie wieloj?drowe, rozdzielenie si? warstw nab?onka i martwica skrzepowa powierzchownych komórek nab?onkowych. Ponadto stwierdza si? nacieki z granulocytów w nab?onku i przekrwienie naczy?.
Wirus Herpes simplex. W rozmazie mo?na rozpozna? zmiany cytopatologiczne wywo?ane infekcj? Herpes. Wida? dwie olbrzymie wieloj?drowe komórki, których j?dra wykazuj? obraz matowego szk?a i dobrze zaznaczon? b?on? j?drow? w wyniku marginalizacji chromatyny. J?dro innej komórki nab?onkowej wykazuje cechy martwicy skrzepowej. Zwraca uwag? obfity naciek zapalny.
Herpes Simplex Virus. The cytopathic changes of herpes infection can be recognised in epithelial cell nuclei which assume a “ground-glass” appearance with a well defined nuclear membrane caused by peripheral margination of chromatin. The nucleus occasionally contains an eosinophilic intranuclear inclusion. A large large multinucleate giant cell can be seen in the center of the field. Note degenerative changes of the epithelial cells and inflammatory cells in the background.
Herpes Simplex Virus. The cytopathic changes of herpes infection can be recognised in the epithelial cell nuclei which assume a “ground-glass” appearance with a well defined nuclear  membrane caused by peripheral margination of chromatin. A large large multinucleate giant cell can be seen in the center of the field. The nuclei contain large type A intranuclear inclusions.
Wirus Herpes simplex. W du?ym powi?kszeniu komórki olbrzymiej wieloj?drowej wida? du?e wtr?ty j?drowe typu A. Uwa?a si?, ?e wtr?ty takie wyst?puj? w póznych okresach infekcji.
Herpes Simplex Virus. A high power view of multinucleate giant cells showing ground glass appearance of the nuclei and margination of the chromatin. Moulding of the nuclei is a characteristic feature of herpes infected multinucleate cells.
Infekcja wirusem HPV charakteryzuje si? obecno?ci? koilocytów w rozmazie, które s? patognomiczne dla tej infekcji. Koilocyty s? dojrza?ymi komórkami nab?onka wielowarstwowego p?askiego, posiadaj?cymi charakterystyczne przeja?nienie wokó? j?dra (halo). Halo to jest wyraznie zarysowane i otoczone skrawkiem eozynoch?onnej cytoplazmy. J?dra mog? by? mnogie i nieznacznie powi?kszone, co odzwierciedla replikacj? wirusa. Zgodnie z Systemem Bethesda, rozmazy zawieraj?ce koilocyty klasyfikowane s? jako ASC-US lub LSIL.
Human papillomavirus infection is characterised in cervical smears by the presence of koilocytes which are pathognominic for this infection. Koilocytes are mature squamous cells with a characterisitic clear halo surrounding the nucleus. The halo is well defined and surrounded by a sharp edge of eosinophilic cytoplasm. The nuclei may be multiple and are slightly enlarged reflecting viral replication. According to the Bethesda System  smears containing koilocytes are classified as ASC-US or LSIL.
Human papillomavirus infection is characterised in cervical smears by the presence of koilocytes which are pathognominic for this infection. Koilocytes are mature squamous cells with a characterisitic clear halo surrounding the nucleus. The halo is well defined and surrounded by a sharp edge of eosinophilic cytoplasm. The nuclei may be multiple and are slightly enlarged reflecting viral replication. According to the Bethesda System  smears containing koilocytes are classified as ASC-US or LSIL.
Human papillomavirus infection is characterised in cervical smears by the presence of koilocytes which are pathognominic for this infection. Koilocytes are mature squamous cells with a characterisitic clear halo surrounding the nucleus. The halo is well defined and surrounded by a sharp edge of eosinophilic cytoplasm. The nuclei may be multiple and are slightly enlarged reflecting viral replication. According to the Bethesda System  smears containing koilocytes are classified as ASC-US or LSIL.
W przypadku infekcji HPV w rozmazie mo?na tak?e stwierdzi? pojedyncze ma?e skeratynizowane komórki nab?onka wielowarstwowego p?askiego z nieznacznie atypowymi j?drami (dyskeratocyty). S? one wyrazem nieprawid?owej keratynizacji zwi?zanej z t? infekcj?. Komórki te s? równie? klasyfikowane jako ASC-US lub LSIL.  . 
Actinomyces. Ten typ bakterii jest cz?sto spotykany u kobiet stosuj?cych wewn?trz maciczne wk?adki antykoncepcyjne (IUD). Morfologicznie przypominaj? one puszyst? kul? o ?rednicy 20 – 100 U, z cienkimi rozga??ziaj?cymi si? nitkami na obwodzie. Zazwyczaj reakcja zapalna jest minimalna i bakterie te nie wywo?uj? objawów klinicznych. Rzadko mog? by? przyczyn? ostrego zapalenia szyjki, infekcji wst?puj?cej i bezp?odno?ci. Zwraca uwag? odpowiedz zapalna w rozmazie. Je?eli u pacjentki wyst?puj? objawy w postaci zaburze? miesi?czkowania lub up?awów, zazwyczaj usuwa si? IUD.
ACTINOMYCES; This group of bacteria is frequently found in women  fitted with an intrauterine contraceptive device . Morphologically it appears as a fluffy ball of bacteria 20-100Uin diameter with slender branching threads streaming from it. Normally inflammatory reaction is minimal and the organism causes no symptoms. It can rarely cause acute  cervicitis, ascending infection and infertility. Note the inflammatory response in this smear. It is usual to remove the IUD if the patient complains of dysmenorrhoea or discharge. 
ACTINOMYCES; This group of bacteria is frequently found in women fitted with an intrauterine contraceptive device . Morphologically it appears as a fluffy ball of bacteria 20-100Uin diameter with slender branching threads streaming from it. Normally inflammatory reaction is minimal and the organism causes no symptoms. It can rarely cause acute  cervicitis, ascending infection and infertility. Note the  inflammatory response in this smear. It is usual to remove the IUD if the patient complains of dysmenorrhoea or discharge.
Chlamydia trachomatis jest paso?ytem wewn?trz komórkowym, zwi?zanym z tworzeniem ziarnistych wewn?trz cytoplazmatycznych wtr?tów. Jest powszechn? przyczyn? niespecyficznego zapalenia cewki moczowej i szyjki macicy oraz w 20% przypadków odpowiedzialnym za zapaln? chorob? miednicy i niep?odno??. Wtr?ty cytoplazmatyczne mo?na niekiedy znalez? w niedojrza?ych komórkach metaplastycznych. Jednak rozpoznanie cytologiczne nie jest pewne i wymaga potwierdzenia badaniem immunofluorescencyjnym. Mo?e by? obecne zapalenie typu cervicitis follicularis.
Chlamydia trachomatis is an obligate intracellular parasite which is associated with the formation of granular intracytoplasmic inclusions. It is a common cause of non specific urethritis and cervicitis and accounts for 20% of all cases of pelvic inflammatory disease and infertility.The cytoplasmic inclusions can be seen occasionally in immature metaplastic cells but  cytological diagnosis is unreliable and confirmation by immunofluorescence is essential. Follicular cervicitis may be present.