This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Výše popsané zán?tlivé zm?ny jsou spole?né  všem formám  akutní cervicitis. N?kdy však lze odhalit ve st?ru   konkrétní mikroorganizmy nebo cytopatický efekt  umož?ující diagnózu specifické infekce.
Seznam infekcí, které lze  identifikovat cytologicky je uveden níže:

Parasitární infekce:  Schistosoma haematobium , S. mansoni a   Fliaria bancrofti mohou být nalezeny v cervikálním st?ru. Granulomatózní léze suspektní z tuberkulózy a cytomegalovirové inkluze byly rovn?ž popsány.

Trichomonas vaginalis : Trichomonády jsou cyanofilní bi?íkatí prvoci hruškovitého tvaru, variabilní velikosti od 15 do 30 mikrometr?. Jádro je vezikulární, bledé, excentricky lokalizované a cytoplazma n?kdy obsahuje eozinofilní granula. Leptothrix se m?že vyskytnout s Trichomonas vaginalis; nález sám o sob? není diagnostický, ale ukazuje na možnou p?ítomnost trichomonád. Zde jsou p?ítomny na pozadí kok?. Nát?ry obsahující trichomonády ?asto vykazují p?ítomnost výrazn? eozinofilních zralých dlaždicových bun?k; jádra n?kterých jsou obklopena úzkým perinukleárním lemem.
Trichomonas vaginalis : Trichomonády jsou cyanofilní bi?íkatí prvoci hruškovitého tvaru, variabilní velikosti od 15 do 30 mikrometr?. Jádro je vezikulární, bledé, excentricky lokalizované a cytoplazma n?kdy obsahuje eozinofilní granula. Leptothrix se m?že vyskytnout s Trichomonas vaginalis; nález sám o sob? není diagnostický, ale ukazuje na možnou p?ítomnost trichomonád. Zde jsou p?ítomny na pozadí kok?. Všimn?te si zán?tlivého pozadí tvo?eného detritem a neutrofily. Klinicky je infekce doprovázena masivním žlutozeleným výtokem.
Candida sp. Tyto kvasinky jsou vaginálním komenzálem, ale mohou se stát patogenem, pokud se zm?ní pH pochvy- nap?. v t?hotenství. Infekce je obvyklá u imunokompromitovaných pacient?. Kvasinky jsou 3-7 mikrometr? dlouhé. V Papanicolaouv? barvení jsou šedohn?dé nebo eozinofilní. Protáhlé pu?ení vytvá?í pseudohyfy se zá?ezy. K rozlišení druh? je nutná kultivace. Klinicky je infekce charakterizována bílým sv?divým výtokem a b?lavými skvrnami v pochv? a na sliznici hrdla.
Histologický ?ez hrdla s akutní herpetickou cervicitis. Všimn?te si vícejaderné obrovské bu?ky v epitelové vrstv?, disociace epitelových vrstev a koagula?ní nekrózy povrchových epitelových bun?k. Epitel je infiltrován neutrofily a cévy p?ekrvené.

 

Virus Herpes Simplex. Cytopatické zm?ny p?i herpetické infekci. Dv? obrovské vícejaderné bu?ky s matnicovými jádry a zesílenou jadernou membránou vlivem marginalizace chromatinu. Jiná epiteliální jádra vykazují koagula?ní nekrózu. Všimn?te si husté zán?tlivé celulizace.
Virus Herpes Simplex. Cytopatické zm?ny u herpetické infekce v jádrech epiteliálních bun?k “ matnicový ” vzhled s dob?e definovanou jadernou membránou v d?sledku marginalizace chromatinu. V jád?e mohou být eozinofilní intranukleární inkluze. Obrovská vícejaderná bu?ka v centru zorného pole. Všimn?te si degenerativních zm?n jader epitelových bun?k a husté zán?tlivé celulizace.
Virus Herpes Simplex. Cytopatické zm?ny u herpetické infekce v jádrech epiteliálních bun?k “ matnicový ” vzhled s dob?e definovanou jadernou membránou v d?sledku marginalizace chromatinu. Obrovská vícejaderná bu?ka v centru zorného pole. Jádra obsahují velké intranukleární inkluze typu A.
Virus Herpes Simplex. Velké zv?tšení obrovské vícejaderné bu?ky s intranukleární inkluzí typu A. Ty se vyskytují v pozdních stádiích infekce.
Virus Herpes Simplex. Velké zv?tšení obrovských vícejaderných bun?k s matnicovými jádry a marginalizací chromatinu. Nat?snání jader s modelací je charakteristickým znakem obrovských vícejaderných bun?k infikovaných herpesvirem.

 

Infekce lidským papilomavirem je charakterizována v cervikálních st?rech p?ítomností koilocyt? patognomonických pro tuto infekci. Koilocyty jsou zralé dlaždicové bu?ky s charakteristickým sv?tlým perinukleárním haló kolem jádra. Toto perinukleární haló je dob?e definované, obklopené ostrým lemem eozinofilní cytoplazmy. Jádra mohou být více?etná a jsou mírn? zv?tšená v d?sledku virové replikace. Podle Bethesda systému nát?ry s p?ítomností koilocyt? jsou klasifikovány jako ASC-US nebo L SIL
Infekce lidským papilomavirem je charakterizována v cervikálních st?rech p?ítomností koilocyt? patognomonických pro tuto infekci. Koilocyty jsou zralé dlaždicové bu?ky s charakteristickým sv?tlým perinukleárním haló kolem jádra. Toto perinukleární haló je dob?e definované, obklopené ostrým lemem eozinofilní cytoplazmy. Jádra mohou být více?etná a jsou mírn? zv?tšená v d?sledku virové replikace. Podle Bethesda systému nát?ry s p?ítomností koilocyt? jsou klasifikovány jako ASC-US nebo L SIL
Infekce lidským papilomavirem je charakterizována v cervikálních st?rech p?ítomností koilocyt? patognomonických pro tuto infekci. Koilocyty jsou zralé dlaždicové bu?ky s charakteristickým sv?tlým perinukleárním haló kolem jádra. Toto perinukleární haló je dob?e definované, obklopené ostrým lemem eozinofilní cytoplazmy. Jádra mohou být více?etná a jsou mírn? zv?tšená v d?sledku virové replikace. Podle Bethesda systému nát?ry s p?ítomností koilocyt? jsou klasifikovány jako ASC-US nebo L SIL
Infekce lidským papilomavirem je charakterizována v cervikálních st?rech p?ítomností koilocyt? patognomonických pro tuto infekci. Koilocyty jsou zralé dlaždicové bu?ky s charakteristickým sv?tlým perinukleárním haló kolem jádra. Toto perinukleární haló je dob?e definované, obklopené ostrým lemem eozinofilní cytoplazmy. Jádra mohou být více?etná a jsou mírn? zv?tšená v d?sledku virové replikace. Podle Bethesda systému nát?ry s p?ítomností koilocyt? jsou klasifikovány jako ASC-US nebo L SIL

 

Jednotlivé malé keratinizované dlaždicové bu?ky s mírn? atypickými jádry (dyskeratocyty) jsou rovn?ž nálezem obvyklým p?i HPV infekci. Jsou projevem abnormální keratinizace sdružené s touto infekcí. Jsou klasifikované jako ASC US nebo L SIL.
ACTINOMYCETY : Tato skupina anaerobních grampozitivních bakterií se ?asto diagnostikuje u žen s nitrod?ložním antikoncep?ním t?lískem. Morfologicky se jeví jako na?echraná koule bakterií  20-100U v pr?m?ru s jemným v?tvením a výb?žky. Zán?tlivá reakce je zpravidla minimální a bez klinicky bez p?íznak?. Výjime?n? zp?sobuje akutní cervicitis, ascendentní infekci a infertilitu. Všimn?te si zán?tlivé odezvy v tomto nát?ru. Pokud si pacientka st?žuje na dysmenoreu nebo výtok, t?lísko je zpravidla odstran?no.
ACTINOMYCETY : Tato skupina anaerobních grampozitivních bakterií se ?asto diagnostikuje u žen s nitrod?ložním antikoncep?ním t?lískem. Morfologicky se jeví jako na?echraná koule bakterií  20-100U v pr?m?ru s jemným v?tvením a výb?žky. Zán?tlivá reakce je zpravidla minimální a bez klinicky bez p?íznak?. Výjime?n? zp?sobuje akutní cervicitis, ascendentní infekci a infertilitu. Všimn?te si zán?tlivé odezvy v tomto nát?ru. Pokud si pacientka st?žuje na dysmenoreu nebo výtok, t?lísko je zpravidla odstran?no.
ACTINOMYCETY : Tato skupina anaerobních grampozitivních bakterií se ?asto diagnostikuje u žen s nitrod?ložním antikoncep?ním t?lískem. Morfologicky se jeví jako na?echraná koule bakterií  20-100U v pr?m?ru s jemným v?tvením a výb?žky. Zán?tlivá reakce je zpravidla minimální a bez klinicky bez p?íznak?. Výjime?n? zp?sobuje akutní cervicitis, ascendentní infekci a infertilitu. Všimn?te si zán?tlivé odezvy v tomto nát?ru. Pokud si pacientka st?žuje na dysmenoreu nebo výtok, t?lísko je zpravidla odstran?no.

 

Chlamydia trachomatis je obligatorní  intracelulární parazit, který je sdružen s tvorbou granulárních intracytoplasmatických  inkluzí. Je b?žnou p?í?inou nespecifické urethritis a cervicitis a je odpov?dná za 20%  všech zán?tlivých onemocn?ní malé pánve a neplodnosti.  Cytoplasmatické  inkluze  se n?kdy objevují v nezralých metaplastických bu?kách; cytologická  diagnóza je však nespolehlivá a musí být potvrzena immunofluorescen?n?. M?že být p?ítomna folikulární cervicitis.
Chlamydia trachomatis je obligatorní  intracelulární parazit, který je sdružen s tvorbou granulárních intracytoplasmatických  inkluzí. Je b?žnou p?í?inou nespecifické urethritis a cervicitis a je odpov?dná za 20%  všech zán?tlivých onemocn?ní malé pánve a neplodnosti.  Cytoplasmatické  inkluze  se n?kdy objevují v nezralých metaplastických bu?kách; cytologická  diagnóza je však nespolehlivá a musí být potvrzena immunofluorescen?n?. M?že být p?ítomna folikulární cervicitis.