This content is also available in: English Italiano Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Nab?onek  wielowarstwowy p?aski wy?cielaj?cy pierwotnie ectocervix ma grubo?? ok. 0,5 mm i spe?nia funkcj? ochronn?. ??czy si? on bezpo?rednio z nab?onkiem wielowarstwowym p?askim pochwy, chocia? jest mniej od niego wra?liwy na wp?ywy hormonalne. Jego grubo?? zale?y od wieku i fazy cyklu miesi?cznego- ulega pe?nemu dojrzewaniu pod wp?ywem estrogenów a tylko cz??ciowo dojrzewa pod wp?ywem progesteronu. Gdy brak tych hormonów np. po menopauzie, nab?onek staje si? cie?szy.

Dojrza?y nab?onek wielowarstwowy p?aski sk?ada si? z 10-20 warstw komórek nab?onkowych, które mo?na podzieli? na trzy strefy:
1) Warstwa podstawna (rozrodcza).
2) Warstwa przypodstawna (parabazalna).
3) Warstwa powierzchowna zbudowana z komórek najbardziej dojrza?ych.

 

HISTOLOGIA NAB?ONKA WIELOWARSTWOWEGO P?ASKIEGO SZYJKI MACICY PRZED POKWITANIEM, W OKRESIE PROKREACYJNYM I PO MENOPAUZIE.

Nab?onek wielowarstwowy p?aski: wp?yw estrogenów.
Nab?onek wielowarstwowy p?aski z ectocervix pod wp?ywem progesteronu. Zauwa? p?cherzykowe jadra w warstwie powierzchniowej.
Nab?onek wielowarstwowy p?aski z ectocervix po menopauzie.