This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

The squamous epithelium of the ectocervix

P?vodní dlaždicový epitel ektocervixu je 0, 5 mm silný a poskytuje ochranné krytí portio vaginalis cervixu. Je pokra?ováním dlaždicového epitelu pochvy,  je však mén? vnímavý k hormonálním vliv?m,  než  epitel vaginální  a jeho tlouš?ka se m?ní s v?kem a fází menstrua?ního cyklu – vyzrává pln? pod vlivem estrogen?, pouze ?áste?n? pod vlivem progesteronu. V nep?ítomnosti obou t?chto hormon? nap?.  po menopauze je tlouš?ka tohoto epitelu výrazn? snížená.

Zralý dlaždicový epitel sestává z 10 – 20 vrstev epiteliálních bun?k, jež mohou být rozd?leny do 3 vrstev.
1. Bazální (germinální) vrstva
2. st?ední parabazální vrstva vrstva a
3. povrchová vrstva sestávající z nejvyzrálejších bun?k dlaždicového epitelu

 

?Histologie dlaždicového epitelu cervixu p?ed pubertou, v reproduk?ním období a po menopauze:

Dlaždicový epitel: odpov?? na estrogen.
Dlaždicový epitel  ektocervixu pod vlivem progesteronu.
Dlaždicový epitel ektocervixu po menopauze