This content is also available in: English Italiano Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

 

Prawid?owo pobrany wymaz zawiera ró?ne komórki zawieszone w ?luzie szyjki macicy. Komórki nab?onkowe mog? si? z?uszczac spontanicznie lub zostaj? zebrane z okolicy uj?cia zewn?trznego przez narz?dzie u?ywane do pobierania wymazu.

Rozmaz z prawid?owej szyjki zawiera:

 

Superficial, intermediate and parabasal cells exfoliated from squamous epithelium

KOMóRKI POWIERZCHOWNEJ WARSTWY NAB?ONKA WIELOWARSTWOWEGO P?ASKIEGO. Te komórki pochodz? z dojrza?ego pod wp?ywem estrogenów nab?onka wielowarstwowego p?askiego. S? to du?? (40-50 um),wieloboczne komórki o przejrzystej cytoplazmie i k?towym obrysie. Rzadko wyst?puje zawijanie si? cytoplazmy. J?dra (nie wi?ksze ni? 5 um) s? ma?e i piknotyczne, bez wyraznie widocznej struktury chromatyny. Niekiedy wida? rozprysk chromatyny j?der (karyorrhexis). Cytoplazma ma kolor ró?owy lub pomara?czowy, w niektórych rozpadaj?cych si? komórkach niebieskawy.
KOMóRKI WARSTWY POWIERZCHOWNEJ. Zwraca uwag? pomara?czowy kolor cytoplazmy, w niektórych rozpadaj?cych si? komórkach- niebieski. Porównaj rozmiary cytoplazmy tych komórek z rozmiarami neutrofilów (5-10 um). ?uski cytoplazmy komórek powierzchownych widoczne s? zwykle w po?owie cyklu miesi?czkowego.
KOMóRKI WARSTWY POWIERZCHOWNEJ. W cytoplazmie widoczne s? ziarnisto?ci keratohialiny. Rogowacenie nie wyst?puje w szyjce w normie. Pojedyncze komórki odzwierciedlaj? spontaniczne z?uszczanie si? komórek z powierzchni nab?onka. P?aty komórek powierzchniowych zosta?y usuni?te z powierzchni nab?onka instrumwntem do pobierania wymazów.
KOMóRKI WARSTWY PO?REDNIEJ NAB?ONKA WIELOWARSTWOWEGO P?ASKIEGO. Te komórki z?uszczaj? si? z na wpó? dojrza?ego nab?onka a ich obraz mikroskopowy odzwierciedla wp?yw progesteronu (lub doustnych ?rodków antykoncepcyjnych) lub obni?onego poziomu estrogenów. Te p?askie komórki s? nieco mniejsze (35-40um) i mniej “kanciate” ni? komórki warstwy powierzchownej. P?cherzykowe j?dra (8um ?rednicy) maj? delikatn? struktur? chromatyny. Cyanofilna cytoplazma jest g?stsza ni? cytoplazma komórek powierzchownych.
KOMóRKI WARSTWY PO?REDNIEJ. P?aty nak?adaj?cych si? na siebie komórek z?uszczonych szpatu?k?. Zwracaj? uwag? p?cherzykowe j?dra i pa?eczki Doderleina na powierzchni komórek.
KOMóRKI WARSTWY PO?REDNIEJ. Morfologia tych komórek zmienia si? w póznym okresie fazy sekrecyjnej oraz w ci??y. Przybieraj? posta? komórek ?ódkowatych z pogrubionym obrysem cytoplazmy, mimo?rodkowo u?o?onym j?drem i du?? ilo?ci? glikogenu w cytoplazmie (widocznym w mikroskopie ?wietlnym pod postaci? br?zowawego pigmentu).
KOMóRKI PARABAZALNE. Komórki te przewa?aj? w rozmazach atroficznych lub pobranych po porodzie. S? to komórki ma?e (15-30 um) z g?st? cyanofiln? cytoplazm?. Niekiedy widoczne jest s?abe eozynofilne zabarwienie. Jadra o delikatnej strukturze chromatyny zajmuj? oko?o po?owy powierzchni komórki. Spontanicznie z?uszczone komórki s? zaokr?glone, gdy s? z?uszczone za pomoc? instrumentów pobieraj?cych wymaz- tworz? p?aty. Komórki parabazalne s? szczególnie delikatne dlatego ich cytoplazma mo?e ulec zniszczeniu w czasie przygotowywania rozmazu. Komórki warstwy podstawnej rzadko spotyka si? w rozmazach poniewa? znajduj? si? g??boko w nab?onku i s? przytwierdzone do b?ony podstawnej nab?onka.
KOMóRKI PARABAZALNE. P?aty komórek parabazalnych w atroficznym rozmazie. Widoczne s? pojedyncze “go?e” j?dra i pasma ?luzu.

 

Walcowate komórki nab?onka endocerwikalnego

ENDOCERWIKALNE KOMóRKI NAB?ONKA GRUCZO?OWEGO: S? to komórki walcowate z j?drem umiejscowionym u podstawy i zwakuolizowan? delikatn? cytoplazm?. W j?drze o drobnoziarnistej strukturze chromatyny mo?na spotka? jedno lub kilka j?derek. Komórki te tworz? szeregi (rodzaj palisady) lub tworz? uk?ady przypominaj?ce plaster miodu. S? bardzo kruche i mog? by? uszkodzone nawet w dobrze wykonanym rozmazie. Mo?na spotka? “go?e” j?dra. Pojedyncze komórki endocerwikalne ró?ni? si? od komórek parabazalnych mimo?rodkowo u?o?onym j?drem i delikatn? (mniej zag?szczon?) cytoplazm?.
ENDOCERWIKALNE KOMóRKI NAB?ONKA GRUCZO?OWEGO: S? to komórki walcowate z j?drem umiejscowionym u podstawy i zwakuolizowan? delikatn? cytoplazm?. W j?drze o drobnoziarnistej strukturze chromatyny mo?na spotka? jedno lub kilka j?derek. Komórki te tworz? szeregi (rodzaj palisady) lub tworz? uk?ady przypominaj?ce plaster miodu. S? bardzo kruche i mog? by? uszkodzone nawet w dobrze wykonanym rozmazie. Mo?na spotka? “go?e” j?dra. Pojedyncze komórki endocerwikalne ró?ni? si? od komórek parabazalnych mimo?rodkowo u?o?onym j?drem i delikatn? (mniej zag?szczon?) cytoplazm?.
ENDOCERWIKALNE KOMóRKI NAB?ONKA GRUCZO?OWEGO: S? to komórki walcowate z j?drem umiejscowionym u podstawy i zwakuolizowan? delikatn? cytoplazm?. W j?drze o drobnoziarnistej strukturze chromatyny mo?na spotka? jedno lub kilka j?derek. Komórki te tworz? szeregi (rodzaj palisady) lub tworz? uk?ady przypominaj?ce plaster miodu. S? bardzo kruche i mog? by? uszkodzone nawet w dobrze wykonanym rozmazie. Mo?na spotka? “go?e” j?dra. Pojedyncze komórki endocerwikalne ró?ni? si? od komórek parabazalnych mimo?rodkowo u?o?onym j?drem i delikatn? (mniej zag?szczon?) cytoplazm?.
ENDOCERWIKALNE KOMóRKI NAB?ONKA GRUCZO?OWEGO: S? to komórki walcowate z j?drem umiejscowionym u podstawy i zwakuolizowan? delikatn? cytoplazm?. W j?drze o drobnoziarnistej strukturze chromatyny mo?na spotka? jedno lub kilka j?derek. Komórki te tworz? szeregi (rodzaj palisady) lub tworz? uk?ady przypominaj?ce plaster miodu. S? bardzo kruche i mog? by? uszkodzone nawet w dobrze wykonanym rozmazie. Mo?na spotka? “go?e” j?dra. Pojedyncze komórki endocerwikalne ró?ni? si? od komórek parabazalnych mimo?rodkowo u?o?onym j?drem i delikatn? (mniej zag?szczon?) cytoplazm?.

 

Niedojrza?e metaplastyczne komórki ze strefy transformacji

KOMóRKI NIEDOJRZA?EJ METAPLAZJI. W tym rozmazie wida? zarówno komórki niedojrza?ego nab?onka metaplastycznego jak i komórki warstwy powierzchownej. Niedojrza?e metaplastyczne komórki z?uszczy?y si? spontanicznie i s? zaokr?glone. Gdy s? one zeskrobane szpatu?k? mog? mie? wyd?u?one wypustki komórkowe, które s? odzwierciedleniem rozerwanych mostków mi?dzykomórkowych. UWAGA: dojrza?ych metaplastycznych komórek nab?onka wielowarstwowego p?askiego nie mo?na odró?ni? w rozmazie od komórek nab?onka wielowarstwowego p?askiego, który oryginalnie znajdowa? si? na swoim miejscu w szyjce.
KOMóRKI NIEDOJRZA?EJ METAPLAZJI. W tym rozmazie wida? zarówno komórki niedojrza?ego nab?onka metaplastycznego jak i komórki warstwy powierzchownej. Niedojrza?e metaplastyczne komórki z?uszczy?y si? spontanicznie i s? zaokr?glone. Gdy s? one zeskrobane szpatu?k? mog? mie? wyd?u?one wypustki komórkowe, które s? odzwierciedleniem rozerwanych mostków mi?dzykomórkowych. UWAGA: dojrza?ych metaplastycznych komórek nab?onka wielowarstwowego p?askiego nie mo?na odró?ni? w rozmazie od komórek nab?onka wielowarstwowego p?askiego, który oryginalnie znajdowa? si? na swoim miejscu w szyjce.
KOMóRKI NIEDOJRZA?EJ METAPLAZJI. W tym rozmazie wida? zarówno komórki niedojrza?ego nab?onka metaplastycznego jak i komórki warstwy powierzchownej. Niedojrza?e metaplastyczne komórki z?uszczy?y si? spontanicznie i s? zaokr?glone. Gdy s? one zeskrobane szpatu?k? mog? mie? wyd?u?one wypustki komórkowe, które s? odzwierciedleniem rozerwanych mostków mi?dzykomórkowych. UWAGA: dojrza?ych metaplastycznych komórek nab?onka wielowarstwowego p?askiego nie mo?na odró?ni? w rozmazie od komórek nab?onka wielowarstwowego p?askiego, który oryginalnie znajdowa? si? na swoim miejscu w szyjce..
KOMóRKI NIEDOJRZA?EJ METAPLAZJI. W tym rozmazie wida? zarówno komórki niedojrza?ego nab?onka metaplastycznego jak i komórki warstwy powierzchownej. Niedojrza?e metaplastyczne komórki z?uszczy?y si? spontanicznie i s? zaokr?glone. Gdy s? one zeskrobane szpatu?k? mog? mie? wyd?u?one wypustki komórkowe, które s? odzwierciedleniem rozerwanych mostków mi?dzykomórkowych. UWAGA: dojrza?ych metaplastycznych komórek nab?onka wielowarstwowego p?askiego nie mo?na odró?ni? w rozmazie od komórek nab?onka wielowarstwowego p?askiego, który oryginalnie znajdowa? si? na swoim miejscu w szyjce..

 

Komórki endometrialne

ENDOMETRIAL CELLS: Endometrial cells are a normal finding in smear taken during mensturation or in the first ten days of the menstrual cycle. Their presence at other times may have a pathological significance. They can be distinguished from endocervical cells by their small size (5-20u), cuboidal shape and rounded nuclei which often have a coarse chromatin structure and may vary slightly in size. They are often found in conjunction with histiocytes. They may present as single cells, or as rounded berry like structures. Alternatively they appear in menstural smears as a dense core of stromal cells surrounded by a paler fringe of glandular cells.
ENDOMETRIAL CELLS: Endometrial cells are a normal finding in smear taken during mensturation or in the first ten days of the menstrual cycle. Their presence at other times may have a pathological significance. They can be distinguished from endocervical cells by their small size (5-20u), cuboidal shape and rounded nuclei which often have a coarse chromatin structure and may vary slightly in size. They are often found in conjunction with histiocytes. They may present as single cells, or as rounded berry like structures. Alternatively they appear in menstural smears as a dense core of stromal cells surrounded by a paler fringe of glandular cells.
ENDOMETRIAL CELLS: Endometrial cells are a normal finding in smear taken during mensturation or in the first ten days of the menstrual cycle. Their presence at other times may have a pathological significance. They can be distinguished from endocervical cells by their small size (5-20u), cuboidal shape and rounded nuclei which often have a coarse chromatin structure and may vary slightly in size. They are often found in conjunction with histiocytes. They may present as single cells, or as rounded berry like structures. Alternatively they appear in menstural smears as a dense core of stromal cells surrounded by a paler fringe of glandular cells.
ENDOMETRIAL CELLS: Endometrial cells are a normal finding in smear taken during mensturation or in the first ten days of the menstrual cycle. Their presence at other times may have a pathological significance. They can be distinguished from endocervical cells by their small size (5-20u), cuboidal shape and rounded nuclei which often have a coarse chromatin structure and may vary slightly in size. They are often found in conjunction with histiocytes. They may present as single cells, or as rounded berry like structures. Alternatively they appear in menstural smears as a dense core of stromal cells surrounded by a paler fringe of glandular cells.

 

Histiocyty, leukocyty i erytrocyty

HISTIOCYTY/MAKROFAGI. Te delikatne komórki (10-12 um) maj? piankowat? cytoplazm?, zatarte granice komórkowe i mimo?rodkowo u?o?one, nerkowatego kszta?tu, owalne lub okr?g?e j?dra. W cytoplazmie mo?e by? obecny sfagocytowany materia?. Zwykle s? rozproszone i gdy wyst?puj? pojedynczo mog? by? trudne do odró?nienia od komórek gruczo?owych. Pod koniec menstruacji wyst?puj? zwykle w postaci du?ych grup. U kobiet z przewlek?ym zapaleniem szyjki i po menopauzie mog? wyst?powa? histiocyty olbrzymie wielojadrowe..
HISTIOCYTY. W tej grupie komórek zwracaj? uwag? nerkowatego kszta?tu lub owalne mimo?rodkowo u?o?one j?dra.
HISTIOCYTY. W tej grupie komórek zwracaj? uwag? nerkowatego kszta?tu lub owalne mimo?rodkowo u?o?one j?dra.
Spray of red blood cells

 

Prawid?owa flora bakteryjna pochwy (lactobacillus, gardnerella vaginalis,leptothrix vaginalis)

GARDNERELLA VAGINALIS. Jest to ma?y, Gram-ujemny mikroorganizm w kszta?cie maczugi. W metodzie Papanicolaou barwi si? na niebiesko co nadaje rozmazowi “brudne” t?o. Mikroorganizmy te gromadz? si? na powierzchni du?ych, bezj?drzastych (pozbawionych j?der) komórek warstw powierzchownych nab?onka (tzw. clue cells). G. vaginalis wyst?puje w narz?dzie p?ciowym ?e?skim u 20% asymptomatycznych kobiet ale równie? w zmianie chorobowej zwanej vaginosis bacterialis. Zauwa? brak odczynu zapalnego.
GARDNERELLA VAGINALIS. Jest to ma?y, Gram-ujemny mikroorganizm w kszta?cie maczugi. W metodzie Papanicolaou barwi si? na niebiesko co nadaje rozmazowi “brudne” t?o. Mikroorganizmy te gromadz? si? na powierzchni du?ych, bezj?drzastych (pozbawionych j?der) komórek warstw powierzchownych nab?onka (tzw. clue cells). G. vaginalis wyst?puje w narz?dzie p?ciowym ?e?skim u 20% asymptomatycznych kobiet ale równie? w zmianie chorobowej zwanej vaginosis bacterialis. Zauwa? brak odczynu zapalnego.
PA?ECZKI DODERLEINA. Widoczne s? w tle rozmazu jako niebieskie pa?eczki d?ugo?ci 1-2um. Metabolizuj? glikogen w komórkach warstwy po?redniej i utrzymuj? kwa?ne pH pochwy. Szczególnie obficie wystepuj? w rozmazach kobiet w ci??y co doprowadza do cytolizy i destrukcji cytoplazmy. Komórki warstwy po?redniej sprawiaj? wra?enie postrz?pionych i widoczne s? cz?sto “nagie” j?dra. Podobny obraz widzimy niekiedy w rozmazach od kobiet stosuj?cych doustne ?rodki antykoncepcyjne i póznej fazie sekrecyjnej. Cytoliza mo?e by? tak zaawansowana, ?e uniemo?liwia ocen? rozmazu.
CANDIDA. Te mikroorganizmy nale??ce do grzybów stwierdza si? w rozmazach 20% kobiet w ci??y. Wyst?puj? te? u kobiet chorych na cukrzyc? i z obni?on? odporno?ci? immunologiczn?. Candida tworz? jakby sie? na powierzchni komórek nab?onka wielowarstwowego p?askiego ze s?abo barwi?cymi si? w metodzie Papanicolaou pseudohyphae i zarodnikami. Infekcja ta mo?e by? zwi?zana z nieprzyjemnymi bia?ymi up?awami ale najcz??ciej jest bezobjawowa.
antykoncepcyjnymi. Morfologicznie widoczne s? pod postaci? k??bka bakterii (20-100 um ?rednicy), na obwodzie którego wystaj? smuk?e rozga??ziaj?ce si? nitki. Zwykle reakcja zapalna jest niewielka a infekcja bezobjawowa ale istnieje niedu?e ryzyko infekcji wst?puj?cej. Wspólnie z Actinomyces mo?e wyst?powa? infekcja nie patogennymi amebami (Entamoeba gingivalis).
LEPTOTHRIX VAGINALIS. Nie patogenny mikroorganizm widoczny w postaci d?ugich nitek (do 40 um d?ugo?ci) cz?sto wyst?puje wspólnie z Trichomonas vaginalis.

 

Zanieczyszczenia i artefakty

PLEMNIKI. W tle tego rozmazu pobranego po stosunku widoczne s? liczne plemniki.
Plemniki i amorficzne resztki rozpad?ych komórek.
ZIARNISTO?CI TALKU. Pochodz? z r?kawic osoby pobieraj?cej wymaz. W metodzie Pap barwi? si? na ró?ny kolor ale maj? charakterystyczny kszta?t i wygl?d w mikroskopie kontrastowo-fazowym.
ZIARNISTO?CI TALKU. Pochodz? z r?kawic osoby pobieraj?cej wymaz. W metodzie Pap barwi? si? na ró?ny kolor ale maj? charakterystyczny kszta?t i wygl?d w mikroskopie kontrastowo-fazowym. 
ARTEFAKTY TYPU KORNFLEKóW (p?atków owsianych). Jest to typowy br?zowy artefakt spowodowany prawdopodobnie p?cherzykami powietrza tworz?cymi sie w czasie kiedy ksylen wysycha przed nakryciem preparatu szkie?kiem nakrywkowym. Niekiedy jest tak intensywny, ?e uniemo?liwia ocen?. Mo?e by? konieczne zdj?cie szkie?ka nakrywkowego i ponowne nakrycie.
Haematoidin crystals (cockleburrs) – These reddish brown crystalline arrays are formed from bile like pigment and usually indicate old bleeding.
Jaja owsika (20-60 um) w rozmazie z szyjki macicy. Z jednej strony jajo jest sp?aszczone, wida? te? masy ka?owe. Niekiedy mo?na znalez? dojrza?e robaki.

 

Cervical mucus strand

Niekiedy mo?na zobaczy? ?luz szyjkowy w kszta?cie li?cia paproci (zmiana g?sto?ci ?luzu w po?owie cyklu u?atwia penetracj? plemnikom).