This content is also available in: English Italiano Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Morfologiczne i biologiczne cechy inwazyjnego raka szyjki macicy

Obraz histologiczny raka p?askonab?onkowego rogowaciej?cego. Zwracaj? uwag? per?y rogowe i gniazda komórek rakowych naciekaj?cych pod?cielisko.
Obraz histologiczny raka p?askonab?onkowego rogowaciej?cego. Widoczne s? gniazda komórek rakowych naciekaj?cych pod?cielisko, które równie? zawieraj? komórki zapalne i dziwaczne komórki rakowe z nieprawid?owymi j?drami i obfit? cytoplazm?.

 

Cytologiczne rozpoznanie inwazyjnego raka p?askonab?onkowego

Dobrze zró?nicowany rak p?askonab?onkowy inwazyjny. Zwracaj? uwag? komórki nab?onka wielowarstwowego p?askiego z piknotycznymi j?drami, które ró?ni? si? wielko?ci? o kszta?tem. Cytoplazma jest wyraznie skeratynizowana. W prawym rogu wida? równie? ma?e gniazdo niezró?nicowanych komórek rakowych. Widoczne jest martwicze t?o rozmazu.
Rak p?askonab?onkowy nierogowaciej?cy inwazyjny. Zwracaj? uwag? ma?e komórki nab?onka wielowarstwowego p?askiego z piknotycznymi j?drami, które ró?ni? si? wielko?ci? o kszta?tem. Cytoplazma nie jest skeratynizowana. T?o rozmazu czyste.
?uski rogowe w przypadku raka p?askonab?onkowego inwazyjnego.
Rak p?askonab?onkowy nierogowaciej?cy inwazyjny. Pojedyncze komórki z nieregularnymi j?drami i cytoplazm? nie wykazuj?c? cech keratynizacji. Grupa niezró?nicowanych komórek rakowych na pierwszym planie. Widoczne jest martwicze t?o rozmazu..
Trójwymiarowe gniazdo komórek raka niezró?nicowanego. Hiperchromatyczne j?dra modeluj? si? i nak?adaj? na siebie. Nieprawid?ow? struktur? j?dra mo?na dostrzec pod wi?kszym powi?kszeniem, a charakter p?askonab?onkowy guza mo?na stwierdzi? zwracaj?c uwag? na cz??? obwodow? gniazda, gdzie widoczna jest struktura cytoplazmy.
A dense three dimensional cluster of undifferentiated tumour cells in a smear from an invasive carcinoma. The hyperchromatic nuclei overlap and mould each other. The abnormal nucleus structure becomes apparent at higher magnification and the squamous nature of the lesion can be ascertained by examining the edge of the cluster where the cytoplasmic structure can be seen.
A dense three dimensional cluster of undifferentiated tumour cells in a smear from an invasive carcinoma. The hyperchromatic nuclei overlap and mould each other. The abnormal nucleus structure becomes apparent at higher magnification and the squamous nature of the lesion can be ascertained by examining the edge of the cluster where the cytoplasmic structure can be seen.