logo efcs bianco

Wskazania do cytologii głowy i szyi

This content is also available in: English Español Português Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Okolica g?owy i szyi charakteryzuje si? obecno?ci? wielu narz?dów, wielu ró?nych rodzajów tkanek i wielu ró?nych typów komórek w ka?dym narz?dzie i tkance.

Co znacz? okre?lenia “guzy g?owy i szyi” lub “patologia g?owy i szyi”?

  • Ogólnie: zmiany lub guzy narz?dów wewn?trznych tej okolicy
  • W szczególno?ci: nos, zatoki przynosowe, nosogard?o, gard?o dolne, krta?, tchawica, jama ustna, jama gard?owa, ?linianki, ucho i zmiany z?bopochodne (WHO 2005).
  • Wszystkie zmiany, które mog? pojawi? si? w obr?bie oznaczonych powy?ej struktur anatomicznych, oraz: guzy naczyniowego pochodzenia, ch?oniaki, guzy z przydatków skórnych, zmiany gruczo?ów ?zowych, tarczycy.

Co jest charakterystycznego w patologii guzów g?owy i szyi?

  • The anatomical region
  • There are significant geographical characteristics of some of these lesions (nasopharyngeal carcinoma)
  • Environmental influence is important
  • Viruses in the development of cancer (HPV, EBV)
  • Distant metastases are rare, local complications are severe

Main diagnostic questions

  • What kind of tissue was aspirated?

W przypadku, gdy materia? pobiera patolog, odpowied? jest prosta. W przypadku za?, gdy materia?u nie pobiera patolog, a rozmazy dostarczane s? do pracowni, zawsze konieczne s? dane kliniczne i informacja o sposobie pobrania materia?u.

  • Co mo?na powiedzie? na podstawie ogólnego obrazu komórek w rozmazie? Czy zmiana jest ?agodna, czy z?o?liwa?

Zmiany torbielowate i komórki nab?onka wielowarstwowego p?askiego obecne w p?ynie mog? odpowiada? zarówno torbieli bocznej szyi, jak i martwicy komórek raka p?askonab?onkowego. Nowotwory z?o?liwe mog? by? zarówno pierwotne jak i przerzutowe. Ró?norodno?? komórkowa jest charakterystyczna dla guzów mieszanych ?linianki, które s? niemal zawsze ?agodne, podczas gdy nieznacznie atypowa homogenna populacja komórek mo?e by? charakterystyczna dla raka zrazikowokomórkowego lub nawet dla raka gruczo?owato-torbielowatego.