logo efcs bianco

Rak zrazikowokomórkowy (Carcinoma acinocellulare)

This content is also available in: English Español Português Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Rak zrazikowokomórkowy wyst?puje najcz??ciej w ?liniance przyusznej. Dawniej u?ywano nazwy “Tumor acinocellularis” (ang. “Acinic cell tumor”), poniewa? w cz??ci przypadków wyst?puje bardzo ma?a atypia. Nowotwory tej grupy stanowi? 2 – 7% wszystkich guzów ?linianek.

Wyst?puj? 4 typy histologiczne: lity, drobnotorbielowaty, brodawkowato-torbielowaty i p?cherzykowy. Zazwyczaj znajduje si? 4 typy komórek: komórki zrazikowe, komórki jasne, komórki zwakuolizowane i komórki przypominaj?ce komórki wstawek przewodów. Te ró?ne typy utkania i ró?ne typy komórek s? zazwyczaj obecne w tym samym guzie, niektóre z nich mog? dominowa?. Guzy te wyst?puj? cz??ciej u kobiet i mog? pojawia? si? równie? u dzieci. W rozmazie cytologicznym mo?na zidentyfikowa? ró?ne typy komórek. Guz jest zazwyczaj obficie nacieczony limfocytami, co stanowi wa?n? cech? diagnostyczn?. W takim przypadku obraz cytologiczny jest podobny do obrazu przerzutu dobrze zró?nicowanego gruczolakoraka do w?z?a ch?onnego.  W przypadku stwierdzenia dobrze zró?nicowanych komórek zrazikowych bez obecno?ci elementów przewodowych nale?y zawsze my?le? o raku zrazikowo-komórkowym, nawet gdy pacjent jest bardzo m?ody.

Acinic cell carcinoma
Acinic cell carcinoma
Acinic cell carcinoma
Acinic cell carcinoma