This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Typy  epiteliálních bun?k v cervikálním st?ru jsou ovlivn?ny:

V p?ípad? neoponované estrogenní stimulace cervikální epitel ztluš?uje; st?r odebraný v dob? ovulace bude obsahovat ?etné superficiální skvamózní bu?ky. V praxi však v?tšina st?r? vykazuje intermediární úrove? maturace odrážející aktuální hladiny endogenních estrogen? a gestagen? a podávaných kontraceptiv. 

Intermediární a  superficiální bu?ky

Poloha skvamokolumnární junkce je prom?nlivá. Po menopauze ustupuje do  endocervikálního kanálu mimo dosah Ayreho spatuly. Proto st?ry odebrané po menopauze z?ídka obsahují endocervikální bu?ky.  St?ry z cervixu s ektropiem obsahují hojné endocervikální bu?ky. Nezralé  metaplastické bu?ky jsou zpravidla nalézány u žen v reproduk?ním období, z?ídka u starších žen.

Nezralé metaplastické bu?ky a zralé skvamy

St?ry odebírané v pr?b?hu menstrua?ního cyklu denn? odrážejí vyzrávací zm?ny cervikálního epitelu.  St?ry odebrané p?ed nástupem menstruace obsahují intermediární a n?kdy i navikulární bu?ky. Endometrální bu?ky jsou p?ítomny v dob? menstruace a v pr?b?hu prvních 10 dn? cyklu. V dob? menstruace by st?ry nem?ly být odebírány s ohledem na p?ekrytí dlaždicových bun?k krví. P?ítomnost endometrálních bun?k mimo uvedené doby m?že mít patologický význam. Nap?íklad u postmenopauzální ženy s dob?e vyjád?enou estrogenní stimulací epitelu  indikuje jejich p?ítomnost možné patologické zm?ny endometria pacientka by m?la být v tom smyslu dále vyšet?ena. 

Menstrua?ní nát?r s p?ítomností trs? endometriálních bun?k a ?etné histiocyty

Cytologický obraz t?hotenského st?ru se vyzna?uje intenzivním progesteronovým vlivem se shlukováním a svinováním  intermediárních bun?k, které jsou p?epln?ny glykogenem a zaoblené ( tzv. navikulární bu?ky). Döderleinovy  bacily mohou navodit silnou cytolýzu, takže znemožní cytologickou interpretaci. 

Postnatální nát?r obsahující tém?? výlu?n? parabazální bu?ky

Menopauza je sdružena se sníženou estrogenní aktivitou, která ovliv?uje cytologický obraz. To je z?ejmé pouze p?i výrazné redukci estrogen?, kdy premenopauzální dlaždicový epitel je nahrazen tenkým epitelem postmenopauzálním. Ve st?rech jsou zpravidla parabazální bu?ky, jednotliv? nebo v plachtovitých formacích. Mohou být p?ítomna hojná holá jádra. Protože je st?r tenký, mohou bu?ky snadn?ji vyschnout, mají narušenou morfologii. B?žné jsou infekce.  Endocervikální bu?ky jsou obtížn? dosažitelné . Doporu?it lze cervikální kartá?ek. Ve st?ru bývá denzní  bazofilní hlen.v diagnosticky obtížných situacích lze doporu?it krátkodobou administraci estrogen? a opakování v pr?b?hu 10 dn?, kdy by m?la být patrna estrogenní prolifera?ní reakce.

Atrophic smear from post menopausal woman. Note parabasal cells, polymorphs and mucus strands.