This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Zajišt?ní jakosti =  proces tvorby kontrolních opat?ení do systému, který zalištuje trvale vysokou jakost výkonu laborato?e.

Kontrola jakosti = soubor opat?ení k zajišt?ní p?esnosti ode?ítání a popisování cervikálních st?r?.

Standardy jakosti= místn?, národn? , nebo mezinárodn? odsouhlasené soubory opat?ení odrážejících p?íkladnou cytologickou praxi.

Typy zajišt?ní jakosti

Systémy zajišt?ní jakosti mohou být interní nebo externí

Model cytology workflow

 

Opat?ení vnit?ní kontroly kvality k denní realizaci.

Nej?ast?jší  chyby Opat?ení vnit?ní kontroly kvality
P?íjem vzorku
Chyby na p?íjmu jsou zpravidla zp?sobeny zám?nou nát?r? a pr?vodek 
 1. Zajistit osobu kontrolující údaje na skle a pr?vodce .
 2. Manažer kvality musí pravideln? provád?t kontroly p?esnosti záznam? do laboratorního informa?ního systému.
 3. Zavedení ?árového systému zna?ení pr?vodek a skel.
Zpracování vzorku
Špatná kvalita fixace a barvení jsou nej?ast?jšími p?í?inami diagnostických chyb v cervikálních nát?rech. 
 1. Introduce standard operating procedures (SOP) to ensure staining protocols are followed exactly
 2. Keep daily record of topping up stains and fixatives
 3. Select optimal cover slip size (24x50mm)
 4. Daily check by supervisor for intensity of stain, nuclear/ cytoplasmic contrast, dehydration and clarity of mountant 
Nález ve vzorku 

Nej?ast?jší chybou je falešná negativita

   

 1. Adequate training and continuing professional education of all cytotechnologists involved in examining cervical smears.
 2. Control  of the number of smears examined  by each screener (suggested maximum 50 / day ,7000 per year)
 3. Screener checks PID on slide and request form before screening.
 4. Screener carries out systematic assessment of smear adequacy.
 5. Introduction of tiered screening (random re-screening, rapid review, automated, semi-automated review)
 6. Ensuring that all borderline and abnormal smears are reexamined and reported by a pathologist or authorised person.
 7. Supervisory review of all cases with selected clinical characteristics e.g. post coital or post menopausal bleeding, previous abnormal smear, past history of pre-invasive or invasive cancer.

Analýza cervikálního st?ru je opakovaný odborný úkol vyžadující  intenzivní soust?ed?ní screenera, který musí nalézt relativn? malé množství abnormálních bun?k mezi tisíci normálních epitelií daného st?ru. Proto je riziko falešn? negativního výsledku vysoké. Opat?ení k zajišt?ní kvality snižující riziko falešn? negativního výsledku musí být uplat?ována v každodenním provozu cytologické laborato?e.