This content is also available in: English Italiano Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Wymaz mo?na pobrac na trzy sposoby:

 1. Zeskrobanie materia?u z ectocervix za pomoc? zmodyfikowanej szpatu?ki (szpatu?ka Ayre lub jej modyfikacja). To jest najcz?stszy w Europie sposób pobierania materia?u dla wykonania konwencjonalnych rozmazów.
 2. Pobranie szczoteczk? materia?u z endocervix.
 3. Zastosowanie szczoteczki, która pobiera materia? z ecto- i endocervix do wykonania konwencjonalnego rozmazu. Niektóre narz?dzia zmodyfikowano do pobierania materia?u do LBC (ang. liquid based cytology, cytologia oparta na osadzie z p?ynu, w którym zawieszone s? komórki pobrane szczoteczk? do badania).

Aby Pap test by? wykonany prawid?owo niezb?dne s? nast?puj?ce etapy:

 1. Nale?y za?o?yc wziernik do pochwy i uwidocznic uj?cie kana?u szyjki
 2. Nale?y dobrac przyrz?d do pobierania materia?u zgodnie z kszta?tem i wielko?ci? szyjki i lokalizacj? po??czenia nab?onków
 3. Szpatu?ka Ayre’go jest odpowiednia do pobrania materia?u u kobiet w okresie rozrodczym ale po menopauzie gdy miejsce po??czenia nab?onków le?y w kanale szyjki mo?e by? potrzebna szpatu?ka i szczoteczka.
 4. Zw??ony koniec szpatu?ki nale?y w?o?yc do uj?cia zewn?trznego kana?u szyjki u nieródki a zaokr?glony koniec do szerokiego uj?cia kobiety, która rodzi?a. Nale?y j? okr?cic 360 stopni aby uzyskac materia? ze strefy transformacji, z miejsca po??czenia nab?onków i z kana?u szyjki.
 5. Materia? przenosimy natychmiast na szkie?ko podstawowe, które uprzednio oznaczono imieniem , nazwiskiem i dat? urodzenia kobiety.
 6. Szkie?ko nale?y natychmiast utrwalic odpowiednim utrwalaczem (95% alkohol) i przes?ac preparaty cytologiczne wraz z za??cznikiem do badania do pracowni cytologicznej.
 7. Materia? pobrany do LBC powinien by? traktowany ?ci?le wg instrukcji producenta. Po pobraniu materia?u od?amujemy ko?cówk? przyrz?du do pobrania materia?u, wrzucamy do odpowiedniego pojemnika z p?ynem transportuj?cym i w tej postaci przesy?amy do pracowni cytologicznej.
 8. Szczegó?ow? instrukcj? pobierania wymazów i wykonywania rozmazów mo?na znalezc w module cwiczeniowym 3 (CYTOTRAIN PROGRAMME: The Pap test procedures)

Pobieranie wymazu z szyjki macicy szczoteczk?.
Pobieranie wymazu z szyjki macicy. Zauwa?, ?e zw??ony koniec szpatu?ki znajduje si? w uj?ciu kana?u szyjki.
Szpatu?ki: Ayre i Aylesbury
Wykonywanie rozmazu z szyjki macicy. Naczynie z utrwalaczem musi by? w pobli?u aby natychmiast w?o?y? rozmaz do utrwalacza i zapobiec jego wysychaniu.
Instrumenty do pobierania wymazów: Szczoteczki i szpatu?ki.

 

Fixation of Pap smears

Proper  fixation is  an essential step in the preparation of cervical smears. It ensures that the cells are  well stained and clearly displayed for microscopic analysis and preserved for immediate and future review. Fixation can be achieved by complete immersion of the slide in one of alcohol fixatives listed below   for 15-20 minutes after which the slide can be removed from the fixative and transported to the laboratory for staining. Alternatively,fixation  can also be achieved by spray fixation. Spray fixative consist of an alcohol base and carbowax  that provides a thin protective waxy coat over the slide. The carbowax must be removed by immersion in alcohol  before staining

 A satisfactory fixative has  to meet several requirements.

1. It should penetrate the cell rapidly so that detailed cell morphology  is maintained.
2. Cell shrinkage should be minimal and uniform so that morphological distortions do not occur .
3. It should allow permeability of dyes across the cell boundaries and appropriate for the staining method used 
4. It should permit cell adhesion to the glass  microscope slide 
5. It should be  bactericidal, non toxic and permanent..

The following fixatives are  suitable for the fixation of cervical smears which are to be stained by the Papanicolaou method.

Fixation must be immediate . The smear must not be allowed to dry before fixation