This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Vzorky mohou být odebrány t?e mi zp?soby:

 1. Seškrábnutím ektocervixu modifikovanou spatulou (Ayreho spatula  nebo její varianta).To je nej?ast?jší zp?sob odb?ru v Evrop? pro získání materálu pro konven?ní st?ry.
 2. Použitím endocervikálního kartá?ku k odb?ru z endocervixu.
 3. Použitím koš?átku podobného kartá?ku , který odebere exo- i endocervix. Tyto se používají k odb?ru pro konven?ní st?r. N?které byly modifikovány pro p?ípravu vzork? z tekutého media – liquid based cytology ( dále LBC).

Pro správné provedení Pap testu je zásadní kontrola následujících krok?

 1. Správné zavedení zrcadel do vaginy s vizualizací cervixu a zevního ústí.
 2. Volba odb?rového nástroje podle tvaru a velikosti cervixu a podle umíst?ní skvamokolumnární junkce.
 3. Ayreho spatula je vhodná pro odb?r z cervixu ženy, která rodila; u postmenopauzální ženy m?že být vzhledem k umíst?ní skvamokolumnární junkce v endocervikálním kanálu nutná kombinace spatuly s endocervikálním kartá?kem.
 4. U nullipary je  do cervikálního ústí umíst?n zašpi?at?lý konec spatuly; u  rodivší ženy se zejícím ústím zaoblený konec. Nástrojem otá?íme o 360 stup??. P?itom jsou odebírány bu?ky transforma?ní zóny, skvamokolumnární junkce a endocervikálního kanálu.
 5. Materiál ze spatuly nebo kartá?ku musí být okamžit? p?enesen na p?edem jménem a datem narození  ozna?ené podložní sklo.  
 6. Nát?r musí být fixován OKAMŽIT? vhodným fixativem ( 95%alkohol) a p?edán do cytologické laborato?e v kontejneru spolu s odpovídající pr?vodkou k cytologickému vyšet?ení.
 7. Vzorky odebrané pro LBC musí být zpracovány p?ísn? v souladu s pokyny výrobce setu. Po odb?ru z cervixu se vrchol odb?rového nástroje odlomí do transportního média v dodaném kontejneru a transportuje do laborato?e k dalšímu zpracování.
 8. Podrobný popis odb?ru cervikálních bun?k je popsán ve Školícím balí?ku  3 (CYTOTRAIN PROGRAM) postupy p?i PAP testu
 

 

Odb?r z hrdla pomocí endocervikálního kartá?ku
Odb?r z hrdla. Povšimn?te si konce spatuly v cervikálním ústí.
Ayreho  a Aylesburyho spatula
P?íprava cervikálního nát?ru. Všimn?te si nádobky s fixativem pro okamžitou fixaci, aby nedošlo k zaschnutí nát?ru.
Spetrum odb?rových nástroj?: Endocervikální kartá?ky, d?ev?né spatuly a koš?átka.

 

Fixace nát?r?

Vhodná  fixace je základním krokem v p?íprav? cervikálního nát?ru. Zajiš?uje dobré obarvení bun?k a  p?ípravu pro mikroskopickou analýzu; bu?ky jsou zachovány pro okamžité i pozd?jší revize. Fixace m?že být provedena úplným pono?ením do n?kterého z alkoholových fixativ popsaných níže na 15 -20 minut, poté lze nát?r vyjmout a dopravit do laborato?e k barvení. Fixaci lze provést rovn?ž sprayovým fixativem. Tvo?í ho alkoholový základ  a tenká vrstva ochranného carbowaxu. Carbowax je pak nutno odstranit p?ed barvením pono?ením do alkoholu.

Uspokojivé fixativum musí spl?ovat n?kolik požadavk?.

 1. m?lo by rychle pronikat do bu?ky pro zachování morfologických detail?.
 2. Svrášt?ní bun?k by m?lo být minimální a stejnom?rné, aby nedošlo ke zm?n? tvaru.
 3. M?lo by umožnit pr?nik barev do bun??ných kompartment?.  
 4. Musí umožnit adhezi bun?k k podložnímu sklu.
 5. M?lo by být baktericidní, netoxické a trvalé.

Následující fixativa jsou vhodná pro fixaci cervikálních nát?r? p?ed barvením metodou dle Papanicolaoua.

Fixace musí být okamžitá. Nát?r nesmí p?ed fixací zaschnout.