This content is also available in: English Italiano Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Odpowiedzialno?c kierowników w zapewnieniu bezpiecze?stwa i higieny pracy w laboratorium.

Odpowiedzialno?c inspektora BHP w pracowni

Ksiega nieszcze?liwych wypadków

Jest to podstawowa powinno?c wszystkich pracuj?cych w pracowni.

Ksiega powinna zawierac nastepuj?ce informacje:

  1. Date, godzine, miejsce i nazwiska objetych osób (w tym ?wiadków) oraz krótki opis ka?dego wypadku ?miertelnego lub cie?kiego obra?enia osoby pracuj?cej lub wizytuj?cej laboratorium.
  2. Szczegó?owy opis obra?e? odniesionych w pracy powoduj?cych absencj?d?u?sz? ni? 3 dni.
  3. Szczegó?owy opis wszystkich chorób i zachorowa?, które mog? miec zwi?zek z czynnikami patogennymi w miejscu pracy.
  4. Informacja o niebezpiecznych zdarzeniach takich jak: przypadkowe uwolnienie jakiego? patogenu, przypadkowe rozlanie kwasu lub przypadkowe zak?ucie ig??.
  5. Kopia podpisanego raportu powinna by? przedstawiona poszkodowanej osobie.