This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Odpov?dnosti manažer? laborato?í pro zajišt?ní podmínek ochrany zdraví a bezpe?nosti práce

Odpov?dnosti technika bezpe?nosti a ochrany zdraví p?i práci v laborato?i

Kniha mimo?ádných událostí

Je nezbytná pro pracovníky laborato?e.

M?la by obsahovat následující  informace

  1. Datum, místo a jména zú?astn?ných osob (v?etn? sv?dk?) a stru?ný popis každé události zahrnující úmrtí nebo v?tší poran?ní zam?stnance nebo ve?ejné osoby.
  2. Detaily zran?ní vedoucí k pracovní neschopnosti delší než t?i dny.
  3. Detaily chorob nebo onemocn?ní souvisejících s patogeny na pracovišti
  4. Informace o t?sn? minutých nebezpe?ných událostech jako nap?. únik patogenu, rozlití nebezpe?né tekutiny, píchnutí jehlou ..
  5. Kopie  podepsaného záznamu by m?la být p?edána zran?né osob?.