This content is also available in: English Italiano Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Histology of adenocarcinoma of cervix

Cech? charakterystyczn? gruczolakoraka przedinwazyjnego (AIS) jest zamiana prawid?owgo nab?onka cylindrycznego kana?u szyjki macicy na komórki nowotworowe z hiperchromatycznymi j?drami, co wyraznie wida? w tym preparacie. Struktura gruczo?ów jest nietkni?ta.
Gruczolakoraki kana?u szyjki macicy zbudowane s? z rozga??ziaj?cych si? i p?czkuj?cych gruczo?ów wy?cielonych komórkami nowotworowymi, które w dobrze zró?nicowanych rakach przypominaj? komórki gruczo?owe wy?cielaj?ce kana? szyjki macicy. Rak nacieka pod?cielisko i znika prawid?owa struktura gruczo?ów.
Endocervical adenocarcinomas are composed of branching and budding glands lined by neoplastic cells which in the well diffrerentiated carcinomas resemble the glandular cells lining the endocervical canal. There is marked nuclear hyperchromasia, cellular crowding, and pseudostratification.
Nisko zró?nicowany gruczolakorak kana?u szyjki macicy wykazuje tendencj? do rozrostu litego, z rzadko wyst?puj?cymi strukturami gruczo?owymi. Pojedyncze komórki s? trudne do zidentyfikowania jako komórki kana?u szyjki macicy, wykazuj? wyrazny pleomorfizm i liczne mitozy..