This content is also available in: English Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Terminologie a kategorie pro formulaci nález? v cervikálních st?rech

Historická perspektiva
Je známo, že kriteria a terminologie pro interpretaci a formulaci nález? v cervikálních st?rech se v jednotlivých zemích liší. To vedlo k problém?m v komunikaci mezi cytopatology , cytotechnology a kliniky a epidemiolog?m to zabra?uje v platném porovnávání ú?innosti r?zných screeningových program?. Variabilita v terminologii p?ekáží rozumné komunikaci mezi  laborato?emi a ovliv?uje další postupy a volbu optimálních metod v další pé?i o pacientky.

?ešení problém? zapo?alo v r. 1988, kdy National Cancer Institute ve Spojených státech p?ipravil jednotný terminologický systém pro formulaci nález? cervikální cytologie známý jako  Bethesda Systém (The Bethesda System – TBS). V r. 1990 program Leonardo da Vinci  sponzoroval p?ípravu srovnávacích tabulek terminologií Terminology tables , které  porovnaly r?zné systémy užívané v Evropské unii s Bethesda systémem.

Partne?i p?ipravující webové stránky  Eurocytology  se shodli v užití  terminologie navržené v Bethesda Systému s ohledem na jeho široké užití. Kde je to žádoucí, jsou zachovány odkazy k ekvivalentním terminologiím.

Hlavní kategorie systému Bethesda (2001) viz níže

SPECIMEN TYPE
Bethesda Systém 2001 Odpovídající terminologie

Uve?te , zda jde o konven?ní st?r,  endocervikální kartá?kový odb?r nebo cytologii z tekutého media –  liquid based cytology (LBC)

Uve?te , zda jde o konven?ní st?r,  endocervikální kartá?kový odb?r nebo cytologii z tekutého media –  liquid based cytology (LBC)

 

SPECIMEN ADEQUACY
Bethesda Systém 2001 Odpovídající terminologie

Dostate?ný pro hodnocení (popište p?ítomnost nebo absenci endocervikálních bun?k, komponenty transforma?ní zóny a další indikátory kvality nap?. ?áste?né zast?ení krví a pod.)

Uspokojivý pro hodnocení
 

Vzorek zpracován, avšak nevhodný pro hodnocení epiteliálních abnormit pro (uve?te d?vod)

ale limitován  (specifikujte d?vod)

 

GENERAL CATEGORISATION (optional)
Bethesda Systém 2001 Odpovídající terminologie

Negativní pro intraepiteliální lézi

 

Jiné: viz popis / výsledky

 

Epiteliální bun??né abnormality (up?esn?te, zda  dlaždicové nebo žlázové)

 

 

INTERPRETATION / RESULTS
Bethesda Systém 2001 Odpovídající terminologie

Negativní pro intraepiteliální lézi

Negativní

 

V normálních mezích

 

Benigní bun??né zm?ny

 

ORGANISMS  DETECTED
Bethesda Systém 2001 Odpovídající terminologie

Trichomonas vaginalis

Trichomonas vaginalis

Mykotické organismy morfologicky p?ipoušt?jící  Candida spp

Candida spp

Posun ve flo?e indikující bakteriální vaginózu

kokobacily

Bakterie morfologicky konzistentní s Actinomyces species

Actinomyces species

Bun??né zm?ny konzistentní s infekcí virem herpes simplex

Bun??né zm?ny indikující infekci virem Herpes 

 

OTHER NON NEOPLASTIC FINDINGS (optional; list not inclusive)
Bethesda Systém 2001 Odpovídající terminologie

Reaktivní bun??né zm?ny sdružené se zán?tem a hojením

Reaktivní bun??né zm?ny sdružené se zán?tem a hojením

Radiace

Radiace

Nitrod?ložní antikoncep?ní t?lísko

Nitrod?ložní antikoncep?ní t?lísko

Žlázové bu?ky po hysterektomii

Endometriální bu?ky u postmenopauzální ženy 

Endometriální bu?ky u ženy nad 40 let v?ku 

Žlázové bu?ky neodpovídající v?ku a klinickému stavu ženy

 

SQUAMOUS EPITHELIAL CELL ABNORMALITIES
Bethesda Systém 2001 Odpovídající terminologie

Atypické dlaždicové bu?ky

 • neur?eného významu (ASC-US)
 • nelze vylou?it HSIL (ASC-H)

Hrani?ní jaderné zm?ny

Skvamózní intraepitelová léze (LSIL) zahrnuje: HPV/mírnou dysplázii/CIN1

 • Mírná dysplázie /CIN1  s nebo bez  HPV
 • Mírná dyskarióza nazna?ující CIN1 (s nebo bez HPV)

Skvamózní intraepitelová léze vysokého stupn? (HSIL) zahrnuje: st?ední a t?žkou dysplázii, CIS, CIN2 a CIN3

St?ední dysplázie / CIN2
St?ední dyskarióza nazna?ující CIN2
T?žká dysplázie / CIS/ CIN3
T?žká dyskarióza nazna?ující CIN3

S rysy suspektní invaze

T?žká dysplázie / ?invazivní karcinom
T?žká dyskarióza / ? invazivní karcinom
Nazna?uje CIN3 ale invazivní karcinom není vylou?en

Dlaždicový karcinom

invazivní dlaždicový karcinom

 

GLANDULAR EPITHELIAL ABNORMALITIES
Bethesda Systém 2001 Odpovídající terminologie

Atypické žlázové bu?ky

 • Endocervikální bu?ky (blíže nespecifikované – BN, nebo up?esn?te)
 • Endometriální bu?ky (BN, nebo up?esn?te)
 • Žlázové bu?ky ( BN, nebo up?esn?te)
 • Atypical glandular cells (NOS or specify type)
 • Atypical glandular cells of uncertain significance
 • ? glandular neoplasia

Atypické bu?ky
Endocervikální bu?ky ( spíše nádorové)
Žlázové bu?ky (spíše nádorové)

 

Endocervikální adenocarcinoma in situ

 • Endocervikální adenocarcinoma in situ
 • Možný adenocarcinoma in situ, invazivní adenokarcinom nelze vylou?it
 • ?lázová neoplázie?

Adenokarcinom

 • Endocervikální
 • Endometrální
 • Extrauterinní
 • Blíže nespecifikovaný (BN, nebo up?esn?te)

Adenokarcinom

 • Endocervikální
 • Endometrální
 • Extrauterinní
 • Blíže nespecifikovaný (BN, nebo up?esn?te)

 

IARC Handbooks of Cancer Prevention

Volume 10 Cervix Cancer Screening
Chapter 2: pp 59-67 historical revue of terminology used to describe cervical smears 
Chapter 2: pp 69-74 comparison of conventional cytology with liquid based cytology

For further information relating to Bethesda follow these links www.bethesda2001.cancer.gov