This content is also available in: English Español Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

P?edstavuje asi 20-25% primárních plicních karcinom?; v?tšina pacient? jsou ku?áci. Tumor rozsáhle metastazuje, prognóza je nep?íznivá. Malobun??ný karcinom je neuroendokrinní tumor; ultrastrukturáln? obsahuje cytoplazma bun?k denzní granula, která reagují s neuroendokrinními markery (nap?. v pr?kazu chromograninu).

Malobun??ný karcinom sestává klasicky z malých nebo protáhlých bun?k s chudou cytoplazmou. Nekrózy, vysoká mitotická aktivita a nakupení jader kolem cévních st?n pat?í k charakteristickým rys?m. Bu?ky intermediární varianty jsou v?tší s bohatší cytoplazmou a vezikulárními jádry.

Cytologické diagnostické rysy (sputum a bronchiální výplach)

Cytologické diagnostické rysy (FNA a bronchiální kartá?kový st?r)

Diferenciální diagnóza

Bu?ky p?i hyperplázii rezervních bun?k vykazují rovn?ž nat?snání jader, jsou však menší a více kohezivní než bu?ky malobun??ného karcinomu. Lymfoidní bu?ky, a? již zán?tlivé, nebo nádorové mohou být s malobun??ným karcinomem zam?n?ny, obvykle však netvo?í trsy a z?stávájí dispergovány. Pokud jsou nenádorové, jsou také menší než bu?ky malobun??ného karcinomu. V karcinoidech modelování jader, mitotická aktivita a nekrózy nejsou. Textura chromatinu je hrub? granulární. Odlišení atypického karcinoidu a malobun??ného karcinomu je obtížn?jší, malobun??ný karcinom má chudší cytoplazmu, více nat?snání jader a jemnjší granulární texturu chromatinu have less cytoplasm, more nuclear molding and more finely granular chromatin texture. Malobun??ný karcinom je t?eba rovn?ž odlišit od špatn? diferencovaných forem nemalobun??ného karcinomu – dlaždicového a adenokarcinomu. Práškovitý chromatin, nenápadná jadérka a výrazné nat?snání sv?d?í pro malobun??ný karcinom.

Immunocytochemistry

Sputum
Sputum
Brush
Wash
FNA
FNA
FNA
Small cell carcinoma. Extensive cellular necrosis with a single cluster of malignant round to ovoid cells appearing as naked nuclei with fine powdery chromatin and lack of nucleoli. Note the prominent nuclear molding.
Small cell carcinoma. Note the small to intermediate cell size, naked appearance of the nuclei, fine powdery chromatin, and a few karyorrhectic nuclei. Focal nuclear molding. 
Small cell carcinoma. Malignant cells with nuclear molding, relatively small cell size, naked nuclei, and fine powdery chromatin. 
Small cell carcinoma. Malignant cells with prominent nuclear molding, lack of cytoplasm (“naked nuclei”), relatively small cell size, fine powdery chromatin, and lack of nucleoli.
Small cell versus lymphocytes.
Reserve cell hyperplasia.

FNA:

FNA
FNA
FNA
Histology

Bronchial brush:

Bronchial brush
Bronchial brush
Bronchial brush