This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Koncept cervikálního karcinomu  jakožto nemoci více stadií vznikl na po?átku 20. století

Je obecn? p?ijímáno, že v?tšin? invazivních dlaždicových karcinom? p?edchází asymptomatické preinvazivní stadium , v n?mž jsou p?ednádorové  bu?ky p?ítomny v cervikálním epitelu.  V tomto stadium je normální cervikální epitel nahrabován abnormálním epitelem z nádorových bun?k. Toto ?asné stadium se nazývá cervikální intraepiteliální neoplazie – CIN. Pokud není diagnostikováno a lé?eno, m?že podle výsledku mnoha studií progredovat do invazivního karcinomu. Doba pot?ebná pro progresi CIN do invazivního karcinomu je obvykle 15-20 let. Existují p?esv?d?ivé d?kazy, že invazivnímu karcinomu lze p?edejít diagnózou a ošet?ením p?ednádorových stav?.

Histologické studie cervikálního epitelu u žen s dlaždicovým karcinomem cervixu  prokázaly existenci mikroinvazivního karcinomu v intermediární fázi. V tomto stadiu se vyskytují  jednotlivé bu?ky nebo malé skupinky pod bazální membránou v míst? CIN léze. Jde o nejran?jší stadium invaze. Když nádor progreduje do invazivního stadia, vysílá ?epy nádorových bun?k hluboko  do stromatu. Nádor m?že extenzivn? invadovat lokáln?, nakonec proniká do cév a lymfatik a dojde k metastatickému rozsevu.

Preinvazivní stadium  adenokarcinomu je rovn?ž histologicky popsáno a známo jako adenocarcinoma in situ nebo cervikální glandulární intraepitelová neoplazie (CGIN). Mikroinvazivní stadium adenokarcinomu, i když nepochybn? existuje, není p?esn? histologicky vymezeno.

Níže je uvedeno grafické znázorn?ní stádií vývoje cervikálního dlaždicobun??ného  karcinomu a ukazuje vývoj od normálního epitelu p?es CIN1, CIN2 a CIN3 k mikroinvazivnímu a invazivnímu karcinomu. Je pravd?podobné, že v?tšina karcinom? prochází t?mito vývojovými stadii, I když jsou zprávy o karcinomech vzniklých de novo z ložiska CIN1.

 

 

Preinvazívní léze: WHO a CIN terminologie

Koncept cervikálního karcinomu jakožto onemocn?ní více stádií vznikl na po?átku 20. století, kdy Rubin (1910) popsal histologické zm?ny v cervikálním epitelu, o nichž v??il, že p?edstavují vývojová stádia invazivního spinocelulárního karcinomu. poznamenal, že abnormální bu?ky dlaždicového epitelu cervixu byly podobné bu?kám invazivního karcinomu. Tyto zm?ny byly následn? nazvány  “carcinoma in situ” , aby byl nazna?en maligní potenciál t?chto lézí.  V následujících letech patologové popsali široké spektrum skvamózních atypií cervikálního epitelu, o jejichž maligním potenciálu byly ur?ité pochybnosti. Termín “dysplazie” zavedl Reagan (1953) pro popisy nižších stup?? abnormality. Dysplazie byly následn? klasifikovány jako mírné, st?ední a t?žké podle úseku epitelu osazeného nádorovými bu?kami.

V roce 1975 Sv?tová zdravotnická organizace  (WHO) doporu?ila, aby termín “carcinoma in situ “ byl používán k ozna?ení lézí, v nichž je celá ší?e epitelu nahrazena nediferencovanými nádorovými bu?kami. Zárove? WHO doporu?ila používat termín dysplazie pouze pro nádorové léze cervixu, v nichž je pouze ?ást ší?e epitelu nahrazena nádorovými bu?kami.  V té dob? již bylo obecn? p?ijato, že dysplazie je patologické léze, která je klinicky odlišná od carcinoma in situ  a nemá invazivní potenciál: nadto : dysplazie nepot?ebovaly  ošet?ení. Tento p?edpoklad byl zpochybn?n Richartem , který následn? zavedl koncept sdružující kategorie  mírné st?ední a t?žké dysplazie  a carcinoma in situ do jednoho kontinua lézí s p?echodem jedné kategorie do další. Zavedl termín Cervikální intraepitelová neoplazie  (CIN) –jakožto jednotný popisný termín k pokrytí všech stup?? dysplazie v?etn? carcinoma in situ pod jednu hlavi?ku.

Nyní jsou formulovány t?i stupn? CIN : CIN1 mírná dysplazie, CIN2 odpovídá st?ední dysplazii, CIN3  odpovídá t?žké dysplazii a carcinoma in situ. Prospektivní studie potvrdily, že riziko progrese CIN do invazivního karcinomu nar?stá se stupn?m CIN léze – je tedy nejvyšší u CIN3 a nejnižší u CIN1.

Jak WHO terminologie, tak CIN terminologie jsou v sou?asné dob? užívány histopatology k za?azení lézí preinvazivního dlaždicobun??ného karcinomu. Bethesda systém (TBS)  zavedly termíny HSIL a LSIL k popisu CIN lézí. Jsou popsány v cytologickém modulu. Terminologické ekvivalenty p?ináší níže uvedená tabulka. 

WHO terminologie CIN terminologie TBS terminologie
Mírná dysplázie
CIN1 Low grade skvamózní intraepitelová léze (LSIL)
St?ední dysplázie
CIN2 High grade skvamózní intraepitelová léze (HSIL)
T?žká dysplázie
CIN3
Carcinoma in situ
CIN3
Mikroinvazivní skvamózní karcinom
Microinvasive squamous carcinoma  
Invazivní skvamózní karcinom
Invasive squamous carcinoma