logo efcs bianco

Přístroje

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

V sou?asné dob? užívají mnohé laborato?e automatizované imunostainery pro rutinní diagnostické imunocytochemie. Po odpovídající fixaci (a odstran?ní vrstvy PEG pokud byl použit ve dvou lázních 95% metanolu) preparáty jsou uloženy do drážek p?ístroje a podrobeny programovanému postupu. Protilátky a jejich odpovídající ?ed?ní (nejsou-li p?ed?ed?né) jsou zpravidla udány dodavatelem imunostaineru.

V jiných laborato?ích se procedura provádí ru?n? s umíst?ním preparát? do komer?n? dodávaných plastových vlhkých kom?rek nebo nosi?? Perspex.

Ty obsahují nosi?e skel, prostor pro vodu k udržení vlhkého prost?edí a víko.

Je d?ležité, aby preparáty v pr?b?hu procedury nevyschly, jelikož to by narušilo morfologii. Nicmén? celý postup lze realizovat jednoduše ve velkých plastových Petriho miskách (14 cm v pr?m?ru), které pojmou ?ty?i skla. Poli?ky lze vytvo?it nalepením d?ev?ných ty?inek na dno misky (pono?te je do xylénu a umíst?te je na dno misky), a vlhké papírové nebo vatové koule umíst?né v misce vedle skel k udržení vlhkosti. Misky, které produkuje Sterilin (140mm cat.no. 501V) mají okraje, které je umož?ují stav?t na sebe a šet?í tak prostor v laborato?i.

 

Bun??ná ?ást preparátu m?že být ohrani?ena obkroužením speciálním perem napln?ným voskovou substancí, která vytvo?í kolem materiálu okraj. To zajistí, že reagencie nakapané na preparát z?stanou na míst? a omezí nutnost osušování mezi kroky postupu. Pero nejlépe píše na suchou ?ást preparátu, v míst? vzorku však musí z?stat vlhký. Tato pera dodávají r?zní výrobci (nap?. Dako ohrani?ující pero S2002, Vector ImmEdge hydrofobní bariérové pero, H-4000). Kroužek se rozpustí p?i záv?re?ném projasn?ní p?ed zamontováním. Je rovn?ž žádoucí obkroužit pole bun?k na spodní stran? skla diamantovým perem, aby byla tato oblast patrna p?i osoušení mezi kroky postupu. 

Užite?ný poloautomatický imunostainer p?edstavuje systém Sequenza (Thermo Scientific 10098889, kolejnice pro 10 preparát?; 11927774, ví?ka – balí?ek s 250). To se m?že zprvu zdát drahé ( i když ne v porovnání s automatickými p?ístroji), je to ale dobrá investice, která zvýší výkon a redukuje stres. Ví?ka jsou konstruována na jedno použití, lze je však používat opakovan?, dokud nepovolí sponky. V tomto systému je sklo umíst?no stranou preparátu proti ví?ku, zafixováno pomocí malých há?k? a uloženo na kolejnici v úhlu daném kolejnicí. Kom?rka na povrchu umož?uje aplikaci pufru nebo protilátky. Pufr (cca 5 ml) protéká preparátem a omývá ho ú?inn?ji za p?t minut oproti 15 minutám p?i ru?ní metod?. Roztoky protilátek jsou aplikovány v množství 100 µl, které vtéká na sklo. 20 µl vykape na dn? do sb?rného prostoru, zatímco 80 µl z?stává na skle.

Kapilární prostor mezi ví?kem a sklem dovoluje volný pohyb molekul, takže se protilátky mohou vázat na antigen v preparátu. Skla se z nosi?? mezi kroky nevyjímají. Je t?eba zajistit, aby byl p?ed aplikací dalšího kroku odstran?n veškerý pufr, aby nedošlo reziduálním pufrem ke z?ed?ní následující reagencie. 

V systému Sequenza nelze užívat izola?ní pero, protože by mohlo bránit volnému toku roztok? po preparátu. Diamantem vyškrábnutý kroužek na spodní stran? preparátu m?že být užite?ný, když proces dosp?je do montovací fáze.

Jiná nutná vybavení p?edstavují nádoby na pufry, stojánky na skla, mikrovlnná trouba (posta?uje model pro domácnost), plastové stojánky a sklen?né kyvety pro použití v troub?.