This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

D?loha je hruškovitý orgán mezi mo?ovým m?chý?em a kone?níkem. U net?hotné ženy má výšku cca 7 cm a je pon?kud naklon?na dop?edu. Horní ?ást nad odstupy vejcovod? se nazývá fundus, velká centrální ?ást je t?lo d?ložní. Zúžená dolní ?ást je d?ložní hrdlo, které ústí do pochvy. Fundus a t?lo mají silnou svalovou st?nu (myometrium) , které se zesilují v t?hotenství a specializovanou výstelku (endometrium), která podporuje vyvíjející se plod.

Slizni?ní výstelka d?ložní dutiny (endometrium)  sestává z pseudostratifikovaného epitelu a stromatu s hojnými tubulárními žlázkami. Pod vlivemm estrogenu a progesteronu secernovanými ovariálními folikuly endometrium prod?lává cyklické zm?ny, které p?ipravují d?lohu pro p?ijetí oplodn?ného vají?ka. Úsp?šná nidace nastává pouze za p?edpokladu, že endometrium zásobuje vají?ko dostate?ným množstvím výživných látek.

Cyklické zm?ny  endometria probíhají v dvou fázích: prolifera?ní a sekre?ní.

Souhrn menstrua?ního cyklu: A. Cyklus vají?ka; zrání folikulu a vývoj žlutého t?líska. B. Cyklus adenohypofýzy; hladiny LH a FSH. C. Endometrální cyklus; menstrua?ní, prolifera?ní a sekre?ní fáze. D. Ovariální  hormonální cyklus hladin estrogenu a progesteronu. (Ross and Wilson: Anatomy and Physiology in health and illness; obr. 19.10)

 

Prolifera?ní fáze: prolifera?ní fáze je zahájena a udržována až do ovulace rostoucími hladinami estrogen? ze zrajícího ovariálního folikulu. Charakterizuje ji proliferace endometriálního stromatu, které ztluš?uje a zvyšuje se vaskularizace. Jednoduché tubulární žlázky proliferují a po?ínají secernovat hlen. (VLOŽTE HISTOLOGICKÝ OBRÁZEK PROLIFERA?NÍHO ENDOMETRIA)

Sekre?ní fáze:  je charakterizována nar?stajícím vinutím žlázek pod vlivem progesteronu secernovaného žlutým t?lískem. ?lázky produkují hojný hlen bohatý glykogenem; je zdrojem živin pro oplodn?né vají?ko. 

Endometrium ?asné sekre?ní fáze. Všimn?te si subnukleárních vakuol a lehkého vinutí žlázky.
Uprost?ed sekre?ní fáze cyklu se subnukleární vakuoly p?emístí do supranuklární polohy a secernují obsah do žlázek, které se rozši?ují a více kroutí. Všimn?te si edému stromatu v d?sledku p?ekrvení.
Pozdn? sekretorické endometrium. Stroma sestává z pruh? deciduálních bun?k infiltrovanými neutrofilními granulocyty a lymfocyty. Ty se zmnožují s p?echodem endometria do menstrua?ní fáze charakterizované nekrózou žlázek, kolapsem a krvácením. 

 

Menstruace: v nep?ítomnosti oplodn?ného vají?ka žluté t?lísko degeneruje a ustává sekrece  estrogenu a progesteronu. Sev?ení spirálních arterií endometria vyvolá ischémii a kolaps endometriálních žlázek  a nastupuje menstruace. T?etí až ?tvrtý den menstruace je v?tšina endometrální výstelky odlou?ena a za?íná op?t proliferace bazální vrstvy

T?hotná d?loha

Vají?ko uvoln?né z vaje?níku je p?i ovulaci zachyceno nálevkovitým ústím vejcovodu. V tomto míst? zpravidla dochází k oplození a oplozené vají?ko putuje vejcovodem do d?ložní dutiny. P?ibližn? sedmý den po oplození  dochází k zahnízd?ní do d?ložní sliznice. Pokud je úsp?šné, zv?tší se žluté t?lísko a pokra?uje v sekreci estrogenu a progesteronu, takže glykogenem bohaté sekretorické endometrium nezaniká. Implantace zpravidla je ukon?ena do 12. dne. Vlivem progesteronu se stromální bu?ky endometria m?ní na deciduální a stávají se p?evažujícím typem.  

Stromální bu?ky jsou velké s nápadným bledým okrouhlým jádrem a objemnou cytoplasmou. Nakonec  decidua basalis (deciduální vrstva bezprost?edn? pod místem nidace), choriové klky plodu a  intervilózní prostory splývají a tvo?í placentu. 

D?loha po p?echodu

Po menopauze ustává  cyklická produkce estrogenu a progesteronu ve vaje?níku a celý vnit?ní genitál atrofuje. Endometrium je tenké a sestává z chudého stromatu s ?ídkými inaktivními žlázkami.  

D?ložní hrdlo

(Podrobn?jší p?ehled anatomie, fyziologie a histologie hrdla bude podána v následujím oddíle.)
Cervix je úzký dolní segment d?lohy, který vy?nívá do d?ložní klenby. Je to fibromuskulární orgán pokrytý sliznicí délky 3 cm a pr?m?ru 2.5cm. U dosp?lé ženy je zahnut dol? a dozadu. U nerodivší ženy je soudkovitý, tvar se však m?ní v gravidit? a po p?echodu. Hrdlo souvisí s d?ložním t?lem a pochvou. Polovina délky hrdla vy?nívá do pochvy – portio vaginalis. Tato ?ást je kryta dlaždicovým epitelem, který souvisí s poševním. Hrdlem prochází d?ložní kanál vystlaný žlázovým epitelem.