This content is also available in: English Italiano Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Zmiany regeneracyjne charakteryzuj? si? obecno?ci? p?atów komórek cylindrycznych i niedojrza?ych komórek metaplastycznych zawieraj?cych du?e j?dra i kilka du?ych j?derek lub chromocentrów, które s? wyrazem niedawnej aktywno?ci mitotycznej.
Zmiany regeneracyjne charakteryzuj? si? obecno?ci? p?atów komórek cylindrycznych i niedojrza?ych komórek metaplastycznych zawieraj?cych du?e j?dra i kilka du?ych j?derek lub chromocentrów, które s? wyrazem niedawnej aktywno?ci mitotycznej.

 

Przewlek?e zapalenie szyjki macicy

Gdy utrzymuje si?oddzia?ywanie czynnika uszkadzaj?cego, do miejsca objetego zapaleniem nap?ywaj? limfocyty i komórki plazmatyczne, które mo?na znalezc w rozmazie miedzy neutrofilami. W d?ugo utrzymuj?cym si?zapaleniu zwi?zanym np. z wstawieniem pessarium przy wypadaniu narz?dy rodnego u kobiet po menopauzie, nab?onek mo?e wykazywac zmiany odczynowe takie jak parakeratoza i hiperkeratoza. Te zmiany mo?na tak?e stwierdzi? w rozmazie.

Przewlek?e limfocytarne zapalenie szyjki macicy charakteryzuje si? mieszanin? neutrofilów i limfocytów w rozmazie. Niektóre komórki nab?onkowe wykazuj? intensywn? eozynoch?onno?? zwi?zan? ze zmianami hiperkeratotycznymi.
Przewlek?e limfocytarne zapalenie szyjki macicy charakteryzuje si? mieszanin? neutrofilów i limfocytów w rozmazie. Niektóre komórki nab?onkowe wykazuj? intensywn? eozynoch?onno?? zwi?zan? ze zmianami hiperkeratotycznymi.
Cervicitis follicularis: jest to zmiana, która charakteryzuje si? ekspozycj? grudek ch?onnych, widywanych niekiedy w szyjce, w nast?pstwie uszkodzenia nab?onka pokrywaj?cego. Mo?e wyst?pi? w ka?dym wieku, ale najcz??ciej widywana jest w rozmazach kobiet po menopauzie, u których grudki pokryte s? w?t?ym nablonkiem atroficznym, który ?atwo mo?e by? uszkodzony szpatu?k?. Rozmaz zawiera dojrza?e i niedojrza?e limfocyty, w ró?nych stadiach ró?nicowania. Widoczne s? równie? makrofagi zawieraj?ce resztki sfagocytowanych komórek.