This content is also available in: English Español Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Pierwotne mi?saki p?uc s? rzadkie, najcz??ciej wyst?puje leiomyosarcoma i fibrohistiocytoma malignum(MFH). Odró?nienie pierwotnego od przerzutowego mi?saka opiera si? o dane kliniczne. W diagnostyce ró?nicowej pomaga immunohistochemia na materiale z bloczków parafinowych.   

Cytologiczne cechy diagnostyczne

Diagnostyka ró?nicowa

Blastoma pulmonis i carcinosarcoma s? nowotworami dwufazowymi, które w p?ucu g?ównie wyst?puj? obwodowo i maj? z?e rokowanie. Blastoma pulmonis jest z?o?liwym nowotworem zbudowanym z niedojrza?ych elementów gruczo?owych i pod?cieliskowych przypominaj?cych p?uco p?odowe. Komponent wrzecionowato komórkowy mo?e wykazywa? myksoidne, chondroidne, osteoidne, lub rabdomioblastyczne ró?nicowanie. Komponent nab?onkowy zbudowany jest z kubkowych lub walcowatych komórek z licznymi mitozami. Dwufazowo?? mo?na zaobserwowa? w preparatach cytologicznych: wrzecionowate lub owalne komórki ze sk?p? cytoplazm? i wi?ksze, okr?g?e lub walcowate komórki nab?onkowe.

Carcinosarcoma ró?ni si? od blastoma pulmonis ?redni? wieku chorych (65 vs 40 lat). Komponent wrzecionowato komórkowy wykazuje ró?nicowanie przypominaj?ce fibroblasty z kolagenizacj?.