This content is also available in: English Español Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Primární plicní sarkomy jsou vzácné, nej?ast?jší je leiomyosarkom a maligní fibrózní histiocytom. Rozlišení primárního a metastatického sarkomu závisí do zna?né míry na anamnéze. Imunohistochemie z cytobloku m?že pomoci v diferenciální diagnóze.

Cytologické diagnostické rysy

Differenciální diagnóza

Plicní blastom a karcinosarkom jsou bifázické tumory, které se vyskytují zejména na periferii plic, mají špatnou prognózu. Jde o maligní tumory z primitivních glandulárních a stromálních bun?k, podobají se fetální plíci. V?etenobun??ná složka m?že vykazovat myxoidní, chondroidní nebo osteoidní ?i rhabdomyoblastickou diferenciaci; epiteliální komponenta je složena z kubických až cylindrických bun?k s ?astými mitózami. Bifázická populace bun?k je z?ejmá v cytologických preparátech. V?etenité a oválné bu?ky s chudou cytoplazmou a v?tší okrouhlé nebo cylindrické epitelie. Karcinosarkom se liší od blastomu v?kem pacient? (spíše 65 než 40 let). V?etenobun??ná složka vykazuje z?eteln?jší fibroblastickou diferenciaci s kolagenizací.