This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Pravidla ošet?ení žen s abnormálními st?ry

Cytological diagnosis Management guidance
LSIL (v?etn? ASCUS a CIN1/mírná  dysplázie  (s a bez HPV zm?n) i opakovaný nález L SIL, provést kolposkopii
HSIL (zahrnuje st?ední a t?žkou dysplázii, carcinoma in situ CIN2  a CIN3) Doporu?ena kolposkopie
Suspektní invazivní dlaždicový karcinom Doporu?ena kolposkopie
Invazivní dlaždicový karcinom Doporu?ena kolposkopie
Endocervikální adenocarcinoma in situ ; endocervikální adenokarcinom Doporu?ena kolposkopie
Atypické žlázové bu?ky  (endocervikální nebo  endometrální nlíže nespecifikované) Doporu?ena na gynekologickou expertízu
Jiné maligní léze Doporu?ena na gynekologickou expertízu

 

Kolposkopie

Kolposkop je nástroj k vyšet?ení d?ložního hrdla pochvy a zevních rodidel ve zv?tšení. Sestává z  mikroskopu upevn?ném na pohyblivém stojánku s osv?tlením a videokamerou. Byl poprvé popsán  Hinselmannem v roce 1925 a hojn? užíván gynekology jako diagnostický nástroj pro odhalení invazivního cervikálního karcinomu v N?mecku mnohem d?íve, než se stal sou?ástí diagnostických postup? k odhalení cervikálních prekanceróz a ?asných stádií invazivního karcinomu.

Se zavedením cervikální cytodiagnostiky se kolposkop stal nezbytným nástrojem pro odhalení a lokalizaci lézí na hrdle, z nichž pocházejí abnormální nát?ry. Je t?eba mít na pam?ti , že ?asná stadia cervikálního karcinomu nelze odhalit prostým okem;  cytologická diagnóza CIN je p?inejlepším  presumptivní.  Zv?tšení docílené kolposkopem zv?tší pozorované pole až 40x. Zv?tšené obrazy umožní kolposkopikovi:

  1. Identifikovat abnormální plochy cervikálního epitelu a subepiteliální cévní architektury, které nejsou vid?t p?i b?žném vyšet?ení.
  2. P?esn? lokalizovat léze a stanovit jejich hranice.
  3. Ur?it místa pro biopsii
  4. Provést histologické vyšet?ení  bioptického materiálu a získat diagnózu ze tkán?
  5. Vylou?it invazi
  6. Ur?it odpovídající ošet?ení pro každou ženu
  7. Potvrdit cytologickou diagnózu

Kolposkopie vyžaduje polohování pacientky  do modifikované litotomické polohy a zastavení hrdla v zrcadlech. Zpravidla je odebrán opakovaný cervikální st?r k minimalizaci rizika krvácení, které by mohlo interferovat s pozd?jším pozorováním. Hrdlo je jemn? ot?eno vatou navlh?enou ve fyziologickém roztoku a prohlíženo.  Následn? je aplikován 3-5% roztok kyseliny octové po dobu n?kolika vte?in. Kyselina octová znázorní abnormální epitel.  Abnormální epitel se jeví jako b?lavý. Efekt se vysv?tluje koagulací jaderných protein?. V d?sledku vysoké koncentrace jaderných protein? v CIN a zm?n vaskulatury sdružených s neoplázií  jsou tyto plochy siln?ji opákní než okolní zdravý epitel.  

Colposcope; fine focus knob (A) zoom focus (B), and green filter (C): „Colposcopy: principles and practice“; Apgar, Brotzman, Spitzer 2002

 

Indikace pro expertní kolposkopii

P?ed zavedením kolposkopie byly ženy s abnormální cytologií nebo suspektním nálezem na hrdle ?asto konizovány nebo dokonce hysterektomovány. V sou?asné dob? jsou ženy s nálezy indikujícími možnost CIN2 nebo  3,nebo žlázové léze  podrobeny expertní kolposkopii. Není zpravidla indikována u žen s prvním nálezem low grade léze (ASCUS nebo borderline nebo LSIL) protože tyto léze jsou ?asto reverzibilní. Pokud v opakovaném ná?trru perzistují déle než 6 m?síc? je kolposkopi indikována. Kolposkopie j rovn?ž základním vyšet?ením pro ženy s p?íznaky invazivního karcinomu (nap?.  intermenstruální nebo postkoitální nebo postmenopauzální krvácení) i v p?ípad? negativní cytologie.

Biopsie pro potvrzení  cytologického a kolposkopického nálezu

Je t?eba zd?raznit, že ani cytologie ani kolposkopie neposkytují definitivní diagnózu nádorových zm?n na hrdle. Nález CIN v  nát?ru a kolposkopické vyšet?ení b?lavých plošek je pouze indikativní.  Definitivní diagnóza CIN m?že být stanovena pouze tká?ovým bioptickým vyšet?ením a histologickým pr?kazem CIN na hrdle.  
Pro toto potvrzení  jsou odebírány s kolposkopickou kontrolou cílené bioptické vzorky z acetoopákních ploch. Biopsie se odebírají speciálními klešt?mi z nejvýrazn?jších abnormit s cílem  vylou?ení invaze.