Bookmark (0)

No account yet? Register

Hata kaynaklar?

Prensipler

Laboratuarda onaylanan raporlar?n kalite kontrol ve kalite güvencesi

Yüksek-dereceli sitoloji raporlama oranlar?, patologlar aras?nda iç (internal) KG olarak ya da laboratuarlar aras?nda ve bölgesel/ ulusal standartlarla d?? (eksternal) KG olarak kar??la?t?r?labilir. 

Bir milyon ki?iden olu?an bir populasyonu kapsayan dokuz laboratuar aras?ndaki yüksek-dereceli sitoloji raporlama oranlar?ndaki dikkate de?er de?i?kenlik, be? y?ll?k bir dönemde, laboratuarlar aras? i?birli?i ve raporlama oranlar? kar??la?t?rmas? sayesinde NHSCSP hedeflerine yakla?m??t?r (?ekil 11.4; Butland& Herbert 1996). 

?ekil 11.2: Dokuz laboratuardaki yüksek- dereceli diskaryoz raporlama oranlar?: ?ekil 2  Butland & Herbert, 1996

 

Dü?ük dereceli ve s?n?rda/atipik sitoloji raporlama oranlar? raporlama  profilleri ve atipik kategorilerin fazla kullan?m? hakk?nda bilgi verebilir. 

Yetersiz raporlama oranlar? laboratuar performans?n? oldu?u kadar örnekleri alanlar? izlemek için de yararl? olabilecek bir indikatör sa?lar.   

Kolposkopide CIN2+ oldu?u bulunan ve yüksek-dereceli diskaryoz olarak raporlanm?? örneklerin pozitif öngörülebilirlik (prediktif) de?eri, özgüllü?ü temsil eden bir ölçüm sa?lar (yanl?? pozitifleri yans?tarak)      

 Histolojik sonuç ba?lam?nda ula??labilir standartlar: ?ngilteredeki NHS Servikal Tarama Program?; PÖD, sevk de?eri (SD) ve performans ölçümü olarak yetersizlik oranlar? için elde edilebilir standartlar olarak %5-95 persentiller sa?lar (?ekil 11.5).  SD’ deki art??lar, ‘s?n?rda de?i?iklik’ ve dü?ük dereceli intraepitelyal lezyonu bulunan daha fazla say?da kad?n?n kolposkopiye ve HPV triaj?na yönlendirilmesini yans?t?r. PÖD ve SD’nin her ikisi de histolojik sonuçlar bak?m?ndan, tek ba??na raporlama oranlar?na göre çok daha objektif  ölçüm vererek sitoloji laboratuar performans?n? ölçer (HSCIC 2014). 

?ekil 11.5. PÖD ve SD, ?ngilterede histolojik sonucu temel alan NHS Servikal Tarama Program? için ula??labilir standartlar sa?lar.  (Tablo R,  HSCIC 2014).
* Bir CIN2+ olgusunu saptamak için kolposkopiye sevkedilen kad?n say?s?
?** Aile hekimi ile toplum kliniklerinden al?nan örneklerin %‘si

 

Sitoloji laboratuar? raporlamas?nda Kalite Güvencesi

  • Yüksek derece, dü?ük derece ve yetersiz raporlama oranlar?;  ki?isel ve laboratuar performans?n ölçümünü sa?lar.
  • Pozitif öngörülebilir de?er ve sevk de?eri gibi histolojik sonucu temel alan standartlar daha objektif performans ölçümleri sa?lar.