Bookmark (0)

No account yet? Register

Laboratuar? denetleyebilecek düzeyde kalifiye ve sertifikal? bir düzenleyici yap?, çe?itli DKG yöntemlerini uygulayabilir  

  1. Boya kalitesini de?erlendirmek için teknik bir DKG plan?
  2. Taray?c?/konsültanlar?n raporlama kalitesini incelemek için yeterlik testi plan?
  3. Sitoteknologlar?n ve sitopatologlar?n akreditasyonu ve sertifikasyonu
  4. Yönetim, Laboratuar organizasyonu ve performans?n de?erlendirilmesi
  5. Laboratuarlar ve bölgeler aras? ula??labilir performans standartlar?n?n;  primer taraman?n duyarl?l???, anormallik raporlama oranlar?, yetersizlik oranlar?, pozitif öngörülebilir de?er ve sevk de?eri bak?m?ndan kar??la?t?r?lmas?, d?? kalite güvencesinin bir uygulamas? olarak  kabul edilebilir (Wiener ve ark. 2007; HSCIC 2014).

Teknik DKG, laboratuar?n boya kalitesini de?erlendirmek için önceden belirlenmi?  bir zamanda, bir lam setinin gönderilmesini kapsar. Di?er laboratuarlardan taray?c?lar,  kör olarak de?erlendirmeyi yapar ve bir skor verilir. De?erlendirmeyi geçemeyen laboratuarlara durumu düzeltmeleri için bir süre verilir ve daha sonra tekrar de?erlendirilir.

Yeterlik de?erlendirme programlar?, bir grup sitoteknolog ve patolog taraf?ndan iyi örnekler olarak seçilen Pap boyal? servikal sitoloji lamlar?n? kullan?r. Programa kat?lan bütün laboratuarlara,  servikal taramada yer alan personelin taramas? ve raporlamas? için 10 lamdan olu?an bir set verilir. Yan?tlar organize edenlere gönderilir ya da ‘on line’ raporlama olana?? veren bir sisteme girilir ve kaydedilir. Program, yanl?? negatif ve yanl?? pozitifli?in ‘kabul edilemez oranlar?’n? saptamaya yarar. Sonuçlar?n ‘ki?iye özel’duyurulmas?, program?n ‘olmazsa olmaz’ ko?uludur.

Akreditasyon bir enstitü ya da laboratuar?n;  daha önce belirlenmi? standartlar aç?s?ndan yeterli olup olmad???n?n,  ba??ms?z bir ajans taraf?ndan seçilmi? bir grup uzman taraf?ndan de?erlendirilmesi ve sertifiye edilmesi sürecidir.  Akredite bir organizasyon olmak;  laboratuar kullan?c?lar?/mü?terileri aç?s?ndan raporlaman?n kalitesinin,  güçlü kalite güvence sistemleriyle garantilendi?inin güvencesidir.

Sitoteknolo?un beceri ve deneyiminin sertifikasyonu, laboratuar taraf?ndan ç?kar?lan raporlar?n kalitesinde önemli bir etkiye sahiptir.  Avrupa Sitoloji Dernekleri Federasyonu (EFCS)’nun servikal sitoloji için QUATE testi,  sitoteknolo?un servikal yaymalar? taramas?ndaki yetkinli?ini objektif olarak de?erlendirmek için düzenlenmi? uluslararas? bir testtir.  Bu teste,  ulusal veya bölgesel s?navlar?n? (e?er varsa) geçmi? veya minimum iki y?ll?k ve y?lda ort.5000 servikal yayma tarama deneyimi olan sitoteknologlar girebilir.

Laboratuar  organizasyonu  

Avrupa k?lavuzlar? tarama ve raporlama için iç ve d?? kalite güvencesi önerilerine ek olarak; e?itim, binalar, oda ve e?yalar, laboratuar ve ofis ekipman?, örneklerin al?nmas? ve analizi, i?yükü ?artlar? ve ar?ivleme için öneriler sa?lar (Wiener ve ark. 2007).

NHSCSP özellikle de yukar?da tan?mlanan ‘hata kaynaklar?’ndan kaç?nmak için tasarlanm?? önerilerle (?ekil 11.2) birlikte  laboratuar uygulamas?na yönelik kapsaml? yönergeler geli?tirmi?tir(NHSCSP 2003a).

Bu önerilerle uyum, bölgeler ve ülkeler aras?nda de?i?mekle birlikte, bu belgelerin özü, iyi laboratuar performans?n? belirlemede i? ortam? uygulamalar?n?n önemini yans?tmaktad?r.

?ekil11.4.  Laboratuar  organizasyonu için NHSCSP önerileri (NHSCSP 2003a)

 

Ergonomic standards recommended by the Medical Devices Agency (MDA) (NHSCSP 2003b) provides MDA recommendations for ergonomic microscopes, suitable chairs for microscopy and use of computers, and space for personnel, furniture and equipment.

Again, compliance with these recommendations will vary in different regions and countries but the principles are consistent with avoiding ‘sources of error’ described above,

?ekil 11.5.  Sitoloji taramas? için uygun bir odan?n NHSCSP diagram? (NHSCSP 2003b)