Bookmark (0)

No account yet? Register

Un organ de reglementare atestat care este calificat în auditul laboratorului poate aplica diferite forme de AEC.

  1. Scheme tehnice de AEC pentru a examina calitatea colora?iei.
  2. Scheme de testare a competen?elor pentru a examina calitatea raport?rii consultantului/laborantului.
  3. Acreditarea ?i atestarea citotehnicienilor ?i a citopatologilor.
  4. Evaluarea managementului, a organiz?rii laboratoarelor ?i a performan?elor.
  5. Standarde de performan?? realizabile pentru compararea laboratoarelor ?i regiunilor în ceea ce prive?te sensibilitatea screeningului primar, rata de raportare a anomaliilor, rata rezultatelor inadecvate, valoare predictiv? pozitiv? ?i valoarea trimiterii pot fi considerate forme de asigurare a calit??ii externe (Wiener ?i al?ii 2007; HSCIC 2014).

AEC tehnic? este o schem? conform c?reia laboratorul este desemnat într-o anumit? lun? s? expedieze lamele pentru evaluarea colora?iei. Laboran?ii din alte laboratoare evalueaz? lamelele f?r? a avea oarecare date ?i li se atribuie punctaj. Laboratoarele care nu trec evaluarea au la dispozi?ie o anumit? perioad? de timp pentru a rezolva problema ?i sunt reevaluate corespunz?tor.

Schemele de testare a competen?elor utilizeaz? lamelele cu probe de citologie de col uterin colorate dup? metoda Papanicolau care sunt selectate drept exemple bune de c?tre o comisie de patologi ?i citotehnicieni. Cutiile sunt livrate în toate laboratoarele citologice care particip? în aceast? schem? ?i fiecare angajat care este implicat în procedura de screening de col uterin prime?te câte un set din 10 lame pe care trebuie s? le examineze ?i s? le raporteze. R?spunsurile sunt expediate fie organizatorilor, fie sunt introduse într-un sistem de raportare online unde sunt înregistrate ?i marcate. Schema este pus? în aplicare pentru a depista nivelurile inacceptabile de rezultate fals negative ?i fals pozitive. Confiden?ialitatea este o component? esen?ial? a acestei scheme.

Acreditarea este un proces prin intermediul c?ruia o comisie de exper?i numit? de o agen?ie independent?, evalueaz? ?i certific? dac? un institut sau un laborator respect? standardele prestabilite care anterior au fost convenite de comun acord de c?tre grup. Faptul c? o organiza?ie este acreditat? garanteaz? clien?ilor/utilizatorilor laboratorului c? calitatea raport?rii este asigurat? de sisteme sigure de asigurare a calit??ii.

Certificarea abilit??ilor ?i experien?ei unui citotehnician are un impact important asupra calit??ii rapoartelor emise de laborator. Testul QUATE al Federa?iei Europene a Societ??ilor de Citologie (EFCS) este un test interna?ional de aptitudini privind citologia de col uterin, creat pentru a putea face o evaluare obiectiv? a competen?elor citotehnicienilor de a analiza frotiurile cervicale. Acesta poate fi f?cut de citotehnicienii care au trecut examenul regional sau na?ional de acreditare (dac? exist? unul) sau de cei care au minim doi ani de experien?? (5 000 de frotiuri pe an) în domeniul screeningului de col uterin.

 

Organizarea laboratoarelor  

Ghidurile europene ofer? recomand?ri privind instruirea, cl?dirile, s?lile ?i mobila, echipamentul de laborator ?i de oficiu, gestionarea ?i analizarea probelor, cerin?e privind volumul de munc? ?i arhivare, precum ?i recomand?ri privind asigurarea calit??i interne ?i externe a screeningului ?i raport?rii (Wiener ?i al?ii 2007).

 NHSCSP a elaborat ghiduri cuprinz?toare privind practicile de laborator împreun? cu recomand?ri (Figura 11.2) create special pentru a evita „sursele de erori” descrise anterior (NHSCSP 2003a). 

De?i în diferite ??ri ?i regiuni respectarea acestor recomand?ri va varia, principiile acestor documente reflect? importan?a practicilor de lucru în determinarea performan?elor bune de laborator.

Figura 11.4. Recomand?rile NHSCSP pentru organizarea laboratoarelor (NHSCSP 2003a)

 

Standardele ergonomice recomandate de Agen?ia Medicamentului ?i Dispozitivelor medicale (ADM) (NHSCSP 2003b) propune recomand?ri ADM privind microscoapele ergonomice, fotoliile potrivite pentru microscopie, utilizarea calculatoarelor, a spa?iului pentru personal, a mobilei ?i a echipamentului.

Respectarea acestor recomand?ri va varia în diferite regiuni ?i ??ri, dar principiile ?in de evitarea „surselor de erori” descrise anterior.

Figura 11.5.  Diagrama NHSCSP privind spa?iul potrivit procedurii de screening citologic (NHSCSP 2003b)