Bookmark (0)

No account yet? Register

Certifikovaný akredita?ní orgán oprávn?ný provád?t audit laborato?e provádí r?zné formy EQA.

  1. Technické schema EQA ke kontrole kvality barvení.
  2. Systémy testování kvality diagnostiky screener?/konzultant?.
  3. Akreditace a certifikace cytotechnolog? a cytopatolog?.
  4. Vyhodnocení managementu, laboratorní organizace a výkonu.
  5. Dosažitelné standardy výkon? pro porovnání mezi laborato?emi a regiony v podob? sensitivity primárního screeningu, podílu hlášených abnormalit, inadekvátních nát?r?, pozitivní predik?ní hodnota a po?et poslaných na další vyšet?ení mohou být považovány za formu vn?jšího zajišt?ní kvality (Wiener et al. 2007; HSCIC 2014).

Technická EQA je systém, v n?mž laborato? má ur?ený m?síc, v n?mž posílá set preparát? pro hodnocení barvení. Screene?i z jiných laborato?í hodnotí bodováním naslepo. Laborato?e, které v tomto hodnocení selžou, dostanou ur?itý ?as na nápravu a jsou následn? znovu hodnoceny.

Testování dovedností používá set preparát? barvených dle Papanicolaoua vybraných panelem patolog? a cytotechnolog?.  P?ípady jsou doru?eny do každé laborato?e, v níž všichni zam?stananci participující v cervikálním screeningu dostávají set 10 preparát? ke screeningu a diagnóze. Odpov?di jsou posílány organizátor?m, nebo zadávány elektronicky do systému. Systém je zaveden k detekci nep?ijatelných úrovní falešn? negativních a falešn? pozitivních. Zásadní sou?ástí tohoto systému je diskrétnost.

Akreditace je proces, p?i n?mž skupina expert? ur?ených nezávislou agenturou hodnotí a osv?d?uje, zda ústav nebo laborato? spl?uje stanovené standardy, které byly p?edtím definovány. Akreditované pracovišt? p?edstavuje pro uživatelé a klienty laborato?e jistotu, že pracuje v režimu robustních systém? zajišt?ní kvality, které zajiš?ují kvalitu nález?. 

Certifikace dovedností a zkušeností cytotechnologa má významný vliv na kvalitu nález? uvol?ovaných laborato?í. Evropská Federace Cytologických Spole?ností (EFCS) QUATE administruje Aptitude test pro cervikální cytologii; jde o mezinárodní test, který je vytvo?en pro objektivní zhodnocení kompetence cytotechnologa screenovat cervikální nát?ry.

Podstoupit ho sm?jí cytotechnologové, kte?í absolvovali p?íslušné národní nebo regionalné zkoušky (pokud existují), nebo kte?í mají minimáln? dvouletou zkušenost (5000 nát?r? ro?n?) cervikálního screeningu.

Organizace laborato?e

Evropské doporu?ené postupy poskytují doporu?ení pro výcvik, budovy, místnosti a nábytek, laboratorní a kancelá?ské vybavení, manipulaci s vzorky a aanalýzu, pracovní vytížení a archivaci, spolu s doporu?eními pro interní a externí zajišt?ní kvality screeningu a hlášení nález?. (Wiener et al. 2007).

NHSCSP vypracovala podrobné doporu?ené postupy laboratorní praxe s doporu?eními (Obrázek 11.2) cílené zejména na eliminaci ‘zdroj? chyb’ popsaných výše (NHSCSP 2003a). 

Zatímco dodržování t?chto doporu?ení se bude v jednotlivých zemích lišit, základní prvky t?chto dokument? odrážejí d?ležitost pracovní praxe v zajišt?ní dobrého výkonu laborato?e.

Obrázek 11.2. NHSCSP doporu?ení pro organizaci laborato?e (NHSCSP 2003a)

 

Ergonomic standards recommended by the Medical Devices Agency (MDA) (NHSCSP 2003b) provides MDA recommendations for ergonomic microscopes, suitable chairs for microscopy and use of computers, and space for personnel, furniture and equipment.

Again, compliance with these recommendations will vary in different regions and countries but the principles are consistent with avoiding ‘sources of error’ described above,

Obrázek 11.3. NHSCSP diagram vhodné místnosti pro cytologický screening (NHSCSP 2003b)