Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 40 – Synoviální sarkom- disperzn? nahá jádra, jednotlivé v?etenité bu?ky a kompaktní tká?ové fragmenty (H&E). Všimn?te si dole vpravo kohezivního epiteloidního útržku
Obr. 41 – Synoviální sarkom – vysoce bun??né nát?ry s nat?snanými tká?ovými fragmenty klasicky v?etenobun??nými (H&E)
Obr. 42 – Bifázický synoviální sarkom – epiteloidní skupinka

 

 

Imunocytochemie

 

Elektronová mikroskopie

 

Genetické studie

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta

Diagnóza synoviálního sarkomu je snadná, pokud je vyjád?ena bifázická úprava epiteliální a v?etenobun??ná. V monofázických v?etenobun??ných podtypech m?že být cytologická diagnóza navržena a m?la by být potvrzena imunohistochemickými vyšet?eními a genetickým došet?ením. Pe?livá pozornost musí být v?nována klinickým a zobrazovacím nález?m.