Bookmark (0)

No account yet? Register

Cytologické znaky high-grade dyskaryózy (st?ední) – HSIL spíše CIN2

Vzhled

Bu?ky jsou obvykle v plachtách nebo izolované bu?ky s bohatší cytoplazmou než je obvykle p?ítomna v CIN3. Trsy s nat?snanými p?ekrývajícími se bu?kami nemusí být rozeznány jako st?ední dyskaryóza protože NC pom?r v bu?kách m?že být obtížn? stanovitelný.

Jádra

Jaderné znaky dyskaryózy jsou podobné shora popsaným HSIL, mohou být mén? výrazné. Jádra jsou hyperchromní, normochromní nebo hypochromní.

Cytoplazma

Cytoplazma je podobná jako v intermediární bu?ce, pr?m?r je menší. Bu?ky s lepší maturací p?ipomínající LSIL, mohou být p?ítomny spolu s HSIL – indikující bu? povrchovou maturaci bun?k nebo koexistující LSIL: viz Obrázek 9c-7 (a-b).

Nukleoytoplazmatický pom?r

St?ední dyskaryóza je obvykle diagnostikována, když NC pom?r je p?ibližn? 50% ve v?tšin? bun?k.

 

Obrázek 9c-7 (a-c). High-grade dyskaryóza (st?ední) potvrzená v histologii jako CIN2

(a) Malé plachty bun?k s jadernými rysy dyskaryózy a cytoplazmou variabilní mezi 50% a více než 50%. Povrchová maturace je vyjád?ena v bu?kách s vyšším NC pom?rem. Jádra jsou mírn? hyperchromní.
(b) Podobné st?edn? dyskaryotické bu?ky s variabilním NC pom?rem kolem 50%. Jádra jsou v tomto p?ípad? hypochromní
(c) Histologický ?ez ukazuje maturaci CIN2 p?i povrchu epitelu, což vysv?tluje, pro? bu?ky s nižším NC pom?rem mohou být p?ítomny v cytologii v HSIL spíše CIN2

 

Rozlišení mezi HSIL (spíše CIN2) a LSIL

Kritické rozlišení mezi HSIL a LSIL. Protože ob? mohou být p?ítomny v jednom nát?ru, ?ast?ji s CIN2 než CIN3, a CIN2 je charakterizována povrchovou maturací m?že to být n?kdy obtížné rozhodování. Rozhodnutí je nutno u?init po vyšet?ení celého preparátu zhodnocením stupn? jaderné abnormality a p?evažujícího NC pom?ru. Hodnotí se nejvýrazn?jší abnormalita.

Krom? toho je však t?eba se vyhnout naddiagnostikování nezralé dlaždicové metaplázie nebo atrofického epitelu jako HSIL spíše CIN2 (st?ední dyskaryóza): viz níže v této kapitole v oddíle ASC-US [Link to Chapter 10 – Pitfalls]

Obtíže v odlišení HSIL od LSIL (ve smyslu st?ení versus mírné dyskaryózy) je demonstrována výsledky získanými na dvou obrázcích z webové stránky a dotazníku ší?eného p?ed BSCC Terminology Conference v roce 2002 (Obrázek 9c-8 a-b). V?tšina správn? ohodnotila obrázek jako high-grade (a) a low-grade (b), ale zárov? byla z?ejmá variace mezi mírnou a st?ední dyskaryózou v obou p?ípadech. Je t?eba podotknout, že jádra jsou v?tší v LSIL než HSIL a?koli NC je vyšší u HSIL.

V obou p?ípadech je d?ležitá nepravidelnost distribuce chromatinu a jaderné membrány (dyskaryóza) umož?ující definitivní diagnózu SIL spíše než atypických skvamózních bun?k neur?eného významu (ASC-US) nebo nelze vylou?it HSIL (ASC-H). Ve výjime?ných p?ípadech lze takové obrazy za?adit jako dyskaryózu neur?eného stupn? (Denton et al. 2008) a ošet?eny jako high-grade (st?ední).

 

Obrázek 9c-8 (a-b). dva obrázky SIL z BSCC Terminology Conference 2002.

High-grade (st?ední) dyskaryóza (CIN2 v histologii). Bu?ky s vysokým NC pom?rem jsou promíchány se zralejšími bu?kami. Diagnóza BSCC respondent?: 19% t?žká, 52% st?ední, 27% mírná, 2% hrani?ní
(b) Low-grade (mírná) dyskaryóza (CIN1 v histologii). Znaky dyskaryózy jsou patrny a jádra jsou hyperchromní a zv?tšená. Relativn? nízký NC pom?r je výsledkem vyššího stupn? maturace cytoplazmy než v CIN2. Diagnóza BSCC respondent?: 10% hrani?ní, 43% mírná, 39% st?ední, 0% t?žká.

 

Rozlišení mezi HSIL a LSIL

  • Jádra jsou v?tší v LSIL než HSIL
  • NC pom?r je zvýšen v HSIL p?edevším v d?sledku redukce objemu cytoplazmy
  • Cytoplazmatická maturace m?že být patrna v n?kterých bu?kách HSIL spíše CIN2 (LSIL m?že koexistovat)
  • Dyskaryóza je patrna v HSIL a LSIL
  • Pokud máte nejistotu, uve?te SIL nejistého stupn? spíše než ASC-H

 

Cytologické znaky t?žké dyskaryózy (HSIL spíše CIN3)

Vzhled

Bu?ky p?ítomny v preparátu jak jednotliv?, tak ?asto jako denzní hyperchromní plachty a trsy. V?tšinou jsou preparáty hodn? bun??né, ale není tomu tak vždy. Významným znakem je dyskoheze – disociace z nat?snaných skupin a jsou p?ítomny izolované bu?ky mezi skupinami. ?asto jsou p?ítomny neutrofilní granulocyty.

 Jádro

Jádro je obvykle (ale ne vždy) hyperchromní s hrubým nepravideln? distribuovaným shluklým chromatinem. Jaderné kontury jsou nepravidelné s ložiskov? ztlušt?lou jadernou membránou. NC pom?r se m?že blížit 100% s pouze malým množstvím zbylé cytoplazmy. Velikost bun?k je pouze mírn? zv?tšená, diagnóza závisí na jaderných rysech a NC pom?ru.

Cytoplazma

Ve v?tšin? p?ípad? je pr?m?r cytoplazmy menší než v parabazálních nebo menších nezralých metaplastických bu?kách; m?že být nenápadná, zejména v hyperchromních nat?snaných skupinách, m?že chyb?t nebo být cytolyzována.

V n?kterých p?ípadech m?že být hojn?jší, keratinizující nebo nekeratinizující. Soub?žná LSIL a/nebo koilocytóza mohou být v preparátech p?ítomny, je to ale mén? ?asté než v high-grade dyskaryóze (st?ední).

Nukleocytoplazmatický pom?r

Obvykle je vyšší než ve st?ední dyskaryóze a v?tšinou vyšší než 50%; m?že se blížit 100%.

 

Obrázek 9c-9 (a-b). High-grade dyskaryóza (t?žká) v izolovaných bu?kách s histologicky potvrzenou CIN3

(a) Nepravidelná jaderná membrána a struktura chromatinu v hyperchromních jádrech v pozadí zán?tu. NC pom?r je více než 50% ve v?tšin? bun?k. 
(b) Histologická biopsie vykazuje CIN3 s neoplastickými bu?kami zahrnujícími celou ší?i epitelu.

 

Hyperchromní nat?snané skupiny

Nat?snané kohezivní t?žce dyskaryotické bu?ky jsou ?ast?ji p?ítomny v CIN3 než CIN2 , protože se vyzna?ují chudou cytoplazmou a vysokým NC pom?rem. P?íklady jsou ukázány v obrázku 9c-10 níže. Nukleární znaky HSIL lze vid?t v izolovaných bu?kách na okrajích bun??ných skupin. Hyperchromní nat?snané skupiny mohou být p?ehlédnuty v malém zv?tšení, což je známým diagnostickým úskalím. [Link to Chapter 10 – Pitfalls]

V n?kterých p?ípadech hyperchromní nat?snané bun??né skupiny HSIL mohou napodobit žlázovou neoplázii (Obrázek 9c-11), s níž mohou koexistovat. V takových p?ípadech je t?eba hledat znaky CGIN nebo adenokarcinomu jinde ve vzorku.

 

Obrázek 9c-10 (a-c) Hyperchromní nat?snané skupiny – HSIL spíše CIN3

(a) Hyperchromní nat?snané skupiny bun?k, tém?? bez cytoplazmy. Variace velikosti a tvaru jader s disociací n?kterých bun?k ze skupiny.
(b) Nat?snaná hyperchromní jádra v HSIL s vysokým NC pom?rem: jádro zaujímá více než 50% bu?ky. Všimn?te si velikosti t?chto bun?k, která vcelku odpovídá velikosti intermediarní bu?ky. Hyperchromázie jader napomáhá nalezení t?chto bun?k. Zpravidla jsou separované jinde na skle.
(c) Cytoplazma v této skupin? se zdá vymizelá, vyjád?eny jsou jaderné znaky HSIL.

 

 

Obrázek 9c-11 (a-b). Hyperchromní nat?snané skupiny bun?k napodobující CGIN

Kohezivní trsy t?žce dyskaryotických bun?k s polarizací v?tšinou okrouhlých jader vytvá?ejících z?ásti rozetovité struktury. Nebyly vyjád?eny další znaky CGIN a diagnóza byla CIN3.
Kohezivní trsy t?žce dyskaryotických bun?k s polarizací v?tšinou okrouhlých jader vytvá?ejících z?ásti rozetovité struktury. Nebyly vyjád?eny další znaky CGIN a diagnóza byla CIN3.

 

 

Diferenciální diagnóza hyperchromních nat?snaných bun??nýchskupin

Protože NC pom?r je vysoký, diferenciální diagnóza nesm??uje k LSIL nebo HSIL spíše CIN2 ?i high-grade dyskaryóze (st?ední). Zahrnuje benigní entity jako nap?. endometriální bu?ky, tubo-endometrioidní metaplázii a reaktivní endocervikální bu?ky, a také CGIN Tento typ HSIL m?že být n?kdy klasifikován jako ASC-H.