Bookmark (0)

No account yet? Register

Následky bun??ného poškození

Poran?ní cervikálního epitelu je následováno zán?tlivou odezvou s místní a systémovou tká?ovou zm?nou. Na míst? poškození vykazují epitelie degenerativní zm?ny až do úrovn? koagula?ní nekrózy.

V p?ilehlém stromatu jsou vyjád?eny systémové zm?ny k odstran?ní poškození a reparaci. P?ítomna je hyperémie papilárních cév ke zvýšení pr?toku poškozenou oblastí, exudace plazmy do okolních tkání spolu s fibrinem a neutrofilními granulocyty na míst? poran?ní.

Tyto tká?ové zm?ny jsou nespecifické a objevují se p?i libovolné p?í?in? poran?ní. 

 

Cytologické zm?ny pozorované p?i poran?ní

Pokud je cervikální st?r odebrán z poran?ného cervixu, je nutno vzít v úvahu bu?ky degenerující po poran?ní i regenerující poškozený epitel.

 

Degenerativní zm?ny

Cytoplazma bun?k podléhajících degenerativním zm?nám vykazují ztrátu ohrani?ení; cytoplazma je fragilní a m?že se rozpadat, nát?r pak obsahuje zbytky holých jader. Perinukleární sv?tlá halo doprovázejí v?tšinu infekcí spolu s vakuolizací (vzhled vykousané od mol?). Ve vakuolách mohou být pohlcené neutrofilní granulocyty.

Jádra degenerujících bun?k nejprve zdu?í nebo se scvrknou (ztrácí schopnost kontrolovat prostup vody membránou), nakonec nastane pyknóza. Jádra mají set?elou opákní membránu a shluklý chromatin. N?kdy proces kon?í karyorexí (rozpadem jádra) a karyolýzou (rozpušt?ním jádra). Zán?tlivá odpov?? vytvá?í proteiny bohatý exudát v n?mž jsou hojné neutrofily. N?kdy jsou tak po?etné, že p?ekryjí epitelie v nát?ru a u?iní ho nehodnotitelným. V pozadí m?že být nekrotický detritus. 

 

Regenerativní zm?ny

Hojení ulcerovaného nebo erodovaného epitelu se d?je proliferací bazální vrstvy bun?k sousedního dlaždicového epitelu a ší?ení rezervních bun?k endotelu a krypt Obnažená plocha je pokryta nezralými metaplastickými bu?kami, které se postupn? transformují na zralé dlaždicové nebo kolumnární epitelie.

Regenerativní zm?ny jsou charakterizovány plachtami kolumnárních a nezralých metaplastických bun?k s velkými jádry a nápadnými jadérky nebo chromocentry odrážejícími aktuální mitotickou aktivitu.

Figure 9b-13b: Repair change at low power in a conventional smear showing prominent nucleoli and occasional mitoses
Figure 9b-13b. High-power appearance in LBC preparation (reproduced from Figure 29 in Denton et al. 2008)

 

 

 

Jiné zán?tlivé zm?ny hrdla

 

Atrofická cervicitis 

Atrofická hrdla jsou zvlášt? vnímavá k infekci. Atrofický nát?r nemá skoro nikdy ?isté pozadí, obsahuje ?etné neutrofilní granulocyty, proužky hlenu a parabazální bu?ky vykazují degenerativní zm?ny a pyknózu jader a karyorexi.

 

Chronická cervicitis

Trvá-li p?sobení noxy, k neutrofilním granulocyt?m se p?ipojují lymfocyty a plazmatické bu?ky. V dlouho trvající cervicitis nap?. p?i inzerci vaginálního pesaru pro vaginální prolaps u postmenopauzální ženy, epitel m?že vykazovat reaktivní zm?ny, nap?. parakeratózu a hyperkeratózu.

Chronická lymfocytární cervicitis je charakterizována sm?sí neutrofilních granulocyt? a lymfocyt? v nát?ru. N?které epiteliální bu?ky jsou siln? eozinofilní – hyperkeratotické. 

 

Folikulární cervicitis

Folikulární cervicitis je stav charakterizovaný p?ítomností lymfoidních folikl? vzhledem k disrupci krycího epitelu. m?že se vyskytnou v kterémkoli v?ku, ale je obvyklá u posmenopauzálních žen , jejichž lymfoidní folikly jsou kryty tenkým fragilním atrofickým epitelem, snadno odebratelným spatulou. Nát?r obsahuje pruhy lymfoidních bun?k, zralých i nezralých, v r?zném stupni diferenciace. P?ítomny jsou makrofágy s apoptotickými t?lísky. V povrchovém epitelu mohou být nápadné nespecifické zán?tlivé a reparativní zm?ny. 

 

Figure 9b-14. Follicular cervicitis: not lymphocytes of variable size and occasional tingible-body macrophages

Obrázek 9b-14. Folikulární cervicitis: všimn?te si lymfocyt? r?zné velikosti a makrofág? s apoptotickými t?lísky

 

Nespecifická cervicitis a endocervicitis

Nespecifický zán?t, endocervicitis, reparace a atrofická cervicitis mohou napodobit intraepiteliální neoplázii, což je prodiskutováno a ilustrováno v oddíle ‘Úskalí’.

 

Obrázek 9b-15. Regenerativní zm?ny v p?ípad? nespecifické cervicitis s ?etnými neutroilními granulocyty: všimn?te si nápadných jadérek, bledého chromatinu a pravidelné jaderné membrány. P?íležitostn? mohou být p?ítomny mitózy. 

 

 

Obrázek 9b-16. Endocervikální bu?ky se ztrátou sekrece hlenu a nezralé metaplastické bu?ky v asociaci s endocervikálním polypem: Všimn?te si zv?tšení jádra, nápadných r?žových jadérek v metaplastických bu?kách, pravidelné jaderné membrány a uniformní hyperchromázie.

 

Learning points from Chapter 9b

  1. Normal squamous cells, immature metaplastic cells and endocervical cells should be seen on a normal LBC or conventional cervical cytology slide.
  2. Endometrial cells, histiocytes, lymphocytes may also be seen and must be distinguished from mature and immature squamous and endocervical cells.
  3. Lactobacilli may be seen in normal cervical smears often in those showing cytolysis and bare nuclei.
  4. Candida, Trichomomas, Herpesvirus and Actinomyces may be seen in otherwise normal cervical cytology slides.
  5. Cytologists must recognise reactive and regenerative changes seen non-specific and specific infections as well as in atrophy and atrophic vaginitis.