This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

P?ístup k cytologické diagnostice tumor? a pseudotumorózních lézí v pediatrii je založen v zásad? na tenkojehlové biopsii (FNB). Je nenákladná, neinvazivní a p?esná, proto je považována za ideální postup v d?tské diagnostice, zejména

v rozvojových zemích.

Cytogenetické a molekulární studie poskytují st?žejní biologické a klinické porozum?ní pediatrické patologii. Vhled do nádorové biologie umožnil výrazné zlepšení lé?by, identifikaci terapeuticky rizikových skupin a dosažení lepších výsledk? s redukcí nežádoucích vedlejších ú?ink? a morbidity. Použití rychlého bezpe?ného a p?esného postupu umož?ujícího zisk dostate?ného materiálu pro genetické testy zvyšuje d?ležitost FNB v po?áte?ní diagnostice pediatrických tumor?. Na druhé stran? v?tšina terapeutických postup? u d?tských solidních tumor? používá preopera?ní chemoterapii pro tumory, které nejsou okamžit? resekovatelné. Možnost dalších diagnostických postup?, jako pr?toková cytometrie, FISH a PCR zvýšily diagnostickou potenci této techniky.

Výhody FNB se pln? uplatní v podmínkách multidisciplinárního týmu, v n?mž mají významnou úlohu cytolog, klinik a radiolog. V sou?asné dob? musí patolog zvládnout základní klinické a zobrazovací v?domosti jak v d?tské, tak v obecné onkologii.

V základním diagnostickém kroku je úkolem FNB odlišit benigní a maligní nálezy a p?ikro?it co nejrychleji k lé?b? s redukcí nenutné chirurgické intervence, dlouhého zotavování a hospitalizace. Malignity jsou ve v?ku pod 20 let vzácné, ale ložisko nebo masa u dít?te zaslouží vždy pozornost a musí být diagnostikovány. V Evrop? je ro?n? diagnostikováno p?ibližn? 15 000 d?tí mladších 14 let s malignitou.

Zhoubné tumory u d?tí p?edstavují široké spektrum malignit s variabilní histologií, v?kovým a rasovým výskytem, lokalizací, pohlavní predilekcí (Obr. 1 a 2).

 
 

 

P?inášíme p?ehled základních cytologických obraz?, které charakterizují nej?ast?jší d?tské tumory. 

 

INDIKACE A PROVEDENÍ TENKOJEHLOVÉ ASPIRACE

Multidisciplinární p?ístup je v indikaci zásadou. Je t?eba zvolit místa odb?ru

s nejv?tší potenciální informa?ní hodnotou. Patolog totiž zná dob?e ?etné kontaminantní komponenty orgán? a tkání, jimiž prochází jehla p?i odb?ru vzorku; nezávisle na použití mandrén? zpravidla doprovázejí odebíraný vzorek. N?kdy je d?ležité odebrat i materiál z okolí pro porovnání se vzorkem z nádoru; to je zvlášt? užite?né u dob?e diferencovaných nádor? jater.

Z naší zkušenosti je lepší provád?t FNB bez aspirace s použitím jehly 25 gauge.

V závislosti na morfologických charakteristikách tumoru v zobrazení (výrazná vaskularizace s rizikem krvácení nebo výrazná dezmoplázie) lze volit ten?í (27 gauge) nebo v?tší (23 gauge). Jehly s mandrénem umož?ují d?lit vzorek kontrolovan? pro r?zná vyšet?ení. Každý vpich by m?l odebrat materiál minimáln? pro dva až t?i nát?ry, zbytek obsahu jehly vypláchnout pufrem do Eppendorfových zkumavek. Nehled? na tyto výhody jsou však jehly s mandrény delší a obtížn?jší na ovládání.

 

Vlastní provedení FNB se u d?tí a u dosp?lých neliší. Nicmén? je dobré vzít v úvahu n?kolik základních bod? pro minimalizaci dyskomfortu:

  1. FNB provád?jte klidn? a zvolna, uklidn?te dít? i rodi?e;
  2. D?ti mnohem ?ast?ji než dosp?lí vyžadují sedaci pro ?adu postup? , u nichž je t?eba vyšet?it nebo odebrat h??e p?ístupná místa. Pokud je podez?ení z malignity a plánována chemoterapie s pot?ebou centrálního žilního katetru nebo d?e?ové biopsie, je žádoucí provést odb?r v celkové anstezii na opera?ním sále. Lze sdružit invazivní postupy s redukcí po?tu anestézií.
  3. Rychlé místní zhodnocení (ROSE) by m?lo být použito, kdykoli je to možné. ROSE zjistí výt?žnost odb?ru a odhadne pot?ebu dalších vzork? pro další vyšet?ení. Výplachy jehly p?i podez?ení na lymfoproliferace lze užít pro pr?tokovou cytometrii (FC). M?že být získán materiál pro pozd?jší zpracování metodou cytobloku nebo cytospin? s možností histochemických, immunohistochemických a molekulárních došet?ení. U suspektn? infek?ních ložisek mohou být založeny kultivace. 

 

PEDIATRICKÉ NENÁDOROVÉ LÉZE

U d?tí p?edstavují nej?ast?jší nenádorové léze vyšet?ované FNB infek?ní ložiska, ?asto v podob? persistující lymfadenopatie. FNB by m?la ideáln? být omezena na p?ípady s persistujícím zv?tšením uzlin nebo silným klinickým podez?ením

na specifickou infekci nebo neoplázii, n?kdy je však užite?ná i k uklidn?ní rodi?? a léka?? obávajících se neoplázie bezpe?ným a ekonomickým postupem. ?asté jsou tudíž diagnózy reaktivní lymfadenopatie. Jinou ?astou diagnózou jsou hnisavé lymfadenitidy, granulomatózní,  nebo p?i mononukleóze. Obrazy jsou probrány v kapitole o lymfatických uzlinách.