Bookmark (0)

No account yet? Register

Vzniká z p?edchozího pleomorfního adenomu nebo teoreticky de novo. Tato zm?na nastává v 5 -7 % smíšených tumor?, v?tšinou po dlouhém trvání (15 -20 let). P?ítomny jsou bu?ky maligního vzhledu epiteliální myoepiteliální a n?kdy i mesenchymální. Tumor je snadno diagnostikovatelný cytologicky v dediferencovaných a invazivních p?ípadech: sestává p?evážn? z maligních skvamózních n?kdy rohov?jících dlaždicových bun?k, atypických žlázových bun?k. V maligním smíšeném tumoru m?že vzniknout i mukoepidermoidní karcinom a malobun??ný karcinom. Mohou být p?ítomny mitotické figury. Existuje i vzácná varianta in situ maligního smíšeného tumoru: v t?chto p?ípadech jsou p?ítomny maligní myoepitelie a epitelie; invadují pouzdro a cévy uvnit? léze, nikoli však okolní slinnou žlázu. Recentn? byla popsána nová jednotka nazvaná sklerozující sv?tlobun??ný myoepiteliální karcinom, charakterizovaný specifickou molekulární zm?nou ( EWSR1 p?eskupení). I tento tumor vzniká v preexistujícím smíšeném tumoru. O posledn? zmín?ném tumoru zatím není cytologická publikace.

Vysoce bun??ný vzorek s ?etnými atypickými epiteliálními bu?kami a dokonce i mitotickými figurami. Tento tumor nevykazoval invazi.
Vysoce bun??ný vzorek s ?etnými atypickými epiteliálními bu?kami a dokonce i mitotickými figurami. Tento tumor nevykazoval invazi.
Vysoce bun??ný vzorek s ?etnými atypickými epiteliálními bu?kami a dokonce i mitotickými figurami. Tento tumor nevykazoval invazi.