Bookmark (0)

No account yet? Register

Z?ejm? invazivní karcinom je zpravila diagnostikován u žen s klinickými p?íznaky, ale cytologie m?že být odebrána jako sou?ást vyšet?ení. U klinicky z?ejmého karcinomu není cytologie považována za spolehlivou vzhledem k p?idruženému krvácení a zán?tu p?ekrývajícímu jaderné detaily.

Recentní studie NHS Cervikálního Screeningového Programu ukázala, ze cytologie u symptomatických mladých žen (20-29 let) s karcinomem m?ž být spolehliv?jší, než se p?edpokládalo. (Landy et al. 2015). je t?eba podotknout, že v?tšina karcinom? v tomto v?ku jsou v ?asném stádiu, (stádium IA nebo IB) spíše než klinicky pokro?ilé karcinomy.

Mikroinvazivní (stádium IA) skvamocelulární karcinom skoro vždy vzniká na podklad? rozsáhlé CIN3, která s vysokou pravd?podobností bude zjistitelná v cytologických vzorcích. Ženy ve stádiu IA jsou zpravidla asymptomatické a jejich karcinomy odhaleny cytologickým screeningem.

Ženy s ?asn? invazivním karcinomem (IB1) mohou být rovn?ž asymptomatické a odhaleny cytologicky. Okultní karcinomy nejsou klinicky z?ejmé v dob? odb?ru cytologického vzorku.

A?koli symptomy j nutno vyšet?ovat nezávisle na výsledku cytologie, abnormální nález urychlí diagnózu. 

Cervikální cytologie u žen s invazivním karcinomem

  • Cytologie m?že být u klinicky pokro?ilých karcinom? nespolehlivá
  • Invazivní karcinom lze cytologicky pouze navrhnout, morfologické rysy se p?ekrývají s HSIL
  • Mikroinvazivní karcinom (stádium IA) je diagnóza, kterou lze stanovit pouze histologicky
  • Microinvazivní karcinom se zpravidla rozvíjí v pozadí rozsáhlé CIN3, léze viditelné jako HSIL v cytologii

 

Cytologie invazivního dlaždicového karcinomu

Vzhled

V jasn? invazivním karcinomu bývá vyjád?ena nádorová diatéza. (Malignita se zcela ?istým pozadím je vzácná, ale m?že se vyskytnout). Diatéza je výsledkem rozpadu nekrotické tkán?, která vytvá?í granulární bílkovinný precipitát variabilní barvitelnosti. Když se nádor rozpadá a ulceruje, obvykle krvácí, v pozadí maligních vzork? jsou proto známky krvácení a rozpadu krevních element?. Jaderné a cytoplazmatické zbytky jsou d?sledkem nekrózy, zán?tlivý exudát dotvá?í cytologické pozadí.

Tumorózní diatéza m?že být mén? z?ejmá v LBC v porovnání s klasickou cytologií; v?tšina erytrocyt? a zán?tlivých element? je p?i zpracování odstran?na.

Množství materiálu ve vzorku je variabilní, v závislosti na lokalizaci tumoru, velikosti, p?idružené kontaminaci (krví, zán?tem, nekrózou atd.) a odb?rové technice.

Cytologický návrh invazivního karcinomu je t?eba korelovat s klinickým nálezem

Jádro

Hyperchromázie je konstantním znakem maligní skvamózní bu?ky.

Distribuce chromatinu je uvnit? týchž bun??ných skupin plachet a jednotlivých bun?k variabilní. N?které bu?ky mají jemn? granulární chromatin, jiné hrub? granulární chromatin a n?které opákní jádra s marginací chromatinu; jeho distribuce je nepravidelná. Jaderné projas?ování a variabilní po?et makronukleol? se objevuje zejména v málo diferencovaných karcinomech.

Po?et jader v bu?ce je variabilní – jedno i vícejaderné bu?ky.

?asté mitózy i abnormální jsou znakem invazivní malignity.

Cytoplazma

Jk je popsáno a ilustrováno níže, cytoplazma je variabilní od bohaté v keratinizujících a velkobun??ných nerohov?jících dlaždicových katrcinomech a nez?etelná v malobun??ných karcinomech.

NC pom?r je tudíž variabilní.

Cytologické znaky indikující invazivní skvamózní karcinom

  • Nádorová diatéza, hemoragie a nekróza
  • Pleomorfní hyperchromní jádra
  • Nepravideln? dispergovaný chromatin s jaderným projas?ováním
  • Prominentní nepravidelná, ?asto víxce?etná jadérka
  • Keratinizace bun?k a keratinový detritus
  • ?asté mitózy

 

Keratinizující dlaždicový karcinom

Vzhled

Vzhledem k exofytické povaze keratinizujícího dlaždicového karcinomu (SCC) je tumor ?asto p?ímo odebrán spíše než by došlo k exfoliaci, takže pozadí cytologického nát?ru m?že být vcelku ?isté. V?tšina bun?k je p?ítomna jednotliv? nebo v plošných formacích. V LBC preparátech je v?tší podíl jednotlivých bun?k vzhledem k mechanickým silám p?sobícím na vzorek v pr?b?hu p?ípravy. Variabilita velikosti a tvaru bun?k- n?kdy bizarní/pleomorfní tvary. Volný keratin, parakeratóza a hyperkeratóza jsou p?ítomny spolu s jednotlivými keratinizujícími bu?kami.

Jádro

Jádra jsou hyperchromní s hrubým granulárním chromatinem, jaderným projas?ováním a nepravidelnou distribucí chromatinu. V keratinizujících bu?kách jsou makronukleoly vzácné, mohou však být p?ítomny v mén? zralých bu?kách téhož vzorku.

Cytoplazma

cytoplazma je hustá, denzní, refractile. Denzita je v jednotlivých bu?kách variabilní, zpravidla je však mnoho oranžofiln ích maligních bun?k v porovnání s bazofilními a cyanofilními.

 NC pom?r je variabilní a m?že být i nízký, protože keratinizující cytoplazma m?že být hojná.

 

Obrázek 9c-19 (a-c). Keratinizující pozadí v dlaždicovém karcinomu.

(a) Malé zv?tšení LBC vzorku s tká?ovými fragmenty, oranžofilními bu?kami, trsy neutrofil? a nekrotického detritu. 
(b) Volný keratin v keratinizujícím dlaždicovém karcinomu. 
(c) Parakeratóza v degenerovaném bun??ném trsu

 

 

Obrázek 9c-20 (a-e) Bun??né typy v keratinizujícím dlaždicovém karcinomu

(a) Pleomorfní více?etná jádra v maligní bu?ce s kopiózní bazofilní cytoplazmou
(b) Zahnutá hyperchromní jádra a bazofilní cytoplazma. Nádorová diatéza je rovn?ž p?ítomna. 
(c) Pleomorfní jádra variabilní velikosti v?etn? pulcovité bu?ky s denzní bazofilní cytoplazmou
(d) Keratinizující bu?ka s denzní oranžofilní cytoplazmou
(e) Pulcovitá bu?ka s bazofilní cytoplazmou

 

Dlaždicový karcinom nerohov?jící

Vzhled

Vzhled kolísá u dob?e a špatn? diferencovaných karcinom?. Dob?e diferencované nerohov?jící karcinomy vykazují kohezivní bun??né skupiny s dob?e definovanými bun??nými hranicemi podobn? jako v HSIL. V málo diferencovaných karcinomech jsou hranice bun?k nez?etelné a cytoplazma jemná, fragilní. M?že být velmi obtížné odlišit málo diferencovaný nerohov?jící karcinom od adenokarcinomu. Makronucleoly mohou ale nemusí být p?ítomny.

Nádorová diatéza a odpov?? hostitele (zán?t) jsou v nerohov?jících karcinomech obvyklé. V závislosti na odb?rové technice materiál m?že být hojný. Vzhledem k vaskularizaci nádoru je obvyklou p?ím?sí krev. 

Jádro

Jádra jsou hyperchromní s variací velikosti a tvaru. když se odlu?ují v plachtách a trsech , jsou nat?snaná a p?ekrývají se se ztrátou polarity.

Chromatin je zpravila hrubý, granulární a nrovnom?rn? distribuovaný, ale n?kdy i rovnom?rn?.

Nukleoly jsou obvykle výrazné. Mohou být p?ítomny makronukleoly variabilní velikosti , po?tu a umíst?ní v jád?e.

Cytoplazma

Cytoplazma je lehce bazofilní v dob?e diferencovaných nerohov?jících karcinomech ve špatn? diferencovaných m?že být nenápadná a bezbarvá. 

 

Obrázek 9c-21 (a-d). Nerohov?jící dlaždicový karcinom

(a) Nádorová diatéza s n?kolika dyskaroickými bu?kami s prominentními nukleoly v LBC preparátu
(b) T?žce dyskaryotické bu?ky s prominentními nukleoly a jaderným projas?ováním. Patrna je i nádorová diatéza. 
(c) Jádra indikující karcinom s výrazn? nepravidelnou membránou, nepravidelným chromatinem a jaderným projas?ováním
(d) Hyperchromní nat?snané bun??né skupiny v dob?e diferencovaném nerohov?jícím dlaždicovém karcinomu s rysy t?žké dyskaryózy n okraji skupin. Tento obraz nelze odlišit od HSIL

 

 

Malobun??ný (neuroendokrinní) karcinom

Vzhled                

Termín malobun??ný karcinom se vztahuje na vysoce agresivní karcinomy s neuroendokrinní diferenciací. Tyto karcinomy jsou vzácné (<2% invazivních cervikálních karcinom?) a jsou podobné malobun??ným karcinom?m plic. Cytologicky jsou diagnostikovány z?ídka (Ciesla et al. 2001). Cytologicky se tyto tumory vyzna?ují disperzními hyperchromními malými až st?edn? velkými bu?kami s chudou cytoplazmou a vysokým nukleoplazmatickým pom?rem. Vyskytují se rozvoln?né i kohezivní trsy s modelováním jader a nádorovou diatézou. Bu?ky ve skupinách a trsech jsou nat?snané a architektonicky dezintegrované. ?astá je p?ím?s krve.

Jádro

Jádra jsou malá, kulatá nebo oválná a relativn? uniformní velikosti. Jsou hyperchromní, ale stuope? hyperchromázie je variabilní. Chromatin je jemn? granulární a nepravideln? dispergovaný s prominentními chromocentry ale nenápadnými jadérky. Jaderné modelování se vyskytuje v trsech. Mitózy mohou být ?etné.

Jádra jsou zv?tšená (dvojnásobek velikosti jádra normální intermediární bu?ky) oproti malobun??nému typu HSIL.

Cytoplazma

Cytoplazma je chudá, jemná s nez?etelnými okraji.