Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 13 a – Alveolární rabdomyosarkom – bun??né nát?ry s pozadím s apoptotickými t?lísky a voln? kohezivní agregáty uniformních malých kulatých modrých bun?k (H&E).
Obr. 13 b- V n?kterých bu?kách jsou jádra excentrická, což jim dodává rabdoidní vzhled. (H&E)
Obr. 13 c-Alveolární rabdomyosarkom- nádorové bu?ky mají jádra s jemným chromatinem a nenápadnými nukleoly (H&E); v Giemsov? barvení
Obr. 13 d- cytoplazma obsahuje malé glykogenní partikule a bu?ky leží v tigroidním pozadí.

 

Obr. 14 a– Alveolární rabdomyosarkom – Giemsa- všimn?te si typického tigroid ního pozadí
Obr. 14 b; c– Rabdomyosarkom, NOS– v obou obrázcích pulcovitá bu?ka (H&E)
Obr. 14 b; c– Rabdomyosarkom, NOS– v obou obrázcích pulcovitá bu?ka (H&E)
Obr. 15 – Embryonální rabdomyosarkom – pruhy primitivních rabdomyoblast? s malou nebo žádnou diferenciací. Bu?ky s ovoidními nebo v?etenitými jádry a chudou cytoplazmou (Giemsa).

 

Obr. 16 a- Embryonální rabdomyosarkom – Jádra obsahují pseudoinkluze (H&E)
Obr. 16 b, p?íležitostn? mohou být p?ítomny vícejaderné (pruhovité bu?ky) (H&E) a jsou velmi užite?né v odlišení od jiných tumor? z malých kulatých bun?k.
Obr. 17 – Embryonální rabdomyosarkom –Myxoidní matrix (?ast?jší v embryonálním rabdomyosarkomu)

 

 

 

Imunocytochemie

 

Genetické studie

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta