Bookmark (0)

No account yet? Register

Je žádoucí znát variace vzhledu HSIL.

 

Keratinizující

Vzhled

Tyto nát?ry mohou být vysoce bun??né vzhledem ke zralé povaze této dysplázie. Bu?ky jsou v plachtách s nat?snanými jádry, p?ekrýváním jader a disociací bun?k ze skupin. V LBC preparátech je disociation patrn?jší v d?sledku mechanické povahy p?ípravy.

Nádorová diatéza chabí, i když n?kdy bu?ky mohou p?ipomínat invazivní karcinom, který p?edstavuje d?ležitou diferenciální diagnózu: vedle diatézy hledáme známky krvácení a tká?ové fragmenty.

V jiných p?ípadech mohou být vyjád?eny známky HPV infekce s parakeratózou a dyskaryózou, která m?že znesnadnit grading této SIL (Faquin et al. 2001); NC pom?r nemusí být tak vysoký, jak o?ekáváme u HSIL.                   

Jádro

Jádra keratinizujících HSIL jsou ?asto pyknotická a hyperchromní, až tém?? ?erná. N?které bu?ky mají vysoký NC pom?r, v jinýách m?že být nižší než o?ekávaný u HSIL. Pokud je chromatin viditelný, je hrubý a nepravideln? distribuovaný- umož?uje diagnózu HSIL.

Cytoplazma

Protože léze je keratinizující, cytoplazma je denzní a refraktilní. Obecn? je eozinofilní nebo orangofilní n?kdy m?že být i cyanofilní.

 

Obrázek 9c-12 (a, b). HSIL spíše CIN3 (high-grade dyskaryóza, t?žká) s keratinizací – potvrzená CIN3

[FIGURES]

 

Nekeratinizující velkobun??ná HSIL

Vzhled

Tv?tšinou velmi bun??né preparáty. Abnormální bu?ky jsou ve skupinách, plachtách i jednotliv?. Skupinky a plachty jsou nat?snané, a architektonicky narušené protože bu?ky ztratily polaritu. Jednotlivé bu?ky disociují ze skupin a plachet.

Jádro

Jádra vykazují variaci velikosti a tvaru, ale obecn? je tvar kulatý nebo oválný. Modelace jader m?že být znakem této formy HSIL. Nepravidelné jaderné hranice lze hodnotit v disociovaných jednotlivých bu?kách. A?koli sama o sob? by nem?la být d?vodem k definitivní diagnóze, nahá abnormální jádra jsou diagnostickým znakem.

Chromatin je v tomto p?ípad? variabilní, protože jsou vyjád?eny i variace vzhledu

Cytoplazma

Cytoplazma je úzká (a n?kdy mohou být holá jádra) s nejasnými bun??nými hranicemi. N?kdy je obtížné rozhodnout, zda jsou bu?ky dlaždicového nebo žlázového p?vodu.

Nukleocytoplazmatický pom?r

vzhledem k špatn? definovaným cytoplazmatickým okraj?m a delikátní cytoplazm? m?že být obtížné stanovení NC pom?ru. Diagnóza spo?ívá na abnormální struktu?e chromatinu a nepravidelné jaderné membrán? (dyskaryóze) a poruše uspo?ádání bun?k.

 

Obrázek 9c-13

HSIL vykazující dyskaryózu ‘velkých bledých bun?k’. Všimn?te si chaotické distribuce abnormálních bun?k, anizocytózy a cytolýzy s nemožností ur?ení NC pom?ru. 

 

HSIL v nezralé dlaždicové metaplázii

HSIL typicky postihuje TZ (transforma?ní zónu) hrdla, vychází z nezralé dlaždicové metaplázie. [Link to Chapter 4-Pathogenesis of cervical cancer] Interpretace m?že být obtížná, pokud metaplázie z?stává nezralá (viz též ASC-H níže).

Vzhled

Tyto bu?ky jsou obvykle p?ítomny jednotliv? oproti nezralým metaplastickým bu?kám, jež jsou zpravidla v malých skupinkách. Velmi d?ležitým znakem t?chto bun?k v konven?ní cytologii je n?kdy jejich p?ítomnost v pruzích hlenu, což m?že napomoci vyhledání dalších abnormálních bun?k. Bu?ky se liší velikostí a tvarem, to je znakem jejich abnormální povahy. Tato léze m?že koexistovat s dalšími typy HSIL.

Jádro

NC pom?r normální nezralé skvamózní bu?yk je vyšší než v intermediární bu?ce a m?že dosáhnout 50%. Diagnóza HSIL závisí na abnormální struktu?e chromatinu a jaderné membrány. Jaderná membrána je nepravidelná a m?že obsahovat zá?ezy; jádra jsou pleomorfní s anizokaryózou. Chromatin je zpravidla hyperchromní a hrub? granulární.

Cytoplazma

Cytoplazma je hustá, nikoli však refraktilní, s dob?e definovanými hranicemi. M?že být vakuolizovaná. NC pom?r je srovnatelný s normálními nezralými metaplastickými bu?kami, ale v?tšinou je nad 50% v HSIL

 

Obrázek 9c-14 (a-b). HSIL v nezralé metaplázii

HSIL v nezralé metaplázii vykazuje abnormální strukturual chromatinu, protáhlou cytoplazmu a vyšší NC pom?r než v 
(b), kde je pro srovnání nezralá skvamózní metapázie s typickými ‘vytaženými ’ bun??nými formacemi. Tyto obrázky ukazují rozdíl zvlášt z?eteln? a jsou reprodukovány od Nayar & Wilbur (2014)

 

 

Malobun??ná t?žká dyskaryóza

Vzhled

zde se jedná o neobvyklou ale dob?e popsanou manifestaci HSIL v CIN3 a?koli je t?eba p?ipomenout, že jádra v HSIL jsou zpravidla menší než v LSIL. V malobun??né t?žké dyskaryóze jsou jádra jen o málo v?tší než v lymfocytech , neutrofilech nebo normálních intermediárních skvamózní bu?kách. Cytologický preparát je zpravidla vysoce bun??ný a abnormální bu?ky bu? v hyperchromních nat?snaných formacích nebo jednotliv?. Skupinky jsou nahlou?ené bez z?ejmých bun??ných hranic. Jádra vykazují ztrátu polarity. Tento typ HSIL odpovídá CIN3 spíše než CIN2 a je z?ídka kombinován s LSIL nebo CIN2.

Malobun??ná t?žká dyskaryóza m?že mít znaky neuroendokrinní diferenciace; v takovém p?ípad? budou bu?ky v?tší, oválné spíše než okrouhlé a mohou vykazovat modelaci jader v kohezivních skupinách.

Jádro

Jádra jsou v?tšinou okrouhlá, podobné velikosti a tvaru v jednotlivých p?ípadech. Obvykle jsou hyperchromní s relativn? uniformní distribucí chromatinu. Chromatin je variabilní od jemného k hrubému a m?že být bledý spíše než hyperchromní, jak popsal Smith a Turnbull (1997). Jaderná membrána vykazuje ?asto nepravidelnosti a zá?ezy.

Cytoplazma

V d?sledku ndostatku maturace se m?že NC pom?r blížit 100% abýt vyšší než v nezralých metaplastických nebo parabazálních bu?kách. Cytoplazma m?že být nenápadná. pokud je vid?t, je bazofilní.

Diferenciální diagnóza

diferenciální diagnóza malobun??né dyskaryózy zahrnuje consists nenaádorové položky jako folikulární cervicitis, endometriální bu?ky a nezralou skvamózní metaplázii.  Jakmile je rozpoznána jako HSIL bude klasifikována jako high-grade dyskaryóza (t?žká) a nem?že být zam?n?na s LSIL.

Diferenciální diagnóza zahrnuje i malobun??ný neuroendokrinní karcinom, kterýsestává z pon?kud v?tších bun?k, hrubé granularity a modelování oválných jader a p?ítomnosti nádorové diatézy, krve a ?astých mitóz. 

 

Obrázek 9c-15. malobun??ná t?žká dyskaryóza (HSIL spíše CIN3). 

(a) Jádra jsou jen o málo v?tší než v intermediárních bu?kách nebo neutrofilních granulocytech; NC pom?r j více než 50% (ve zv?tšení x100).
(b) Malobun??ná dyskaryóza (zv?tšení x50) reprodukováno od Smith & Turnbull (1997)

 

HSIL v postmenopauzálních vzorcích

Atrofické vzorky jsou vždy obtížné, protože atrofický obraz sestává z hyperchromních parabazálních plachet bun?k s vysokým NC pom?rem v pozadí zán?tu a autolýzy. Všechny tyto znaky jsou i v HSIL.

pozornost je t?eba v?novat vzork?m se zvláštní populací bun?k, které vystupují z uniformního atrofického obrazu. HSIL bude mít znaky dyskaryózy: nepravidelný chromatin, anisocytózu a nepravidelnou jadernou membránu. V p?ítomnosti atrofické vaginitis, kdy normální bu?ky mohou být zv?tšeny a pon?kud atypické, je možno podat krátce lokáln? estrogen. HPV stanovení m?že být v této situaci rovn?ž p?ínosné. 

 

Figure 9c-15 (a-b). 

[FIGURES]