Bookmark (0)

No account yet? Register

Zdroje chyb

QC a QA nález? uvol?ovaných z laborato?e

Principy

Podíly high-grade cytologií mohou být porovnávány mezi patology v rámci interní QA nebo jako forma externí QA mezi laborato?emi a regionálními nebo národními standardy. 

Zna?né variace v po?tech hlášených high-grade lézí v devíti laborato?ích s celkovou populací 1 milion lidí se p?iblížily cílovým hodnotámNHSCSP pomocí mezilaboratorní spolupráce a srovnávání rozprost?ení nález? v pr?b?hu p?tiletého období. (Obrázek 11.4; Butland & Herbert 1996). 

Obrázek 11.2 Po?ty hlášení high-grade dyskaryóz v devíti laborato?ích : Obrázek 2 z Butland & Herbert 1996

 

Podíly hlášených low-grade a hrani?ních / atypických cytologií mohou poskytovat informaci o diagnostických profilech, excesivním užívání hrani?ních / atypických kategorií.

Inadekvátní struktura nález? poskytuje indikátor užite?ný pro monitorování odb?ratel? vzork? a výkon laborato?e. 

Positivní predik?ní hodnota vzork? uvlon?ných jako high-grade dyskaryóza, které jsou následn? CIN2+ v kolposkopii poskytuje náhradní ov??ení specificity (odráží falešn? pozitivní).

Dosažitelné standardy z hlediska histologického výsledku: NHS Cervikální Screeningový Program v Anglii poskytuje 5-95% percentily jako dosažitelné standardy pro PPV, hodnoty dalších vyšet?ení (RV-referral values) a podíly inadekvátních jako parametry výkonu. (Obrázek 11.5). Nár?st v RV odráží zm?nu v HPV t?íd?ní, kdy je v?tší po?et žen s hrani?ními nálezy a low-grade dyskaryózou posíláno na kolposkopii p?i prvním záchytu. Jak PPV tak RV m??í výkon cytologické laborato?e ve vztahu k histologickému výsledku a poskytují objektivn?jší hodnocení výkonu laborato?e než samotné po?ty nález?. (HSCIC 2014). 

Obrázek 11.5. PPV a RV podávají dosažitelné standardy pro NHS Cervikální ScreeningovýProgram v Anglii založený na histologickém výsledku. (Tabulka R z HSCIC 2014).
* Po?et žen poslaných na kolposkopii pro záchyt jednoho p?ípadu CIN2+
?** % vzork? od všeobecného léka?e a z ve?ejných klinik

 

Zajišt?ní kvality nález? cytologické laborato?e

  • Podíly nález? high-grade, low-grade a inadekvátních poskytují m??ítko výkonu jednotlivce i laborato?e
  • Standardy založené na histologickém výsledku jako pozitivní predik?ní hodnota a po?ty žen poslaných na další vyšet?ení poskytují objektivn?jší m??ítka výkonu.