Bookmark (0)

No account yet? Register

TBS nevyžadduje subklasifikaci HSIL na ‘spíše CIN2 nebo spíše CIN3’, nebo high-grade dyskaryózy na st?ední nebo t?žkou dyskaryózu v UK systému (Denton et al. 2008). Nejd?ležit?jší cytologické rozlišení je mezi LSIL a HSIL.

Nicmén? UK systém a n?které jiné evropské systémy preferují diagnózu st?ední a t?žké dyskaryózy nebo dysplázie jako takové (Herbert et al. 2007) , i když je ošet?ují jako high-grade. Výhody této subklasifikace jsou v tom, že i) diferenciální diagnóza a ii) pozitivní predik?ní hodnota (Blanks & Kelly 2010) se pro tyto entity liší. [Link to may be Chapter 9a – Cervical cytopathology – terminology and kritéria for adequacy] To m?že být d?ležité p?i zvažování rizika progrese ?i pravd?podobnosti regrese spole?n? s histologickou diagnózou p?i rozhodování mezi ošet?ením a sledováním. 

 

Cytologické znaky HSIL

Vzhled

Bu?ky se v nát?ru nebo LBC preparátu objeví jako jednotlivé bu?ky, plachty nebo nat?snané skupiny: tam kde jsou nat?snané skupiny, nacházíme na okraji nebo mezi skupinami separované bu?ky, v nichž znaky SIL jsou lépe viditelné. Dyskaryotické bu?ky jsou nezralé s neúplnou maturací epitelu.

Jádro

Chromatin je více granulární a nepravideln? distribuovaný než v LSIL. Objevují se skute?né nepravidelnosti jaderné membrány, nepravidelné kontury, fokální ztlušt?ní, zá?ezy a záhyby. Pokud jsou bu?ky v plošných formacích, dochází ke ztrát? polarity a nat?snání. Jádra jsou nej?ast?ji hyperchromní, ale mohou být i normochromní nebo hypochromní. Jádra v HSIL nejsou nutn? zv?tšená, mohou být jen o málo v?tší než v normálních intermediárních bu?kách (Smith & Turnbull 1997; Denton et al. 2008; Wilbur et al. 2015). 

Cytoplazma

Cytoplazma je variabilní velikosti, spíše menší než v normálních intermediárních bu?kách, n?kdy skoro úpln? mizí. Množství cytoplazmy je zásadním znakem rozlišení st?ední a t?žké dyskaryózy (tj. CIN2 a CIN3).

Nukleocytoplazmatický pom?r

Protože bu?ky jsou mén? zraklé než v LSIL, je vyšší NC pom?r: jádro HSIL zaujímá minimáln? 50% pr?m?ru bu?ky. Zvýšený NC pom?r je p?edevším d?sledkem redukované cytoplazmy než jaderného zv?tšení. (Nayer et al. 2004; Slater et al. 2005a, 2005b).

9c-6 (a-d). HSIL – high-grade 

(a) Separované bu?ky v konven?ním nát?ru pruh bun?k s typickými rysy high-grade dyskaryózy: nepravideln? disperzní chromatin a jaderný obrys, nezralá cytoplazma. NC pom?r variabilní jasn? p?es 50% ve v?tšin? bun?k. V tomto p?ípad? je vyjád?ena hyperchromázie a jádra jsou mírn? zv?tšená.
(b) Malé, nezralé bu?ky s jádrem p?ibližn? 50% velikosti bu?ky v separovaných bu?kách na vrcholu skupinky a více než 50% po stran?. Jaderné nat?snání a ztráta polarity znemož?uje stanovení NC pom?ru s výjimkou okraj?. 
(c a d) Jádra jsou hyperchromní: chromatin je hrubý a nepravideln? distribuovaný. Cytoplazmatický pr?m?r je menší než v intermediárních bu?kách a jádra jsou variabilní velikosti a tvaru. NC pom?r je rovn?ž variabilní, ale nejmén? 50% ve v?tšin? bun?k.
(c a d) Jádra jsou hyperchromní: chromatin je hrubý a nepravideln? distribuovaný. Cytoplazmatický pr?m?r je menší než v intermediárních bu?kách a jádra jsou variabilní velikosti a tvaru. NC pom?r je rovn?ž variabilní, ale nejmén? 50% ve v?tšin? bun?k.