This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Po ukon?ení tohoto oddílu cytotechnolog:

porozumí požadavk?m na vytvo?ení a udržování bezpe?ného pracovního prost?edí
bude znát hlavní rizika v cytologické laborato?i, jako nap?. elektrický proud, požár, ho?lavé tekutiny a plyny, leptavé a toxické látky, karcinogeny, infek?ní materiály, mechanické vlivy a vlivy prost?edí.
bude znát rizika sdružená s výše uvedenými vlivy a rozum?t opat?ením k jejich minimalizaci
porozumí své úloze v zajišt?ní zdravého a bezpe?ného pracovního prost?edí

Kvalifikovaný léka? – vedoucí laborato?e bude navíc:

znát úlohu ur?eného bezpe?nostního technika  ( nebo laboratorního manažera v zajišt?ní zdravého a bezpe?ného pracovního prost?edí
schopen vyhodnotit rizika nebezpe?ných situací
znát obsah dokumentu “Protokol o zdraví a bezpe?nosti práce” své laborato?e
bude si v?dom nutnosti zaznamenávat a hlásit mimo?ádné situace a zran?ní v?etn? jejich typ?.