Bookmark (0)

No account yet? Register

Termín fibromatóza byl navržen Stoutem pro skupinu p?íbuzných onemocn?né s následujícími rysy:

  1. Proliferace fibroblast?/myofibroblast?
  2. Infiltrativní obraz r?stu
  3. P?ítomnost variabilního (?asto hojného) množství kolagenu mezi proliferujícími bu?kami
  4. Absence cytologických znak? malignity
  5. Absence mitotické aktivity
  6. Agresivní klinické chování (recidivy)

V d?tském v?ku se vyskytují t?i varianty fibromatózy s distinktním klinickopatologickým obrazem: fibromatosis colli, infantilní digitální fibromatóza a infantilní myofibromatóza (Detaily viz kapitola o m?kkých tkáních)