Bookmark (0)

No account yet? Register

Skvamózní intraepiteliální léze (SIL)

Histologické spektrum CIN je popsáno cytologicky jako skvamózní intraepiteliální léze (SIL); je primárn? rozpoznáno podle abnormálního uspo?ádání chromatinu a nepravidelností jaderné membrány , jak je popsáno v tabulce 9c-1 výše a shrnuto v UK systému jako ‘dyskaryóza’. Rozdíl mezi high-grade a low-grade (HSIL a LSIL) závisí na stupni jaderné a cytoplasmatické maturace vyjád?ené nukleocytoplasmatickým (NC) pom?rem, který v této kapitole bude vyjád?en jako procento: tj. nukleocytoplasmatický pr?m?r 0.9/3.6 = 25%.

Vedle rozlišení mezi benigními/reaktivními zm?nami a SIL/dyskaryózou je nejd?ležit?jší rozlišení LSIL a HSIL, protože ovliv?uje rozhodnutí o dalším postupu u pacientky a nutnosti ošet?ení. 

 

Zásady k zapamatování:

  • Cytologická diagnóza je p?edpov?dí histologického nálezu v resekátu nebo biopsii
  • Diagnóza SIL v cytologii závisí na abnormálním jaderném chromatinu a nepravidelné jaderné membrán?
  • Histologická diagnóza CIN1-3 se vztahuje ke stupni maturace abnormálních bun?k ve skvamózním epitelu a je v cytologii vyjád?ena nukleocytoplazmatickým pom?rem

 

Obrázek 9c-1. Schematické znázorn?ní rozvoje CIN (p?evzato z obrázek 1 v Kelloff & Sigman 2007) 

 

 

 

?ty?i d?ležité rysy SIL/dyskaryózy a stupn? abnormality.

 

Low-grade skvamózní intraepiteliální léze (LSIL)

 

Vzhled

Bu?ky v cervikálním nát?ru jsou zralé polygonálního tvaru jako normální intermediární nebo superficiální bu?ky. LSIL m?že být vyjád?ena v jednotlivých bu?kách i plošných formacích, ?ast?ji jednotliv?. 

Jádro

Jádro je zv?tšeno, hlavn? však je zm?n?na struktura chromatinu. Je zvýšen? granulární, i když v LSIL z?stává pravideln? distribuován. UK klasifikace hodnotí dyskaryózu, tj. abnormální strukturu chromatinu jako znak všech stup?? SIL (Denton et al. 2008). Jádro je obvykle hyperchromní a obrys nepravidelný, ale mén? než v HSIL. M?že být p?ítomna dvou- a vícejadernost. Nukleoly k LSIL nepat?í.

Cytoplazma

Cytoplazma je cyanofilní nebo eozinofilní v závislosti na maturaci bun?k a má denzitu odpovídající normálním intermediárním dlaždicovým bu?kám. St?ední ploch/ pr?m?r byly ov??eny jako menší než v normální intermediární bu?ce (Slater et al. 2005a).

Dyskeratóza (intracytoplazmatická keratinizace) a parakeratóza mohou být v LSIL p?ítomny; to by m?lo vést k pátrání po znacích HPV infekce. Keratinizace by m?la vést k pátrání po znacích HSIL nebo dokonce karcinomu. 

Nukleocytoplazmatický pom?r

Hlavním znakem pro rozlišení LSIL od HSIL je NC pom?r. NC pom?r m?že být vyjád?en plochou nebo pr?m?rem bun?k a byl ov??en jako výrazn? odlišný mezi normálními intermediárními bu?kami, LSIL a HSIL zejména v d?sledku ubývající cytoplazmy spíše než nár?stu velikosti jádra (Slater et al. 2005a; 2005b). morfologicky je snazší ur?ení pr?m?ru než plochy.

Slater et al. (2005a and b) v jejich morfometrických studiích kritérií TBS a BSCC s použitím konven?ní cytologie i LBC (ThinPrep a SurePath) navrhli jako vodítko st?ední pr?m?r jádra a cytoplazmy NC pom?r pro LSIL mén? než 50%, 50% a více pro HSIL a 25% pro normální intermediární bu?ky. 

 

Morfometrická kritéria pro NC pom?r založený na st?edním pr?m?ru v % (Slater et al. 2005a and 2005b)

  • Normální intermediární bu?ky  25%
  • LSIL (pr?m?r 40%)                         <50%
  • HSIL (pr?m?r 60%)                        >50%

 

Obrázek 9c-2 (a-c). Low-grade skvamózní intraepiteliální léze (SIL) 

(a) Zvýšený NC pom?r v SIL (40% v této bu?ce): bu?ka vyzrála do velikosti normální intermediární bu?ky. Jádro je stále celkem okrouhlé; chromatin je hrubšínež normáln? a hyperchromní.
(b) Chromatin jemn? granulární nepravideln? distribuovanýa?koli jaderná membrána je v této bu?ce pravidelná; NC pom?r je zvýšen (46% v této bu?ce) v porovnání s normální intermediární bu?kou.
(c) Vícejadernost v SIL m?že zp?sobit velký pleomorfní vzhled jader. V tomto p?ípad? jsou jádra nezv?tšená, ale ?ty?i v jedné bu?ce.

 

 

LSIL a HPV infekce

LSIL je vyvolána HPV infekcí, která je v?tšinou reverzibilní. LSIL ?asto vykazuje rysy produktivní HPV infekce – zejména koilocytózu, která je jejím hlavním morfologickým znakem.

 

Koilocytóza a její vztah k LSIL

  • Koilocytóza je znakem produktivní infekce HPV, ale nelze ji spolehliv? odlišit od CIN1 cytologicky ani histologicky
  • Histologicky, cytologicky nebo HPV testací nelze zjistit, zda produktivní infekce bude perzistovat nebo progredovat spíše než regredovat
  • Low-risk a high-risk HPV nelze cytologicky nebo histologicky odlišit
  • V?tšina LSIL lézí je zp?sobena HPV a? je koilocytóza p?ítomna nebo ne. 

 

Cytological features of koilocytes

Cytoplazmatická kritéria

Jaderná kritéria

 

Koilocytóza m?že být vyjád?ena i v parabazálních a metaplastickách bu?kách – to je t?eba vzít v úvahu, jsou –li koilocyty malé.

Jaderná kritéria

 

Cytoplazmatická kritéria

 

Obrázek 9c-3 (a-c). Koilocytóza. 

a) Koilocytóza postuhující vrstvu intermediárních bun?k v LSIL
(b) Koilocyty s jadernými zm?nami LSIL
(c ) Koilocytóza postihující parabazální bu?ky v LSIL: všimn?te si perinukleární koilocytární vakuoly.