Bookmark (0)

No account yet? Register

Ve v?tšin? p?ípad? zkušený cytotechnolog nebo patolog dokáže rozlišit benigní epiteliální bu?ky a nádorové bu?ky s vysokou mírou spolehlivosti. Nicmén? v malém dílu p?ípad? m?že vzniknout pochybnost, zda jsou bu?ky benigní nebo neoplastické.

V TBS tyto zm?ny jsou ozna?ovány jako ‘atypické skvamózní bu?ky’ a v UK systému ‘hrani?ní zm?ny ve skvamózních bu?kách’. V?tšina ASC je mezi normalitou a LSIL a ozna?ují se jako ‘atypické skvamózní bu?ky neur?eného významu (ASC-US). V menšin? p?ípad? jde o nejistotu mei benigními/reaktivními zm?nami a HSIL nebo karcinomu: atypické skvamózní bu?ky nelze vylou?it HSIL (ASC-H); budou pojednány pozd?ji v této kapitole. 

Existují dv? hlavní situace, v nichž lze použít kategorii ASC-US:

  1. Dvojjadernost, parakeratóza a minimální jaderné zm?ny indikující vliv HPV bez jednozna?n? vyjád?ené koilocytózy.
  2. Vzorky , v nichž je skute?n? obtížné odlišit benigní, reaktivní nebo degenerativní zm?ny od LSIL.

Existuje n?kolik znak?, kterém musí být vyjád?eny, aby sm?la být použita kategorie ASC-US.

ASC-US se známkami HPV bez koilocytózy

Dvoujadernost, vícejadernost, parakeratóza, dyskeratóza a hyperkeratóza mohou být p?ítomny u HPV infekce, ale jsou nespecifické, pokud chybí koilocytóza (Obrázek 9c-4 a-d).

Koilocyty mají výjime?n? jádro normálního vzhledu: pokud jsou p?ítomny 1-2 takové bu?ky bez dalších znak? HPV, lze klasifikovat jako ASC-US nebo hrani?ní (Obrázek 9c-4 f). Napomoci m?že pr?kaz HPV; tyto p?ípady mohou být zp?sobeny low-risk typy HPV (Steinman et al. 2008).

Dyskeratotické bu?ky, které mají denzní oranžofilní cytoplazmu s velmi jemnými jadernými zm?nami ukazují na iritaci hrdla, která m?že, ale nemusí být vyvolána HPV (Obrázek 9c-4 c-d). Bu?ky tohoto typu by m?ly motivovat ke zpomalení a hledání d?vodu k jejich p?ítomnosti, jako nap?. infekci Candida albicans, která m?že vyvolat podobné zm?ny, nebo k nalezení p?esv?d?iv?jších projev? HPV infekce jinde.

Skvamózní perly jsou parakeratotické bu?ky které se sto?í a vytvo?í struktury podobné keratinovým perlám. Jedna nebo dv? podobné formace bez zv?tšení jádra nebo anisocytózy nejsou v?tšinou d?ležité, pokud by jich však bylo více (10+) mohou indikovat abnormalitu a m?ly by vést k pátrání po jiných abnormalitách kdekoli v nát?ru.

Bezjaderné skvamózní bu?ky jsou skvamózní s náznakem obrysu jádra. jsou obvyklým znakem keratinizujícího skvamózního epitelu jako nap? na vulv?. Jejich p?ítomnost v podob? izolovaných bun?k v cervikálním nát?ru je zpravidla bezvýznamná a nachází se v jinak normálních vzorcích. Pokud však jsou p?ítomny v trsech, indikují hyperkeratózu a mohou být sdruženy s LSIL a výjime?n? i HSIL, což je t?eba vylou?it v rozsahu takového preparátu. (Williamson et al. 2003). 

Obrázek 9b-4 (a-e). ASC-US with features often seen with HPV infection.

(a) Skvamózní bu?ky vykazují parakeratózu, ur?ité variace jaderné velikosti a tvaru. Jádra jsou malá a hyperchromní, n?které bu?ky jsou dvoujaderné.
(b) Dvoujadernost s jádry v?tšími než v normálních intermediárních bu?kách, ale menší než v LSIL. NC pom?r vyšší než v normálních intermediárních bu?kách, protože st?ední cytoplazmatický pr?m?r je menší.
(c) Parakeratóza s degenerovanými hyperchromními jádry, z nichž n?která jsou v?tší než p?edpokládáme v normálních superficiálních bu?kách.
(d) Skvamózní perly: dyskeratotické bu?ky svinuté do perle podobné struktury. Na rozdíl od ‘normálních’ skvamózních perel jsou hyperchromní jádra mírn? zv?tšená a bu?ky jinde v tomtéž poli vykazují vakuolizaci a dvoujadernost nazna?ující HPV infekci
(e) Bezjaderné skvamózní bu?ky v hyperkeratóze v jinak normálním vzorku
(f) Koilocyt s dvojitým jádrem, normálním chromatinem a pravidelnou jadernou membránou. Na webové stránce BSCC terminologické konferenci (2002) to bylo klasifikováno následn?: hrani?ní 57%, mírná dyskaryóza 33%, zán?tlivé zm?ny 9%, normální 1%

 

 

ASC-US, v n?mž nelze spolehliv? odlišit nespecifický zán?t

Vzorky perimenopauzálních žen mohou vykazovat jaderné zv?tšení bez definitivních znak? LSIL. HPV infekce je u starších žen mén? obvyklá a pr?kaz HPV m?že odlišit SIL sdruženou s high-risk HPV od normálního nálezu (Steinman et al. 2008). Na podklad? zkušenosti lze v?tšinu t?chto p?ípad? hodnotit jako normální. 

Figure 9c-5 

Obrázek 9c-5 (a-b) Jaderné zv?tšení u perimenopauzálního vzorku hodnoceného jako hrani?ní: HPV status v tomto p?ípad? znám nebyl, ale následné nálezy byly negativní. 
(a-b) Nuclear enlargement in a peri-menopausal sample reported as borderline:  HPV status not known in this case but follow up was negative.
(c) Perinukleární halo bez periferní kondenzace cytoplazmy obvyklé v koilocytech. To indikuje možnou infekci Candida albicans, ale lze hodnotit jako ASC-US , pokud se mikroorganizmy nenajdou. Tento vzorek byl high-risk HPV negativní