Bookmark (0)

No account yet? Register

Výše uvedená ?ást popisuje hlavní znaky HSIL. ASC-H je vzácný nález, pokud se cytologové soust?edí na abnormální strukturu chromatinu a nepravidelné jaderné membrány v HSIL a uv?domí si, že

  1. HSIL mohou mít relativn? malá bledá jádra
  2. hyperchromní nat?snané skupiny bun?k mohou obsahovat rozpoznatelné HSIL bu?ky na periferii nebo mezi bun??nými skupinami
  3. diagnózu lze u?init z jednotlivých abnormálních bun?k a
  4. p?ípady hrani?ní mezi HSIL a LSIL by m?ly být ozna?eny SIL a ne ASC-H.

Ve v?tšin? zemí ASC-H není následováno pr?kazem HPV, takže diagnóza závisí na kolposkopii a p?esnosti biopsie. [Link to Chapter 12 – Cytology in a multidisciplinary setting] Ve Spojeném království všechny hrani?ní diagnózy v?etn? ‘nelze vylou?it high-grade dyskaryózu’ podléhají HPV pr?kazu a vyšet?ovány jsou pouze, pokud jsou pozitivní. Je zde d?ležité nepropást p?íležitostnou HSIL, která je HPV-negativní. [Link to Chapter 7 – Uses of HPV tests in cervical screening]

V praxi je ASC-H kategorie užívána ve t?ech situacích :

  1. ?ídké dyskaryotické bu?ky
  2. Hyperchromní nat?snané skupiny
  3. Rozlišení mezi nezralou skvamózní metaplázií a HSIL

V první situaci m?že napomoci vylou?ení ASC-H konzultace u koleg?, sebed?v?ra v rozpoznávání HSIL.

Ve druhé skupin? lze vylou?it ASC-US op?t konzultací a rozpoznáním hlavních „look-alikes“ – napodobitel? – hyperchromních nat?snaných skupin: endometriální bu?ky, tubo-endometrioidní metaplázie, reativní endocervikální l bu?ky a CGIN. Zam??ení se na bu?ky disociující ze skupin a uložené mezi nimi obvykle umožní stanovit diagnózu p?ítomné HSIL. Protože hyperchromní nat?snané skupiny v?tšinou reprezentují spíše CIN3 než CIN2 jaderná atypie a NC pom?r by m?ly být diagnostické pro HSIL. [Link to Chapter 10 – Pitfalls]

T?etí skupina je z?ejm? nejsložit?jší – odlišení nezralé skvamózní metaplázie a n?kdy tubální metaplázie od ‘metaplastického’ typu HSIL.

 

Nezralá skvamózní metaplázie versus HSIL

Rozlišení HSIL od nezralé skvamózní metaplásia m?že být obdobn? obtížné v histologických ?ezech, což ústí do konceptu ‘nezralé skvamózní metaplázie’, která z?ejm? p?edstavuje LSIL v nezralé metaplázii (Duggan et al. 2006). High-grade HPV t?íd?ní m?že napomoci rozlišit SIL od nezralé metaplázie; p16 a Ki-67 mohou být užite?né v odlišení HSIL od LSIL v tomto kontextu. [Link to Cytology in a multidisciplinary setting]

V cytologii je nejd?ležit?jší odlišit HSIL a nezralou skvamózní metaplázii na podklad? struktury chromatinu, nepravidelnosti jaderné membrány a NC pom?ru, jak bylo výše popsáno.

P?íklady p?ináší obrázek 9c-16, 17 a 18 oprav?ují diagnózu ASC-H. 

                                                   

Obrázek 9c-16 (a-b). ASC-H v nezralých metaplastických bu?kách

(a) ASC-US potvrzen jako CIN2 v biopsii 
(b) ale diagnóza byla následn? zpochybn?na vzhledem k absenci mitotické aktivity a nemusí se jednat o skute?nou CIN2. Pro podobné p?ípady se doporu?uje pr?kaz P16INK4 a Ki67 (MIB-1). HPV status v tomto p?ípad? nebyl znám. 

 

 

Obrázek 9c-17 (a-b). ASC-H s ?ídkými atypickými bu?kami. 

(a) ASC-H potvrzen jako CIN2 
(b) ASC-H potvrzen jako CIN3 v histologii

 

 

Obrázek 9c-18 (a-b). ASC-H v tubární metaplázii.

(a) Vykazuje typická okrouhlá jádra tubární metaplázie: je vid?t jednu bazální ploténku, ale nejsou rozpoznatelné cilie.
(b) Tubární metaplasia byla zjišt?na v biopsii (bez SIL).