2. Serviksin anatomi, histoloji ve fonksiyonu

Uterin serviks, vajinal kavite içine uzanan, uterusun daha dar alt bölümüdür. Müköz  bir membran ile örtülü fibromüsküler bir organ olup yakla??k 3 cm uzunlukta ve 2.5 cm çaptad?r. Serviks üst s?n?r?nda uterus gövdesi ile alt s?n?r?nda vajina ile devaml?l?k gösterir.

 

Serviks anatomik olarak farkl? bölgelere ayr?labilir

  • Ektoserviks vajinal kavite içine uzanan, serviksin d?? bölümüdür. Yuvarlak, konveks ve yakla??k ceviz büyüklü?ünde olan ektoserviks, hormona duyarl? ve keratinize olmayan (non-keratinize) çok katl? skuamöz  epitel ile dö?elidir.
  • Endoservikal kanal, uterus kavitesini serviks boyunca vajen lümenine  ba?layan,  lümendir. Vajinal kavite içine aç?lan servikal kanal a?z?, d?? a??z/eksternal os;  uterin kavite içine aç?lan servikal kanal a?z? ise internal os olarak bilinir.
  • Endoserviks, endoservikal kanal? çevreleyen dokudur. Endoserviks, endoservikal stroma içine yakla??k derinli?i 0.5-1.0 cm olan dallanan kriptler olu?turan, basit  glandüler epitel ile dö?elidir.
  • Skuamökolumnar bile?ke (SKB) ektoserviks epitelinin endoservikal epitel ile birle?ti?i yerdir. Bu bile?kenin, çok katl? keratinize olmayan (non-keratinize) skuamöz epitelden basit silendirik epitele keskin geçi?i kolposkopik olarak görülebilir ve histolojik olarak gösterilebilir.
  • SKB’nin yeri kad?n?n hayat? boyunca de?i?ir; puberte sonras? ve gebelik ile epitel eversiyone olur ve bunu epitel bazalindeki rezerv hücrelerin immatür skuamöz epitele metaplazisi takip eder. SKB, menopozdan sonra endoservikal kanal içine do?ru çekilir.
  • Transformasyon zonu (TZ) skuamöz metaplastik de?i?ikli?e u?ram?? serviks epitelini içeren alana verilen isimdir. Orjinal skuamö-kolumnar bile?ke ile mevcut skuamö-kolumnar bile?ke aras?nda yer alan skuamöz metaplazi alan?d?r. Histolojik olarak alt?nda endoservikal kriptlerin görülebildi?i, immature skuamöz epitel ile karakterizedir. Buras? bir çok anormalli?in geli?ti?i dü?ünülen aland?r.
X