Fillodes Tümörü

Memenin epitelyal ve stromal olmak üzere farkl? komponentlerini içeren bifazik bir tümörüdür. Ço?unlukla hayat?n 4. – 5. dekadlar?nda görülür. Biyolojik davran??? öngörülebilir bir tümör de?ildir. Tümör büyüklü?ü, mitoz ve stromal atipi tümörün biyolojik potensiyeli aç?s?ndan histolojik rehberlik eden unsurlard?r. Malign olanlar morfolojik olarak karsinomdan çok sarkoma benzer.

Sitopatolojik tan?sal özellikler

  • hem epitelyal hem stromal komponentlerin bulundu?u sellüler yaymalar

  • fillodes (yaprak benzeri) stromal fragmanlar

  • çok say?da düzensiz nükleusa sahip i?si hücreler, yer yer nükleol varl???

  • metakromazi gösteren stromal doku fragmanlar?

  • epitelyum hiperplazisi e?lik edebilir.

Fibroadenomdan sitopatolojik olarak ay?r?m? stromal nükleer özellikler ve stromal fragmanlar?n hücreselli?ine göre yap?l?r.

Fibroadenom’da; stromal hücreselli?in azl???na kar??n, fillodes tümöründe stromal fragmanlardaki hipersellülarite uyar?c? olmal?d?r. Benign fillodes’in, malign fillodes’ten ay?r?m?; atipik stromal hücrelerin  ve duktuslara biti?ik i?si hücrelerdeki mitozun varl???na bakarak yap?l?r. Artm?? hücresellik ve mitoz, malignite lehinedir. Yine de kesin ve son tan? cerrahi örnek üzerinden konulmal?d?r. Atipik hiperplazi varl???nda karsinomdan ziyade fillodes tümörünü dü?ündürecek  özellikler, say?ca artm?? i?si morfolojide ç?plak nükleuslar ve hipersellüler stromal fragmanlard?r (fillodes fragmanlar?).

X