C1: Yetersiz

"Yetersiz" tan?mlamas? oldukça özneldir. Aspirasyonu yapan ki?inin ve yorumlayan ki?inin rolü yads?namaz. Yeterlili?in çok say?da epitelyal hücrenin varl???na dayanarak verilmesi, güvenilir de?erlendirme sa?lar.

Yetersiz nitelikte yayma sebepleri:

  • Örnekleme hatas?
  • Kötü yayma tekni?i
  • Kötü fiksasyon (son kullan?m tarihi geçmi? fiksatör, hemen fiksatif ile muamele etmemek)
  • Yetersiz kurutma
  • Kötü boyama (az/ fazla)
  • hücreselli?in az olmas?

Örneklemedeki hatalar: Bazen örnek, tan?sal morfolojik verileri içerebilir ve bunlar raporda yer almal?d?r. Örne?in; ya? dokusu fragmanlar?, klinik lipom tan?s? ile uyumlu olabilir. Baz? lezyonlar?n aspirasyonlar? (kist, abse, ya? nekrozu ve meme ba?? ak?nt?lar? ) epitelyal hücre içermeyebilirler ancak ‘yetersiz’ olarak raporlanmamal?d?rlar
Teknik olarak kötü yaymalar: Ezilme artefakt?, yayma s?ras?nda fazla bas?nç uyguland???nda, kal?n yayma ise yetersiz bas?nç uygulamas?nda gözlenir.
Poor fixation: (expired fixatives, fixation not immediate).
Inadequate drying: when the material for air-drying dries too slowly or when the wet fixed, dries out before fixation.
Kötü boyama: (az veya çok)      
Zay?f hücresellik:  Baz? malign lezyonlarda yaymalar – lobüler karsinomlarda görülebildi?i gibi desmoplastik reaksiyona ba?l? olarak- tek tük atipik eleman içerebilir. Tek tük atipik eleman içeren herhangi bir vakan?n ‘yetersiz’ olarak de?erlendirilmemesi gerekti?i daima ak?lda tutulmal?d?r.

 

X