MEME BAŞI AKINTI SİTOLOJİSİ

Gebelik veya laktasyon dönemi ile ili?kili olmayan spontan meme ba?? ak?nt?s?, anormal bir bulgudur. Memedeki lezyonlara (papillom veya karsinom gibi) veya hormonal anormalliklere (prolaktin sekrete eden hipofiz adenomu gibi) ba?l? olarak meydana gelir.

Meme ba?? ak?nt? sitopatolojisi, palpabl lezyon veya mammografik bulgu izlenmedi?i ?artlarda oldukça yararl?d?r. Palpabl lezyon veya mammografik bulgu izlenirse, o zaman inceleme metodu ??A veya eksizyonel biyopsi olmal?d?r.

Meme ba?? sitopatolojisinin, malignite için duyarl?l??? % 40-60 aras?nda de?i?ir. Ak?nt?, sadece baz? semptomatik kad?nlardan elde edilebilen bir materyal oldu?undan, meme kanseri için bir tarama metodu olarak kullan?lamaz.

Meme, meme ba??na do?ru yönlenen yumu?ak hareketlerle s?vazlanarak ak?nt? elde edilir. Gelen damla, lam? dokundurarak al?n?r. E?er yayg?n bir ak?nt? de?il ise yaymaya bile gerek olmayabilir. Lam üzerindeki materyal sprey ile veya %95 etil alkol içine dald?r?larak fikse edilir ve Romanowski metodu ile boyan?r. 

Meme Ba?? Ak?nt?s?n?n De?erlendirilmesi

Meme ba?? ak?nt?s? unilateral veya bilateral olabilir. Unilateral meme ba?? ak?nt?lar? daha çok malignite yönünde de?erlendirilir. Sekresyon; süt benzeri, seröz, pürülan veya kanl? olabilir. Kansere ba?l? ak?nt?lar daha çok makroskopik olarak kanl? izlenir.

Benign Meme Ba?? Sekresyonlar?- Sitolojik Tan?sal Özellikler

 • Seyrek hücresellik
 • Duktal hücreler
 • Köpüksü hücreler
 • ?nflamatuvar hücreler
 • Eritrositler

Benign duktal hücreler, birbirlerinin kenarlar?na göre ?ekil alarak (molding) s?k? kümeler olu?turur. Bu kümeler küçük, yuvarlak veya geni?, dallanan formlarda görülür. Bu tablo içerisinde izole hücreler oldukça nadirdir. Hücreler küçük olup dar sitoplazmal?d?r fakat zaman zaman daha geni? sitoplazmal? hücreler de görülebilir. Köpüksü hücreler histiosit olup sitoplazmalar? geni?, vakuollü, nükleuslar? yuvarlak veya ovaldir. Özellikle geni?, dallanan kümeler ?eklinde benign duktal epitel hücre gruplar? izlenen sekresyonlarda intraduktal papillom veya ?iddetli intraduktal hiperplaziden ?üphelenilir. Bu lezyonlar?n ay?r?m? histolojik olarak yap?labilir.

Malign Meme Ba?? Sekresyonlar?- Sitopatolojik Tan?sal Özellikler

 • Kümeler yapan ve izole da??lan (tek tek duran) iri duktal hücreler
 • Nükleer pleomorfizm
 • Ç?plak nükleus
 • Nükleol
 • ?nflamatuvar hücreler
 • Eritrositler
 • Nekrotik debriler
X